Книга 13

12.Х.125(1989)г.
София - Изгрев

ПРИВЕТ ОТ ЕЛМА
НА ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ ВАРНА
           
            Предварителни думи за това осияние:  Кога точно започнаха срутванията на брега край Варна, които и досега унищожават хотели, блокове, вили, пътища, градини, съоръжения и пр. и дори измениха маршрута на влака, това може да се уточни. Общо взето, това започна веднага след прогнозите на Елма. Друг е въпросът, че по-сериозните геотектонични събития, за които Той говори тук и на други места, са се отложили за по-късно.

16,30-18,00ч.

          Опасявам се, че крайбрежието ще има проблеми при изправянето на оста на земята. Това е предсто­ящо.
          Затова се свържете още от сега, и то срочно, с общинските съвети във вътрешността на стра­ната, които раздават парцели безплатно за облаго­родяване. Имайте пълна готовност за бързо изсел­ване. Няма да минат и пет години от сега нататък. Оправете нещата си, защото лошите хора си оти­ват от болести, нерви, излъчвания и природни бедс­твия. Вие наследявате Земята! Наследявате я скоро.
          Насейте новите парцели още на този етап с всички основни житни и плодови растения. Сега е моментът. После няма да има какво да ядете. Тези парцели, както и изоставени диви земи, насявайте със семките и костилките на всички плодове, които сте изяли, и си направете карти на тези места, та да ги знаете. Насейте ги със семена от всички ви­дове цветя. Няма да съжалявате. Направете си па­латки. Снабдете се с фургони, преносими походни принадлежности - и бъдете спокойни. Сега голямо зе­метресение се очаква отново.
          С пристигането на същества от Космоса, както и от планетната Агарта, в началото на 90-те години се прави първи контакт на човечеството официално с Всемирното Братство. Пред вас изг­рява Свободата! И мнозина от вас ще бъдат взети на корабите им, както съм обещал отдавна. Мнозина просто ще бъдат телепортирани. Отсега трябва да направите опит да приемете ролята на водещи. Сега Братството ще бъде търсено, понеже пришълците и ватанските жители ще се свързват пре­димно с вас и ще ви поставят начело на културата, организацията и науката на Новото човечество.
          Опитите да се храните по новия начин ще се увенчават с успех незабавно. Никой още не е опитвал да прави изследване след колко време идва чувст­вото на глад, като изядете само един плод, само 1 орех, само едно житно зърно. Вие не знаете, че щом се изядат два плода или повече, техните полета се обезсилват в организма. Напротив, щом изяждате само по един, и то със строго определено число дъв­кания, общо за всички хора, но с индивидуални вари­анти за всекиго, то насищането е десетократно по-продължително, отколкото при приемането на по­вече от един от същия вид. Вие знаете, че с енерги­ята на житното зърно може да се движат цели ко­раби. При яденето на един плод само, на едно зърно по новия начин, според началната програма на приро­дата, няма да имате нужда от тези грамадни коли­чества ядене, които ви тровят и задръстват пос­тоянно. Петстотин и повече години ще оставате напълно млади. Аз мога да ви кажа колко време държи човека сит едно житно зърно, едно просено зърно, една ябълка или един лешник, но искам вие сами да направите опита. При това, приемете да правите тези наблюдения при най-обикновени условия, с пълно натоварване в професията и в прозата на живота. Няма да се плашите. Ще почнете от това, което ви е най-вкусно. От това, което е най-прясно в гради­ната или на пазара. Невъзможно е да не се намери поне един орех. Посветените от тайните обители, например, живеят с един орех по цял месец, но вие не се напъвайте за рекорди. Щом огладнеете, изяжте още един. Така ще видите, как периодите естест­вено ще се удължават.
Но чувството за ситост е най-малкото, което се очаква от този божествен метод. По-важно е какви състояния на душата ще получите при всеки отделен опит. Аз ще ви изнеса цяла поредица от осияния какво си постига в Любовта, Мъдростта и пътя на Истината, ако изпълнявате опита с нас­лада, а не с упоритост и самоизмъчване. Просто и приятно: ядеш, когато огладнееш. В началото може да е на половин час, на 15 минути, но важен е принципът – само по едно. Ама ще питате:  Една тиква го­ляма може ли да изям? – Можеш, ама после ...
          Природата е създала пъпешите, тиквите, ди­ните и пр. на сектори. Та един сектор за едно ядене. Но тъй като другите не бива да остават за после, от това следва, че те се ядат колективно, едновре­менно, според броя на секторите.
           И тогава се пъ­тува колективно в невидимия свят при излъчване на групата нощем, която е изяла такъв плод, понеже всеки плод от този вид представлява един колекти­вен етерен дух, под ръководството на един ангел. Понеже плодът не може да се раздели в небето на парчета, а си остава цял, тъй като е в четвъртото измерение, то той се стреми да свързва онези, ко­ито са го изяли заедно в това измерение, а по този начин пътуванията в панвселената колективно ста­ват особено лесно. При това законът е строг: всеки трябва да посади своя дял от семките на плода.
          Аз ще ви питам например: броил ли е някой сек­торите на динята? На ония, пъстрите дини? – Ще ви кажа, че това е цяла часова астрология. Ако можете да изядете една такава диня според съответстви­ята на часовата астрология, с нейните сектори - да намерите началния сектор, да се подредите в съот­ветствие с вашите зодиакални знаци в групата с тези на секторите и така да изядете динята, - имайте пълната увереност, че можете да разчитате на пряко колективно попадане в тотвселе­ната, под личното ръководство на Абсолютния Дух. А при жълтата диня – в универсалната вселена, под ръководството на Всемирния Дух – Учителя.
          Неизречими са тайните на Природата! Неизре­чими са великите природни методи, които са прило­жени отчасти в школите на Агарта, по планетите на физическата вселена. На вас ви предстои да опи­тате неопитаното. Ако се интересувате, например, как могат да се излъчат едновременно приятел и приятелка, които са в брачни отношения, сродни души, ще ви кажа: нека изядат по една череша, по­неже черешите са обикновено по две. Ако искат да бъдат Тройка – нека изядат тройка череши на едно стволче; а пък ако искат да бъдат интимна група – да изядат повече череши от една китка.
          И така, жадувайте новата наука и практика - да пътувате по звездите, да се възнасяте, да съзерца­вате световете навсякъде, да преживявате безчис­лените състояния на любовното сливане по всички светове. Казвам ви: не е необходимо да се натъпчете с един килограм ягоди или да изядете по пет ябълки. Когато се яде по принципа “само едно”, първо вие до­бивате абсолютно здраве; после – абсолютна мла­дост; накрая - абсолютна красота. Ставате свободни от напреженията на нисшите страсти, от за­висимостта от плътта. Плътта не е нищо друго, освен наслойки от храни и отрови, вмъкнати в орга­низма на човечеството от черната ложа. Приемете ли новия начин на хранене – само един орех, докато огладнееш, после още един, докато пак огладнееш и т.н.; правите ли опити с различните плодове, и то прясно откъснати от клона или корена, вие ще по­паднете неизбежно на планетите, на слънцата, в полетата, където са се родили тези плодове, ще бъ­дете под прякото ръководство на йерархиите, които са ги създали и живеят в тях.
          Има например плод, който за 40 дни развива телепатията. Това съм ви го казвал – прасковата. Прасковата – по новия начин. Само по една, докато огладнееш. Мога да ви кажа как става излъчване, мога да ви кажа с какъв плод да се телепортирате. Произнасяйки, разбира се, и съот­ветните формули - или направо без формули. Ако съм ви давал досега формули, произнесете ги. Рабо­тете с тези магически думи да видите, че те са живи, че цветята отговорят! Но Моята Школа може и без формули. Може направо с методите на Лю­бовта, със степените на саможертвата. Повечето посветени в бялата магия си служат с древните или новите методи на формулите, концентрациите, ме­дитациите, молитвите, магическите движения. Ала това го може и черната ложа, изключая молитвата.
 Това, което черната ложа не може, абсолютно никак не може, без да престане да бъде черна, са бо­жествените действа. Саможертвата носи всичко онова, което се постига от духовните школи с много труд. Понеже саможертвата е от божествения свят. Повечето методи на духовните, ангелските йерархии, изискват прекалено послушание на външни учители или на собствените възможности или вку­сове на сърцето. Плътският човек, обикновеният чо­век, но и ангелите даже от целия духовен свят, слу­жат първо на себе си и на това, което на тях им е приятно. А божествените същества не знаят много молитви, обаче се молят така: “Господи, това може да не ми е много приятно, но за съществото, което има нужда от мене, и за Тебе, Господи, аз ще го нап­равя!” И тогава пред това божествено дете се от­варя най-съкровеното – възможността да бъде граж­данин на Трите Вселени. А на ония, които служат на собствените си афективни страсти и предпочита­ния, следва да се отнеме всяко постижение, всяка ра­дост, всяко щастие, понеже техният източник е бил егоистичен.
          Прочее, след промяната, която предстои скоро – не само политическа по много места, а и астроно­мическа, глобална геологическа, - вие можете да се преселите изцяло на новия континент, който излиза, а също и по новите природни обители, които сте си избрали. Там ще почнем Новия живот, Новото учение, Новата работа.
Новият Континент, Новата Земя и Новата Вселена са недостъпни за облечени хора, освен под строга карантина и психиатричен контрол, за да ги лекуват...

СЪДЪРЖАНИЕ
/