Книга 15

11.Х.126(1990)г.
София - Изгрев

МИНИМУМ-ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИК
ЖЛО / СП


5,50-6,40ч.

          С.П. – въпроси:

            1.Какво най-конкретно трябва да предприема, за да спазя усло­вията за ученик през тези няколко години? Как мога да бъда най-полезен за Делoтo? – Нещо като индивидуална програма.
            2.Какви идеи (от некротехниките) могат да бъдат използ­вани, с цел натрупване на някакъв начален запас от енер­гия – за понататъшна ефективна дейност?

          Създаване на братска фирма според всички за­конни положения за отпечатване, съхранение и разп­ространение на Словото. За теб няма непостижими неща. Твоята мекота е равна на твоята сила и за­това е напълно излишно повече да се колебаеш и да чакаш. С началната стъпка на твоето професио­нално самоопределение в името на Словото и Де­лото, ти ще имаш веднага огромна подкрепа. Пътят ти на ученик, конкретно за тебе, изисква:
          1.Да ликвидираш с животновъдството като твоя професия в този й вид и да проучиш с всички средства на света и на Школата, които са положи­телни, възможността за един пълен цикъл на книго­издаване от “а” до “я”. Произвoдство на хартия от ненасилствени или минимално насилствени техноло­гии е напълно възможно. Щом хора са го направили, ангел не може да не го направи 100 пъти по-бързо и качествено. Допускам продаване на хартия от тво­ето производство за покриване на разходите и пе­чалба за целите на Делото и за твоя личен минимум. Ударът трябва да бъде направен веднага, докато все още тука има глад за хартия. Не се безпокой за сред­ства. Не си задавай въпроса откъде ще дойдат. Ти бъди готов с технологиите, а останалото ще дойде, и то изобилно.
          2.Проучвай старателно Новото Слово, наедно с беседите, и създай вътрешно бюро за идеи с практи­ческа насоченост. С проучването на класическите томове и новите осияния, ще натрупаш огромен ма­териал, който ще ползва първо Братството, а после и света. Създаването на такава картотека ще ти достави огромно удоволствие и ще помогне много на хората. Учреди братски съвет за изобретения и ра­ционализации, който да проучва не само тези идеи, но да обяви и регламентира юридическо защитено издание “Идеи за изобретения, рационализации и нови социални механизми.”.
          3.Участвай по свобода в новите инициативи на Школата, проучвай ги внимателно и създай подобна форма на общуване на запад, ако решиш да останеш там, за повече или по-малко време. Знай, че програ­мите, които сега се спускат и пробват от Небето, са основата на Шестата и Седмата раса на Зе­мята и съдържат всичко необходимо за човешката душа, дух, сърце, ум и тяло. Приложена навсякъде, програмата на Школата по сезони, седмици, астро­логически часове, аспекти и пр. създава условия за привличане на нови същества, които са се родили вече на Земята. Ти имаш всичките качества да при­ложиш тази програма и да я координираш с избрани побратими, за да тръгне на запад не само Словото, но и Делото. Проучи подробно указанията за братс­ките каси. Идейните души, които ще се влеят в твоя братски център, ще пълнят естествено и касата на твоя център на Словото и Делото в Париж, или - по-точно – някъде около Париж. Скромното обявяване на една такава програма ще привлече стотици и хи­ляди ангели, бродещи объркани по разни църкви, аш­рами и школички, и ще влее в едно усилията на мили­они.
          Най-важното е едно: да не се безпокоиш за база. Аз съм казал отдавна – когато няма база, проуч­вайте. Всичкото е в предварително познание, в прог­рамата, технологията. Останалото е от Господа. Казвам “останалото”, понеже началното, в което чо­векът участва, е нещо, което идва от Бога-Отца – самото вдъхновение, самата инвенция, творчест­вото, импулсът. У Господа също има съработничество с Отца Му, и то по-велико от всичките други, но Той ви оставя свободни и вие да опитате от меда на сътворчеството, а за останалото - за материал­ната база - пак Той се погрижва. Най-важното е да не превърнете всичко в продаване. Продавайте от та­кива стратегически производства, които се търсят навсякъде - подобно хартията. Но не продавайте продуктите на самото Слово и Дело, а създавайте система за приемане на дарения и разпределение на благата според принципите на Христовата Школа, на Учителя, Братството и Небето.
          4.Проучи и бъди в постоянно течение на най-но­вите методи за съхраняване и възпроизвеждане на информация, които ще ликвидират книгите. Преуст­рой базата си в съгласие с тези методи. Ти трябва да си един от първите, който ще привлече специа­листи за проучване на тези продукти и на възмож­ностите на нова телевизионна библиотека или ви­део-компютърен център с постоянни излъчвания на новите материали и филмите, програмите на брат­ската култура. Ти трябва да поевтиниш производс­твото на листовите джобни екрани, с които да се получава изображение от такъв център или от всички подобни центрове. (Днес това е интернет, а плоските екрани скоро ще бъдат заменени от листови и после от изображения във въздуха – б.п.)
          5.След като разрешиш перфектно проблема за разпространение на Словото на основните езици и за база на Школата с нейните дейности по новата програма, основаваш производство на надуваеми стъкложилища, след необходимите проучвания, екс­перименти и дизайнерски разработки. Това ще стане също от овладяване на пустините, които ти ще превърнеш в оазиси чрез идеята за слънчевата енер­гетика, дестилацията на океанска вода и напоява­нето с дириджабли. В началото това ще ти е само хоби – просто за душевно удоволствие и демонстри­ране ума на Братството и неговата търговска на­ходчивост, - но впоследствие, чрез пясъка от пусти­ните, ти ще разрешиш жилищния проблем на Брат­ството и човечеството.
          Това е твоята минимум-програма. Като я изпъл­ниш, имам за теб и космическа програма...

СЪДЪРЖАНИЕ
/