Книга 13

10.ІІІ.126(1990)г.
София - Изгрев

СВОБОДАТА НА СВОБОДНИТЕ НАСТАНА!
ЖЛО / БК


          Тонирането ти зависи изключително от тво­ето периодично отсъствие. Тази рецепта съм я да­вал и на някои особено ценни работници, които не са още в клещите на рода и професията. Поначало, близките не са виновни. Никога не мислете, че близ­ките са виновни! Виновни няма! Има различни нивá на потребности. И когато тия нивá се разминават, за­почват натякванията...
          Та Аз подсказвам: ако близкият ви не иска да си отиде сам или просто няма възможност, то вие си отивайте достатъчно често, понеже инак ще при­викнете към вампиризъм. Това е съучастничество! Престанеш ли да храниш слона с тонове банани и внимание, той ще си потърси другаде. А ако умре, не мислете, че сте виновни вие – дори и при симулаци­ите, наречени “пожар”, пак е така. “Пожарът" се практикува с голям успех от кармичните ви ченгели, та да ви уплашат да се прилепите към тях по-плътно. Вие трябва да помните, че самите те, оти­вайки в невидимия свят, след като се осъзнаят и за­почнат да гледат филма на общия ви живот, ви каз­ват: “Защо тогава се уплаши от мене?...”
          Тази пъклена жажда няма утоляване! Астрал­ните слонове с продран търбух нямат напълване. Колкото повече се стараеш, толкова по-виновен из­лизаш. Това не е реакция на самите прилепки, а на кармата, която по този начин иска да ви каже: “Не бъдете съучастници! Спазвайте закона за пранния минимум – енергийния. Давайте на близкия и на об­ществото само онзи минимум, който поддържа съ­ществото да не падне право на улицата. Падне ли от глад или от липса на внимание – виновни сте. Ала пълните ли му гушата прекомерно, то ви се качва на гърба и започва да си играе на “Диййй!”... Почнете ли да плачете, още повече шиба – понеже иска да се смеете ...
          На теб казвам също: съкрати служебните си за­дължения до възможния минимум, докато се решиш окончателно да преминеш на свободна практика. Това ще те възроди напълно. Не се проектирайте като аргати, а бъдете свободни творци от сега на­татък! Това е втората ти задача, която всъщност е първа.
          Ти си с напълно оформено атмическо тяло, за разлика от жените, и по тази причина не ставаш за сателит. Нима има система, план или личност, ко­ито имат право да те ползват като бурмичка? Си­лата, с която се стремиш да те оценят, е двойната сила на твоето психическо и физическо премазване! Теб предстои да те оценят избрани, а не “издрани”... Ако погледнете всички ония, които въртят офици­алната латерна, ще видите, че са прокажени, на­пълно провалени. И ти искаш да ти обърнат внима­ние!... Настоявам да не се явяваш повече на никакви конкурси, понеже за пришълците това е унижение! Явил се слонът на конкурса на мравките и те му предложили да вдигне сламка, та взел че вдигнал цяла копа сено, а мравките не видели, понеже тър­сели сламка... Та слон ще ми спечели конкурс в миш-маша...
          Сега картините на Ван Гог се продават за мили­они всяка една. Утре всяко свещено послание, което минава през тръби като вас, ще се подвързва в корици от чисто злато. Страница в кориците ще струва повече от самата подвързия! Ако вие оста­вите в биографията си прецеденти на мравешко циркаджийство, помнете, че се оплесквате. Повта­рям сравнението Си от някога, че ученикът се стреми като торпила към целта на съвършенст­вото. Ученикът придвижва свои планове, т.е. божес­твени, и прави само това, което составя смисъла на живота. Компромисите – служебните, битовите, ху­манните жестове и задължения - трябва да се све­дат до абсолютния минимум, а който може, да не сключва такива договори.
          Моментът за пълна свобода на свободните нас­тана! Ако нямате вече обвързаност, не се обвърз­вайте от сега нататък; ако имате – платете си я честно, но пестеливо. Ако става дума за деца, там не пестете. На децата трябва да пълните шепите, та да прелива! Там не допълните ли, бият през пръсти. Пропуснете ли ден, час, минута и секунда някой от по-ниско тесто да се гаври с възпитанието на децата, да си го изкарва на тях – вие нищо не сте направили.
          С нощното си съседство, ти си печално обвър­зана да те изчерпват, затова отсъствието ти пе­риодично е задължително.Това се нарича приятелс­тво и братство – да има постеля за всеки в дома на всеки!
          Приеми повече гореща вода на гладно и обърни внимание на дъвченето. Това, дето прави глътката, го има още у влечугите, а преживните са най-висо­ката степен след човека. При дъвченето се отделя енергия, която строи висшия “манас”. При глътката се строи нисшия астрал, от който няма отърване, ако човек не дъвче продължително. При изключи­телно силните творчески личности и похотта е усилена хилядократно, само защото не умеят за дъвчат. При сдъвканата храна салмата отива в мо­зъка, а при глътнатата, напълно спада в стомаха и пола. Ако пък творецът се заеме с аскетични режими – постене, ограничения и т.н. – си подготвя вакхана­лии за в бъдеще.

            Тази, до която е посланието, реагира:
            - Ни така, ни онака ...

            - Понеже ви мързи, затова! Туй, с дъвченето, ако не го правите със зъбите си, ще ви го нахлузя като коректорство, архиварство и пр. Ако ти кажа, че след пет седмици дъвчене, по ¾ час на всяко хранене, ще те повиша в службата на по-творческа работа, ще разбереш тънките Ми стратегии срещу дебе­лите ви глави ...
          Прочее, не само глътката, но и “кълването” ти е от миналото. Поначало, всяко физиологическо действие, всяко нещо, което правят прототиповете на еволюцията – животните, – представлява психически недостатък или пък метод със строго пред­назначение. Така, кълването отговаря на дребнавата критика, на пищисването от кусурите на ближния. Това пък е по-долен израз на силно аналитично мис­лене, на пределно изразено плътско умствено тяло. Та Аз ти казвам: ако не почнеш да се занимаваш по-съзнателно с някоя точна наука, ти няма да намериш поле за аналитичната си дарба и ще се пищисваш от ближни и порядки. Ти искаш съвършено брилянтно развит интелект, целия в дейност, а без наука ...

          - Каква наука?...

            - Ти почувствай сама. Може да е окултна, но да е наука. По-често излизай на планината и дишай; движи се интензивно.

            -  Как да излекувам хремата?

            - Постепенно раздвижване, повече картофени супи, повече на слънце – на голо. Особено важно е да не ядеш след залез слънце. Аз тия правила съм ви дал не случайно, понеже с вечерното ядене навлизат та­ласъми и болести. Това не важи за особени случаи, когато можеш да ядеш и в полунощ, но то е след силно енергийно изпомпване. Ако стане практика, както е при всички, ще видите как ви се издуват бу­зите, вместо там да е хлътнало. Това показва сто­мах, който не престава да мели ...
          Конкретно: силната позиция на Дева с Телец (като деканáт) на асцендента, плюс Луната или ня­коя мощна планета, води до провалянето на вечерния режим.
          Бог иска от теб да си пишеш книгите, за които си дошла на Земята! Тази максима, че Словото не трябва да се продава, се видоизменя при теб, в сми­съл, че продаване няма, но право да се прехранваш чрез своето творчество, с една минимална цена, при тебе се разрешава. У теб всичко е спонтанно, но не­избежно ще се стигне до отблагодарявания и публи­кации с възнаграждение. Ти не трябва да се съпро­тивляваш на това. Аз говоря за предстоящите пуб­ликации на диктуваните книги. При една минимална цена, ти можеш да раздадеш хонорара си изцяло, мо­жеш да го ползваш и за себе си. Теб Законът не те хваща.

          А Емил?

            - Изключително голям товар носиш с него, но ти го изнесе достойно. Чрез теб пламна Христовата чакра в "Дилон". Името му сега се променя в "Дило­ний", а това се проектира на много високо поле, въп­реки всички падения и недостатъци. Прогнозирам относително откъсване един от друг, без да прес­таваш да го наглеждаш, понеже ще твориш интен­зивно.
          Това засега.

          - А за името ми “Багрина”? – Дали да стане официално?

            - Съмнявам се, че има смисъл. С “Росица” ще нап­редваш в официалния свят, а с “Багрина”- в приз­ванието си. Ако стане официално име, призванието ти може да се ограничи от светски вибрации. Всеки творец има право на псевдоним, с който е по-известен и който не иска обикновено признаване. Нота­риус обаче може да завери с документи и творчески псевдоним.
          При бъдещите ти публикации, “Багрина” ще ти носи много по-мощна нумерологическа реализация, отколкото едно официално признаване на името, защото то ще звучи в душите и сърцата на почита­телите.

СЪДЪРЖАНИЕ
/