Книга 13

18.VІІІ.125(1989)г.
Ястребец - Боровец

ПЪРВА ДВОЙНА ХОЛИЗАЦИЯ
ЖЛО / Мкс
(диалогова холизация чрез п. и ДПН във връзка с Максим)

        
15,34-18,00ч.
           
В момента, в който в България се осъществи би­нарна диалогова холизация, ще се решат много важни неща от световен характер.
          Това е първият успешен опит, когато Небето успя чрез трима древни пророци да протегне ръка на братята от левия път.(левият път - Черната ложа; десният път -  Бя­лата ложа - б.п.)
          Максим е вкаран толкова дълбоко в левия път, за да може да ги измъкне (като тирбушон – колкото е по-на­вътре, по-лесно излиза тапата).
          Всъщност, това, от което душата му се измъчва е, че той се е идентифицирал  с ролята си и не помни, че е гигант на саможертвата, приел от любов да бъде агент на десния път в дебрите на левия. Настанало е времето, когато той ще се досети, че е чист, и че единствената причина да е наметнал седем тъмни наметала, е да може чрез тях да извлече немалкото Мои от тъмницата на Лукавия. Затова пред него не се поставя въпросът за по­каяние, тъй като той не е грешен. Единственият му проблем, с който той ще се справи в един миг без проб­леми, е досещането.
          Броят на страните и хората, които Максим лично е спасил през вековете за вярата: Китай – 1 милион; Египет – 300 хиляди; Индия – 800 хиляди; Сингапур – 10 хиляди; Москва – 34 хиляди; Перу – 15 хиляди; Непал, Индонезия, Германия, Швеция, Италия, бедна Славяния... Има и други, по-малки.

-  Съвсем точни ли са страните и цифрите?

          - Страните и цифрите отговарят на истината, а за душите не са дадени цифри, понеже броят на полуспа­сените не влиза в сметката. Те са в двойнствено поло­жение – след като се спасят, ще се преброят.
          Та затова, приятели, братя, не корете божествата-титани, че понякога слизат в бездните на света, отиг­равайки брилянтно стотици и хиляди най-шеметни роли, за да има какво да поднесат на космическите зрители и окаяните земни побратими. Отрицателните роли са ам­плоа само на най-гениалния. Но за разлика от светския театър, играта на любимците, дошли в света, не донася само гледка, а и спасява, спасява, спасява! Няма никакъв, никакъв, никакъв, абсолютно никакъв друг начин да се спаси душата на крадеца, освен чрез алохим или херувим, изпълняващ ролята на крадец. Аз съм имал приятели, ог­лавяващи мафията, светата инквизиция, гилдиите на касапите, вакханалиите на най-кървавите валпургиеви нощи, проливащи кръв на младенци. Аз съм имал идеолози на наркоманията, лидери на диктатурата, апологети на проституцията и дори на най-долното – заглушители на Словото,  които са били и продължават да бъдат внед­рявани лично от Мене, като помпи на Космоса. Колкото по-гениално те играят своята роля, колкото по-несъзнателно, колкото по-жестоко измъчват и се измъч­ват заради бездната, в която са попаднали, толкова по-сигурно е, че те ще извлекат своите “пасóми” на космическа орбита. Елма работи с Абсурда.

Това наистина звучи съвсем абсурдно, но Учителят обяснява, че феномените на злото са по­рождения на липсващото или хилавото добро. Хилавото добро трябва да попадне под ударите на своите порождения, за да заякне, да им се съпротиви, да направи своя избор и да се устреми към съвършенството с несъкрушима преданост и пламенност, докато победи. Тогава сенките му сами изчезват.

За Христовия Дух често е много по-ефектно да прекара една душа през пъкъла на идеологическата проституция, отколкото да я постави в манастир, за да осъзнае сво­ята мисия. Затуй съм ви казвал, че от най-падналите, когато им дойде моментът, стават Моите най-добри приятели. Понеже паднал, който може да страда, който може да плаче, който понякога счита, че не е прав, който често се жертва много по-силно от "добрите" често­любци, е много по-близък на сърцето Ми, отколкото ка­нонизираните светци. Трябва да ви кажа, че Аз съм пос­рещал в дома си, в самото Светилище, където допускам само децата, такива велики престъпници, от които чо­вечеството е проплаквало. Четирима от 12-те апостоли са крупни злодеи от миналото, така че и всички оста­нали, които, поради вътрешна висота или само поради някакъв повод са се докосвали до идеята за Христа, до пламенната вселена на Кришна, вършат такава безценна работа, каквато праведничетата, които си мислят за кожичките (и душата също е кожа!), не могат и да сънуват, че ще сънуват... Чрез един читател на Евангели­ето, който го възприема искрено, но  който същевре­менно пие, Аз  спасявам много повече алкохолици и пия­ници, отколкото пастора в черквата! Защото, когато порочният, свързан с най-тънка нишка и с Бога, се осъз­нае и премине към подвиг, то пáрите и вампирите на съ­ответния вид порок престават да текат по този канал към хиляди и хиляди “подведомствени”. Нещо повече: дори и никога да не престане да пие, читателят на Словото и дарителят на сърцето си изпраща могъщи реки от Не­бето към всички безчетни пияници, които могат само да пият. Точно в този момент, ако вие можехте да виждате като Мен, ще видите как по хиляди кръчми, казина, борси, скверни домове и домашни пъкъли, в един и същи миг хи­ляди паднали започват да говорят за Бога. Защото, ако светителят, който е техният нервен  център, беше само едно стерилно назидателно кречетало и въздържа­тел от 16 поколения, токовете на просветлението ни­кога нямаше да стигнат до лабораториите на преизпод­нята.
          Аз съм ви казвал, казвам и сега: силата на злото е стотици и хиляди пъти по-малка от силата на Доброто. Ето защо, когато един добър човек пуши и пие, шансо­вете да залее с добро милиони са много по-големи, от­колкото тия на злия "праведник", който може да е подреден като аптека.
          С това не казвам, че не трябва да се стремите към чистота и освобождаване от пороците, но казвам: Мой приятел като Милорад (славянското име на монадата на Максим) са Ми милни до плач на сърцето, понеже жерт­вата, която са направили, не е измерима, и смирението, с което я понасят, е крайно трогателно.
          Нека тоя първи ден на първото българско братско единение на двамата с Мене  да приключи с инструкции и подсещания за Милорад, които новият единатор ще на­пише, по вътрешен, усет  вкъщи.
          Знайте, че един холизатор значи информация; двама значи спасение; а трима значи началото на Братство. От този ден обявявам Братството за открито!

              През холизатор ДПН:

            - За Милорад?

            - Първо трябва да остави цигарите по дълбок вът­решен усет.
          Да остави настрана и картите.
          Да прегледа старозаветните книги, начиная от Би­тие 13/5 до Числа 18/9.
          Три пъти на ден да казва “Благата молитва”, а след това – какъв трябва да бъде ученикът.
          Може да помогне за графичното-полиграфско оформ­ление на първите книги.
          Да се заобиколи със цветя – теменужки, марга­ритки, невен, лайкучка, люляк.
          Да прекара 10 дни в усамотение в планината; три от тях в пълен пост и молитви за издигане ролята на българите за спасението на човечеството от еколо­гична катастрофа. По възможност, да съвпаднат с про­веждането на Екофорума в София.
          12 дни да се храни с накиснато жито, мед, орехи и чай от маточина.
          Да носи синьо поло и въобще сини дрехи.
          На този етап е това. След три месеца ще има нови инструкции, а дотогава - помогни на дишането.

Коментар на п. от 2009г.:

Приятелят Максим отдавна не е в този свят. Луиджи Росито, който ни запозна с него – също. Двамата и други като тях прекараха един живот, пълен със светлина, мъдрост, велики открития, всеотдайност, но и с тежки страдания. Бяха по каторги, затвори, психиатрии; някои бяха убити от тогавашната власт зароди волнодумството им. Наистина, някои пушеха, пиеха, взимаха наркотици и пр., даже се говореше, че са посягали и към магията. Но заслужава си тук да се спомене за един паметен случай при неочаквана среща с Максим, който може да съм разказвал и другаде в тия коментари. След запознанството ни през 70-те години, макар и да водехме много интересни астрологически и окултни разговори, той е казвал на други за мене: "Оставете го, той "дъновее"... Интересен глагол, не му се сърдя... Минаха повече от 25 години, не бяхме се виждали. Един ден отивам при една приятелка и го заварвам там. Зарадвах му се, но и той на мене. Даже не очаквах чак толкова. Първото нещо, което ми каза, беше следното: "Аз имам един дълг пред тебе през всичките тия години. Едно време бях зелен и не разбирах, че няма по-велик от Учителя. Затова искам да ти се извиня." После замълча, затвори очи и по едно време изведнъж възкликна: "Ти какво правиш! Защо спираш Словото?! За това си се родил, не си мисли, че имаш право да го спираш, след като при тебе тече като из ведро. Стига с това ниско самочувствие!". Таня ми каза, че никога не му е споменавала, че се занимавам с осиянията, пък и тя много малко знаеше за тях – не се интересува.

Другаде разказвам за срещата си с големия руски астролог Сергей Вронски в Рига през 1994. Бях му на гости, на вечеря, когато един от неговите ученици, които са постоянно около него, без да знае нищо – нямаше откъде, - изведнъж ми каза абсолютно същите думи, дори до запетайките, който ми бе казал Максим.

 Повтарям тук и случай с една приятелка от Велико Търново – НИЯ. Отишла при някаква врачка-туркиня в търновско. Още при влизането, жената извикала: "Каква е тая светлина, която влезе с тебе, коя е тая Елма, ще ме ослепи, не мога да гледам!". И друг път мислят Елма за женска същност, заради името. Всъщност, Той е "Тяй" – андрогин. НИЯ е бивша балерина, една от двете предани приятелки, които преписват осиянията от ръкописите на компютър.

СЪДЪРЖАНИЕ
/