Книга 13

19.ІІ.126(1990)г.
София - Изгрев

ПРОГРАМА ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВКУСА


Всяка душа има свободата да опита вкусовете и теориите си. При все това, Христовият Дух е нейният вечен адвокат и защитник.

15,44ч.

            -  За връзката ми с “Р”?

            Окрилена е връзката ви! Назад път няма. Сво­бода пълна се иска от сърцата ви! Който се отк­ликне на призива, ще наплодя богато дома и душата му. Който не откликне, не си е само за него. Седем медени месеца ви трябват с нея, за да изкорените драмите от миналото. Но затова тя трябва да те познае в сила и дълбочина. Докато не те познае така, не виждам красив изход за нея.
          Това е животът ви засега – прочутото “ПКВ” (Прог­рама за корекция на вкуса). Докато не попаднете на своите си, ще ви малтретират несвои. Но попада­нето не е достатъчно. И да попаднеш, ако не си зрял, ще пропаднеш. А пропадането значи разминаване. Разминаването на космически същества се наказва със смърт! Неразминаването с некосмическо същес­тво се наказва с остаряване, болести, оглупя­ване. Вкусът или Програмата за корекция на вкуса ще е цяла книга, която ще диктувам на онзи, който прояви желание да записва. Това трябва да е сестра, понеже, минавайки през женска ръка, тази книга трябва да стигне първо до Новите Евридики, до Но­вите Еви. Същевременно, ще се пише и друга една книга, която ще бъде величествена. Ако се пишат и двете едновременно, първата ще достигне напълно до сърцата на милиони млади момичета, възлюбени на Христа или Кришна. Понеже чрез това двойно жи­водейство би могло да се получи жив достъп пряко до янтровселената.
Това, което сега ви казвам, има пряко отноше­ние и към проблема за слизането на Композитора. Ако се намери вкус от разряда на ясновселената, той ще може да слезе физически на Земята през тази из­ключителна година. Ако се влючи само вкус от ни­вото на янтровселената (т.е. любов без раждане на дете), той ще може поне да се всели. Ако не се появи нито първият, нито вторият вкус, ще се оставим на законите на физическата вселена, които са закони на Кръста, т.е. на подвига в самота и мълчание.

СЪДЪРЖАНИЕ
/