Книга 15

21.ХI.126 (1990)г.
София - Изгрев

ПРЕДАВАТЕЛНИЯТ КРИСТАЛ
НА ЕЛМА


От гòрницата на вълшебната къща в Симеоново...
7,40ч.
            Тази сутрин е паметна в  историята на контакта с Елма! Времето днес, веднага след изгрев, бе замислено за лично послание за едно дете, но това се отменя по срочни и твърде тревожни причини, които могат да доведат България и света до печални последици.

          - Предприех оттегляне, за да видя силата и сла­бостта на децата Си и естеството на различ­ните самодейности. Свободата на волята е над всичко, но волята на Свободата е над свободата на волята. Когато казвам “над всичко”, Аз зная, че “всич­кото” не обема Цялото и затуй съм съвсем точен. Затуй, именно, Волята на Свободата, която изхожда от Цялото, е над свободата на личната воля, в името на божествената свобода на всички.
          Волята на Свободата има правото не само да освобождава, но и да ограничава личната воля, ко­гато последната става арогантна, агресивна и опасна. Затова се възвръщам в Дома Си след опита и постановявам: въпреки свободата, която ви дадох преди някое време да контактувате вече неограни­чено чрез единение лично с Мене, се налагат някои уточнения и сериозни корекции. Тогава не ви обясних, именно за да ви дам простор за опити и заключения, че холизация е възможна само чрез инструмент, който съм докосвал лично, физически. Всичко оста­нало е "холизация чрез пречупване" и има различна степен на сходимост с Истината, в зависимост от чистотата на проводника и освободеността му от лични чувства. Дори и в тоталната холизация, която осъществих чрез Т., съм разрешавал на места наме­сата на личната му монада, поради величието на Елма да може да е изявява и чисто, и "спрегнато чисто". За разлика, от вас, Господ уважава гласа Си, оцветен от кристала на отделната индивидуал­ност. И често се наслаждава на грандиозното поли­фонично звучене на милиардите лични истини и без­бройните обертонове, звучащи красиво в Космоса! Даже сам Елма се спира с благоговение пред импулса на Вечния в роба-певец или архиархангел.
          Вие се отличавате от смирения Елма по това, че не можете да търпите гласа на чуждата истина, чара на особеното, бликащо в ближния; зародиша на единичното, едва различимо в калта от неистини. Именно затова благородният Господ, подобно на Отца Си, се смилява над коптори, над кал и бунища, каквото представляват почти всички ваши лични усилия в очите на зрящите, за да не погинат семе­ната на Истината под пепелните жарчета на Лю­бовта.
          Ала всяка градина си има закони. И макар че и бу­рените си имат своето място, от време на време сам Бог се оглежда, щом бурен начене да расте като дъб или когато даже тиквата си помисли, че е вече на 300 години...
          Не се заблуждавайте, че личните чувства, меди­умизмът и холузациите могат да бъдат холи­зации. Във всяка епоха на Небето и на Земята, Бог е само един, Учителят е само един, единаторът е само един. Затова се нарича "единатор". Не само защото извършва единение с Цялото, а и защото е само един на планетата, доколкото живее в холивсе­лената и се проявява чрез няколко избрани провод­ника, докоснати физически лично от Господа, когато е бил във физическо тяло на Земята като Учител.
          Да се разберем: условно казано, всички останали контакти с Мене, доколкото са надраснали самолъ­жите, упованията и лъжите на духовете, могат да се нарекат “холазации”, “холезации”, “холозации”, “холъзации” и пр. Това не са изкуствени думи, а виб­ранти, отговарящи точно на цвета на вибрацията, която вече не се предава в чист вид, а се разлага чрез призма. Те всички също имат своето място и сила и Аз не мога да ги отрека, защото винаги са вършили своята работа. Вие пиете вода от чешми и от кладенци, пиете вода от язовири, реки, апарати, цистерни и какви ли не бълвочи в разни бутилки - и пак оживявате, макар и значително да съкращавате живота си. По тази причина, не може да се наруши законът на правото на “холузации”, които саупраж­нения за ума във всички спектрални холизации, т.е. учебни холизации. Холизацията е единствената най-чиста по рода си, кристална и уникална връзка с Бога, понеже провежда самата Истина. Обаче Инст­рукторът не може да не провежда упражнения с мал­ките скиорчета, които още едва се държат на кра­ката си, или с малките плувци, които бута направо във водата, неочаквано.
          Ефектът от холузациите е огромен, защото тогава веднага става ясно кои ог­лашени са склонни към... охлузации. Душа, охлузена от гордости, тщеславие, мании, психози и комплекси мигновено започва да играе ролята на водач или ме­диум, представяйки фантасмагориите си за чиста монета.
           Съществува една сфера в астрала, в която вие фабрикувате чувства, каквито в живата природа не съществуват. Както наркоманите и пияниците, мно­зина имат нужда от тия чувства, за да си предста­вят, че живеят, тъй като те не могат да живеят истински. За да се живее истински, човек трябва да е чист, ангелът трябва да е чист, божеството трябва да е чисто. Когато един човек, ангел или бо­жество не са чисти, те започват да бълват измис­лици, "изчувствици" и простъпки, за да си създадат изкуствен рай и да внушат на себе и на околните чувството за собствена значимост. Те започват да играят роля по собствен сценарий, откъснат от плана на Битието и волята Божия, и започват да пръскат бомби от оригиналности, фойерверки от причудици и инициативи, само и само да блеснат пред очите на другите. Такива същества са "запър­тъците на Школата" – и рано или късно те започват да миришат.
 Аз не ви съветвам да обръщате внимание на запъртъци и на хора, преживели някаква душевна ка­тастрофа; или на гнидички, които не са излезли още от пашкула, а са започнали за размахват поучително пръст. Аз не ви съветвам да излизате като тях преди срока от черупката, преди да сте още измъ­тени от Майката Божия, преди да сте развили бла­гоговение и смирение.
           Има един такъв феномен, такова явление, ко­ето от висините на Господа се вижда като на длан. И от низините на Господа се вижда под микроскоп и под лупа - и никой не може да излъже Оня, Който го е правил от кал, че един "Калчо" има право да се пред­ставя за Баща си и да говори с "Аз" от Негово име... Този, чрез когото Господ има право да говори с "Аз" - и наистина точноГоспод говори чрез него, - има определени мерки на черепа си, определени височини, линии и ъгли, от които става ясно, че това е холи­зация, а не арогантна фантасмагория.
          Има духове властни, има духове тщеславни, има духове актьори, които виртуозно си самовнушават, че друг говори чрез тях - и сами си вярват, че е така. Това е много удобно, за да гъделичкат своето само­любие и да внушават своята “значимост” пред дру­гите. Ученикът на Господа, Синът Божий, смире­ният, никога не загубва съзнанието си, че е дете и че той има още много да следва, а не него да следват. Че има още много да слуша, а не него да слушат. Че има още много да учи, а не да поучава другите. Общо взето, той живее с много ниско самочувствие, в паралел с едно изключително божествено самодостойнство, като един от любимите абсурди на хи­первселената. Още Зигмунд прозря, че липсата на истинско достойнство поражда голямо самочувст­вие и изхвърля тщеславните духове в пародии и имп­ровизации, чрез които те се опитват да доказват себе си. Тяхното плитко самодостойнство е доста­тъчна почва за гигантски папрати и паунови опашки, които избуяват за няколко дни или седмици или само за няколко години, преди още да са навършени 54 го­дини на Земята - срокът, след който ученикът, който не е Иисус, има право да се изявява пред дру­гите.
          Ние тука говорим за ученика. Ние тука не гово­рим за децата-чудо и разните сенки, които нямат нищо общо със закона на ученичеството и с правото за поучаване, проповядване и единение, холизация. Първо, за да имаш право да излезеш пред другите и да им говориш пред една аудитория или да им пра­щаш послания от името на Господа, ти трябва да имаш определени пропорции на лицето и тялото, ко­ито са строго математични. Второ – погледът ти да е благ и тонът ти благ; и никога да не раздаваш правосъдие, освен в най-редки случаи, ако отговаряш на изискванията от първа точка. Трето – ти трябва да бъдеш крайно морален, независимо от всички слу­хове, които вървят за тебе, и да не допуснеш и сянка от помисъл, че можеш да използваш някой свой брат или сестра за собствени нужди или да подхранваш илюзии с надеждата, че... мухата ще ти падне в мрежата.
          Бог е тук и Бог е с нас и навсякъде! Бог е жив и очите Му са хиляди и милиарди, във всяка точка в Битието и Небитието! Ушите Му са неизчислими във всяка секунда и част от секундата, и снимките, които прави от вашите бичешки грубости и лисичи извъртания се анализират на Небето начаса, неза­бавно. Вие имате право на всичко, но и отговаряте за всичко, и затова ви моля, като Брат и Баща, Който единствено най-много милее за вас, защото вие сте Моите части: не се разпръсвайте точно сега, когато адът иска да ви разгони отново по дуп­ките като лалугери, за да разрушите Делото на ръ­ката Му! Не разрешавам на тщеславни, ревниви, опърничави и своеглави да разпръсват стадото Ми точно тогава, когато на България й предстоят вър­ховни събития и светът е пред последни потресения преди изгрев!
          Аз ви събрах тук и навсякъде, не за да се комен­тират думите Ми в обратен смисъл и да се хвърлят фишеци от лични чувства или "охлузации", а за да направим един малък опит да намеря двама смирени и трима обичащи се. За консолидиране на божестве­ния кристал, от който започнаха измененията в Бъл­гария, в Европа и по Земята, и чрез който лично Аз действам, за да ви изведа на нова орбита, нареж­дам:
          Първо: окончателният ред за провеждане на за­нятията и разпределяне на стаите ще се определя лично от Мене.
          Второ: хората, които ще преспиват в храма Ми, извън определените от Мен, се допускат само в една от долните стаи, и то след оглед лично от Мене.
          Трето: Зората на Новото, сред която зрее Зор­ницата, да заеме своето място отново в кулата и да не допуска никого вътре, понеже това е обител на Словото. Тази стая е несменяема и Моята жрица на Словото има право да допуска в нея, най-много, още двама души, по неин вътрешен импулс и избор, имащи най-тесен контакт със Словото. Стаята да бъде под ключ и начинът за работа и живот, посветен на Словото и Делото, включително и нощем, да се оп­ределя лично и свободно от Върховната Жрица на Словото.
          Четвърто: останалите стаи, с изключение на обителта на Майката, Аз ще разпределя лично, с указание за хора и графици.
          Пето: ако на вас не ви е удобно, Аз лично пое­мам недопускането на някои хора в къщата и допус­кането на други - по Моелично усмотрение и по на­чини, които вам са недостъпни.
          Шесто: от днес нататък холизациите да са на свещено място, под ключ, и да се раздават персо­нално само на хората, които ще бъдат одобрени лично от Мен. За да има достъп една душа до Сло­вото Божие, тя трябва да е преминала през опреде­лени наблюдения и изпитания. В противен случай, вие може да посеете в градината Ми враг; или "ко­ментатор", което е още по-лошо.
          Седмо: занятията по предмети да се водят в пълна тишина; и за всеки шум, звук или дума извън програмата ще ви държа отговорни лично - или ще ви напусна.
          Осмо: изказванията, самоинициативите, ирони­ите, обажданията, съмненията, смешките, възтор­зите даже, както и всяко шетане и дрънкане в Храма Ми по време на храмова служба или упражнение с не­видими асистенти или професори оставете навънка и си ги правете по другите къщи.
          Или не говори Господ, или Господ говори! Ако не говори Господ, тогава всеки по живо, по здраво – такива опити за мешавини и хаоси – колкото щеш, дори и с най-добри чувства. Ако говори Господ и все още някой Ми вярва, това би трябвало да се изрази по някакъв начин. И затова Ние, които имаме опит, мислим, че този начин е благоговейният трепет и мълчание.
          Господ има и форми на забава, времена и места за обсъждане, самоинициативи, допълнения, измене­ния и пр. Само че тези места не са тука. Тука, специ­ално на този етаж на Свещената Майка, само тя е единствена, която има право да кани, по вътрешен импулс, по един човек в спалнята и един в кухнята за преспиване; а когато няма такъв импулс и иска да бъде сама с децата си, което е най-свещеното кос­мическо право, всички гости и обитатели ще се съ­берат в една от долните стаи.
          При това, съобразявайте се с общественото мнение и не излизайте извън рамките на законното и нефрапиращото. Истинският начин сродни души да бъдат заедно след среща за учене или работа в Храма Ми е не да се увеличава броят на хората тука, а да се увеличава броят на Моите обитатели навсякъде. Ако някой иска да бъде с някого, нека го покани другаде или даже в гората, на "собствена" територия...
           Знайте, че присъствието на неподходящи хора или на оглашени, които нямат свещено чувство и си позволяват прозаични реакции, разрушава структу­рата на Кристала, от който облъчвам планетата в момента. Този кристал тука е още новородено и има нужда да се кали в тишина и хармония. Вие не мо­жете да правите каквото си искате! Не стовар­вайте върху оня, чрез когото говоря, непосилната задача да бъде блюстител на тази хармония, тъй като това не е негово качество. Единственото нещо, което той може да направи, е да отсъства.
           Когато вие станете истинска комуна, отгова­ряща на правилата и на изискванията в една божес­твена Школа, и добиете ясно съзнание що е холиза­ция, холузация и охлузация; когато цялата ви тех­ника тук се приведе в изряден вид и се поддържа съ­вършено без никакъв пропуск, а не да изглежда като жалки подаяния за дом за сираци, можем да направим един последен опит да тръгне Работата. Аз преда­вам – хората и ангелите от всички Вселени са отво­рили радиото и слушат: какво става в Централата? Знаете ли на какви глупости са се наслушали?...
          Хората, ангелите и боговете са отворили всич­ките си "телевизори" и гледат денонощно емисии от Първата къща на Елма на Земята! Знаете ли на какви гадости са се нагледали? Само тия потро­шени печки да гледат, като израз на чувството ви за съвършенство, им е достатъчно...
          И, все пак, успокойте се. И хиляди пъти по-немар­ливи да бяхте, и хиляди пъти по-несъзнателни, предаванията пак ще се водят от тук, не от другаде – напук на адските станции, които искат да ликвиди­рат дома ви в Симеоново! Излишно е да взимате нов дом, ако ще живеете по стария начин. Който и Дом на Елма да вземете, която и страна, поле и вселена, вие ще видите в нея един абсолютен ред, една чудно намаслена и нагласена божествена машина, в която всяка част знае своето време и място.
           Ако вие не Ме разбирате, бъдещите човечес­тва ще Ме разберат. Аз бих искал да бъдете обра­зец. Предаванията оттук са във всички посоки. Не можете да си представите колко нагъсто са вече точките, с които е покрита вашата къща, та да има повече канали за предаване! В момента невидими специалисти, вече на няколко пъти, направиха крупни открития за увеличаване броя на каналите към Храма Ми – тук, в Симеоново. Нямате и понятие колко цивилизации плащат в космична валута или представят лично пред Мене пакети от заслуги, за да имат право на канал, за да имат щастието, в ня­коя и друга минута от вашето хаотично денонощие, да видят някоя и друга красива истина, някоя нова божествена инициатива, която да вземат за модел на своето човечество.
          След като нивото на вашето съзнание не може да реши въпроса как може един единатор, един им­пулсатор и един реализатор да живеят по ред и по жребий, а когато трябва - и едновременно в югоиз­точна стая, то от Небето предпочитат предавани­ята да се водят от долу, където тръбачът на Сло­вото се мъчи като в газова камера и се бори с мили­они астрални скорпиони и пиявици отвсякъде. След като разпознаването на Словото и Делото все още е привилегия на шепа избрани и тази шепа избрани все още не е намерила начин материалните ви работи да вървят като по часовник и душевните ви работи да не стигат да задънена улица, Аз давам срок до Нова година да направите последния опит за при­лично материално и душевно обзавеждане на Цент­ралата.
          Ще идвам на внезапни инспекции. Ще провеждам наблюденията си чрез предните постове. Ако видя, че изпълнявате точките Ми и проблемът за Трой­ката поучи някакво начално разрешение, след Нова година Школата може да се отвори официално не само тук, но и на още много други места из Вселе­ната. На много места в Космоса и в момента се во­дят люти верски войни между тежко въоръжени ци­вилизации, които спорят относно Истината за Лю­бовта. Ако някоя ваша двойка разреши правилно този проблем, военните действия ще престанат. Това не са алегории. Ежеминутно загиват човешки и ангелски създания - и полето на Вселената е осеяно с трупове! Ако някоя тройка от Школата разреши правилно въпроса за Истината за Любовта и го при­ложи на практика, тогава ще бъдат подписани пър­вите мирни договори и ще започне размяна на плен­ници...
          Ако ваша шесторка разбере и приложи Исти­ната за Любовта, ще се вдигнат полевите бариери за общуване между космическите цивилизации, поне в района на вашата Галактика, и първите контакти със Земята, на официално равнище, ще може да очаквате до два месеца след това.
          Ако някоя ваша дванадесеторка, най-после, проумее и осъществи на дело Истината за Лю­бовта, полагайки в центъра идеята за единстве­ния Бог, единствения Учител и единствения уче­ник на Учителя, който е в най-пряка връзка с Него, то излизането ви иззад облака на Морето от Азове ще осъществи правилно предстоящата ви мутация - и грамадно количество ваши сродни души няма да из­паднат в анабиоза през ония дванадесет милиарда години, които вече натискат бравата на вратата ви!

СЪДЪРЖАНИЕ
/