Книга 13

20.VІІІ.125(1989)г.
София - Изгрев

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА МАРИЯ

Родена на 2.VІ.1975г. - 1,40ч. в Ленинград


Астропластика чрез танц - плеяди играят под Плеядите...

5,16-6,10ч.
            Селúнна! Гранично същество между две ангел­ски йерархии. Родена като серафим, преминаваща в ноáда. Създадена от Отца на звездата Зоáр в Плея­дите. Отговаря за превръщането на постоянната влюбеност в лъчезарна красота. Обожанието и нуж­дата от преливане се трансформират в тонове и цветове. Когато превърне завинаги отрицателните реакции в положителни и в очите й победи абсолют­ната благост, Бог ще й повери тайната на астроп­ластиката. В зависимост от узряването на вкуса й и на способността й за божествено самоопределяне, астропластиката ще й се разкрива с все по-голяма сила. Това е интегрално изкуство, светяща обемна живопис, при която плановете, багрите, контрас­тът, стиловете, ще се изменят всеки за себе си в картината, в съответствие с движението и аспек­тите на небесните тела. Същевременно, от карти­ните й ще звучи космическа музика – музиката на сферите! Картините й ще лекуват и въздигат хиляди човешки създания.
Някой все още пътува насън до Питер...

СЪДЪРЖАНИЕ
/