Книга 13

7.VІІІ.125(1989)г
София - Изгрев

УКАЗАНИЯ ЗА СЛОВОТО

10,46-12,28ч.

            - Молим Елма да даде указания за предговора на първи том от живоструйните холизации - към направения от холи­затора.

            - Когато първата книга на Елма тръгне по света на български, руски и английски, се подписва не­бесна заповед за Обединени Европeйски Щати! Пре­веде ли се на поне още три основни eзика, полагам подписа си под заповед за Обединени Евроазиатски Щати. Тогава помислете и за превеждане на почти всички езици, след което обявявам за Кралство на Бога Обединените Световни Щати! Материалът за работата със Словото трябва да се допълни с още подобни осияния и отделни мисли от осияния и да се приложи, наистина, като заключитeлен в първия том.
          Настават нашите времена. Дерзайте!
          Аз съм дал общо наименование на Новото Слово за всички книги: “НЕОБЯТНОТО ГОВОРИ”. Отдолу ще слагате числото на годината и за съответното по­лугодие. Годината на изданието и “София-Изгрев” да се пише най-отдолу.
          Подвързвайте всички книги в бяло, понеже това е Словото на Елма. Прилагайте първо на предната корица или направо я отпечатвайте със знака на Елма. Това, което не направихте, е този знак, а от него зависи окончателното предаване на космичес­ката власт в ръцете на Бялото Братство. Неза­бавно поръчайте да бъде нарисуван на голям лист, а може направо на пресован картон с голям размер, като положите необходимия грунд. Настоявам розо­вите лъчи на звездата да бъдат направени с рефлек­сна боя. Броят им да бъде не по-малко от 1200. Тази звезда на светлосин фон не трябва да образува то­чен кръг с лъчите си, а те да са оформени като вър­хове на звезда с 365 лъча – броя на дните в годината. Аз после ще ви диктувам осияния за всеки от тези Христови лъчи, когато продължим астролонията.
          Направете изчисления по формулите за остроъ­гълна 365-лъчна звезда. После преснемете оригинала на цветен диапозитив и поръчайте на ня­коя печатница да се отпечатат копия с различни размери: от плакат до корица на книга. Отгоре на корицата, с ярки алени букви, ще бъде написано об­щото заглавие на тома. Отдолу, посочените данни също да бъдат алени, но по-тъмно.
          С това магическо оформление, тези Ми книги ще бъдат неизкореними от славната почва на Но­вото Човечество, което пристига вече!
          Желателно е на вътрешната предзаглавна страница да печатате образите Ми в историята на иконописта и живописта, по строг избор на холиза­торите, импулсаторите и реализаторите и лично одобрявани от Мен чрез единение. Възлагам на онзи от вас, който има Христов импулс, да почне неза­бавно преглеждане на всички албуми по библиоте­ките и отпечатване на копия не само с Моя об­раз, но и образа на Майката Божия, на архангелите и на персонажите, за които се говори в осиянията и ги има в религиозното изкуство.
          По подобен начин ще издавате и беседите Ми, дошли до 1945 година, но с Моя образ като Беинса Дуно. Там корицата да бъде алена, заглавието на тома - с бели букви, а фигурата да бъде графика на пентаграма. За първите Слова виолетова, за не­делните беседи бяла; за общия клас синя; за мла­дежкия  златна, за съборните и планински беседи, лекции, обяснения и упътвания – оранжева; за пос­ледното Слово – розова; а за музикалните Ми изда­ния – пак алена, но с различен тон от корицата. (За извънредните беседи за сестрите – сребърнозелени – б.п.).
          Започнете с отбор на най-хубавите фотогра­фии на Учителя и обработката им първо във всички едноцветни тоналности; после – в графични интер­претации; накрая – портретно-живописни. Този художник, който пръв Ме нарисува по тези начини от най-хубавите фотографии, ще завърши развитието си на Земята още в това прераждане, по благодат. Допускам игра с компютърни вариации на всички по­добни портрети, като най-сполучливите от тях, одобрени от автора и лично от Мен, да бъдат включвани в поредните издания на Словото.
          Категорично напомням: книгите Ми няма да про­давате на никаква цена, а ще ги подарявате по след­ния ред: първо - на библиотеките на новите Домове на Словото в България и по целия свят. Второ – на библиотеките на всички сродни християнски духовни школи. Трето – на библиотеките по целия свят, на­чиная от най-крупните; четвърто – лично на ония ученици, които се занимават пряко с импулсиране, съхранение и разпространение на Словото; пето – на учениците и привържениците, които отварят до­машната си библиотека за всички; шесто – на из­вестни дейци, писатели, философи, учени и пр., проявяващи Новото в своите разбирания. На всички останали интересуващи се, книгите Ми ще се дават само на библиотечни начала, за четене на място или вкъщи, като предимство се дава на ония, които са върнали оригинала с най-малко едно печатно, ръко­писно или фонографско копие, като дарение от тяхна страна.
          Настоявам в най-кратки срокове да преминете на екологически неосквернена хартия (на неорганична силициева основа от пустинен пясък), а веднага след това или даже преди това да внесете или създадете плоски екрани с течен кристал, с възможности за за­паметяване на максимална печатна информация. Като последен етап преди ликвидирането на радио­телевизионните станции, допускам съществуването на радио-телевизионни библиотеки (днес интернет – б.п.), от които да си поръчвате дистанционно желания текст върху ва­шите персонални плоски екрани. Въобще, използвайте най-широко световната информационна сис­тема за максимален достъп на народите до Сло­вото. Разработете със специалисти речници и алго­ритми за машинен превод на Словото на всички езици, с окончателно редактиране на компютъра. Същевременно, използвайте всички възможности за аудиозаписи на Словото в оригинал и в превод.
          На приятелите, учениците и възлюбените на Елма, които преписват Словото на ръка, предоста­вяйте абсолютно всички социални, природни и ду­ховни блага, с които разполагате. Нека домовете ви, душите ви и сърцата ви да бъдат отворени дено­нощно, безплатно за тях. Същото се отнася и за четящите Словото на касети – поемайте издръж­ката им при пътувания, снабдявайте ги с материали, пазете ги като зеницата на окото си и ги обгърнете с оскъдицата на вашата любов, за да получите чрез тях преизобилието на Моята.
          Бъдете реалисти, и при първа възможност офор­мете с приятел-юрист авторското право на Класическото и Новото Слово. Ако е необходимо, го заплатете на наследниците на Класическото Ми Слово или сключете договор с тях. Ако е необходимо, заведете дело срещу българската държава и цензура от името на Братството и международния съд, за да престане да блокира Словото Ми. С всички офи­циални и лични издателства, които искат да печа­тат Словото, се спогодявайте според случая, но пе­чалбата от книгите си остава в кармичната сметка на издателството, ако то поема този кръст.
          Продаване в Новия Свят няма да има! Продава­нето е метод на враговете Ми и се наказва със смърт. Най-страшната смърт – смъртта на духов­ното тяло, което минава за безсмъртно. Продаване, дори с цел да се покрият разходите за отпечатване и разпространение, е остатък от мъртвия свят, който се подсигурява и поради това смърди на извън­галактически разстояния.
Отпечатване, разпрост­ранение и пр. Новото Човечество реализира изклю­чително по вътрешен импулс, чрез индивидуално озарение, неконтролируема самоинициатива, осле­пителни "десанти" и по принципа на дарението. Вие не знаете, че за всяка продадена книга, авторът, ре­дакторът, сътрудниците, печатарите, производи­телите, се връщат на Земята средно по 7-8 прераж­дания поради отсечените дървета, откраднатите от природата останали суровини и поради мръсоти­ите и лъжите на авторите. Съществува обаче закон за компенсация, подобен на този в някои затвори, според който, ако работиш, присъдата се намалява. Тези автори, които спасяват човешки души чрез кни­гите и творчеството си, макар и хонорувани, по­лучават значителни компенсации - и понякога, рядко, смъкват от присъдата си почти всички наказателни прераждания и си плащат до приключване на еволю­цията само с 20-30 години болест, каторга или тер­зания.
Така е, докато не отвикнете да търсите одобрение, отпечатване и хонорари. Като се нау­чите да запомняте Словото и да го възпроизвеж­дате със собствения си мозък и език, вие сте сво­бодни. Аз не съм създал мозъка и тялото на послед­ното Си творение, за да се самоунищожава чрез техни­чески самоубийства! Вашия мозък програмирахме така, че да възприема, съхранява и възпроизвежда цялата култура на Проявеното Битие без никакви затруднения. За всичко това се иска само едно – да не спъвате любовта в сърцето си, да не коменти­рате Автора – Бога – с вашето оръфано самолюбие; да се самоопределите към Онзи, Който единствен знае как се създава култура, живот и безсмъртие. То­гава всеки един от вас ще импровизира Словото и Делото - и Любовта ще се обменя навсякъде. Тогава няма да има нито книги, нито вещи, нито дрехи, нито екрани; а онова, което имате да си кажете, ще свети във въздуха и в очите ви. Ще се ражда в нео­бятието на вашата сладка прегръдка, като рожба на духа и материята и като повей от Онзи, Който при­съства навсякъде!
          Бог да ви благослови, стотици милиони деца Мои Èлмини - и от днешния ден да се търсите и се намирате както въздухът търси гърдите ви, както сърцето търси огъня! Радост най-пламенна ви пра­щам с отварянето на Словото отново - и мир ви же­лая единосъщен, от мига на примиряването с Един­ния.

Коментар от 10.07.2009 11:20:28 –
20 години след горното осияние

1.Даже първата книга та Елма още не е тръгнала по света на три езика, а има приготвени 12 книги в оригинал  и ще има още много. Тръгна само на български, в няколко десетки екземпляра. Европа се обедини, но тя все още има сериозни проблеми.

2.Указанието за подвързване на първото полугодие от 1984 г. с бяла подвързия и по другите изисквания бе изпълнено от реализатора Уралоний. Книгата бе тиражирана на ксерокс в около 130 екземпляра, има и том с библиографията:

     Том I -  библиографията на осиянията от 1972 до 1996 г.

3.Знакът (Звездата) на Елма бе нарисуван според указанията Му цели пет години след идването на това осияние – през 1994г. От много време се намира при една приятелка - и аленият диод в средата й свети непрекъснато от 1994 г. до днес; но имаше изискване всяка година Звездата да гостува на различни хора. Неизпълнението на дадено указание или пожелание на Бога не е фатално - в Божественото няма наказания, - но се лишаваме от възможните добри последствия.

Звездата на Елма (Христовата Звезда) от1994 г. Изпълена е с диаметър 1.5 м. от Ностран, Омна, Нур-Пратурон и Маул. Виолетовият тънък пръстен, съставен от слънчица и звезди, е програмиран и разпечатан на части от един Географски център в София, по наши указания. Илюстрациите в периферията са от Юлиус Шнор фон Каролсфелд (1794-1872) и са подбрани и монтирани от участник. По начални инструкции от Елма, всеки трябва да си направи лична Христова звезда или да използва матрицата, в която да включи отвън свои илюстрации.


Преди и след това бяха направени няколко векторни варианта, които имат своето значение и въздействие. Едно момиче от софийска фирма, където я бяхме дали за разпечатка през зимата и нямаше как тя да знае какво е това, помоли да си задържи копие, понеже Звездата я топлела изпод стъклото на бюрото й... Последният компютърен вариант обаче  е най-точен, тъй като в него бяха изпълнени всички изисквания. Той бе изработен с програма "Аутокад" от Сава Гочков от Бургас. Тъй прекрасни приятели като него няма много! Той си замина в другия свят доста млад и има незаписано лично послание от Елма за него, неизвестно никому. Поради труда си за Звездата, преражданията му са опростени и сега е съвършен ангел в много високо небе.

Растърно копие от векторния вариант на С.Г. Не са приложени картини в секторите между сините лъчи, защото това е матрица. Всеки може да си сложи в най-външния пръстен свои версии – лични или репродукции, - стига да са от живота на Христос или в духа на Словото и Делото Му.

Някои хора твърдят, че при концентрация и медитация в центъра на Звездата, даже и когато ползват разпечатки, преживяват странни неща.  При всеки те са различни. Тъй като този Знак е даден лично от Бога, той спада към божествените феномени и затова има безотказно и незабавно действие. Ако при някои не се включва, то е понеже съществата зад нея са живи и будни и взимат мерки някому да не се навреди, ако не е готов. Както чрез Паневритмията и Пентаграма, както чрез Котвата и Знамето на Бялото Братство, така и Звездата има универсално действие – разрешава всички проблеми, пробужда всички тела и центрове и въвежда във всички светове. Ако досега не са провеждани специални упражнения пред звездата, то е пак по усмотрение на Небето. Без Тройновселенските Токове и Тройния Ритъм, без Ерата на Гостуванията, това би било опасно или невъзможно.

4.За отпечатване на беседите и лекциите на Учителя Беинса Дуно в изяснения от Елма вид, още не е правено нищо - остава за задача в бъдеще. Това ще е крупен труд, понеже не само външното оформление, но и редактирането им трябва да е съвършено ново. В тези беседи, които се издават в момента, има сериозни проблеми. Хората не притежават автентичните оригинали и ползват частични дешифровки от само един стенограф, при това силно надраскани, задрасквани и изменяни от различни "редактори"..

5.Досега имаме над 200 исторически снимки с Учителя Петър Дънов и са обработени добре. Направени са и сполучливи цветни варианти от някои. Художникът, който би трябвало да ги интерпретира графично или цветно и така да завърши еволюцията си не се е появил, тъй като това осияние още не е публикувано и хората няма откъде да знаят. Разбира се, боговдъхновените творци получават импулсите си отвътре, и понеже маститите художници по правило искат хонорари, то поне  някой любител може да е започнал с това и без да се стреми към "премии", дори и от Бога – просто от вътрешно щастие:       6.Указанията и изискванията на Елма за широко печатно разпространение на Словото Му също остават за изпълнение в бъдеще. Една малка част от споменатите томове са раздадени по някои библиотеки и на достойни хора. Но понеже някои замразяват книгите и не ги разпространяват активно, въведохме ползването им на библиотечни начала.

7.Относно забраната за продаване на осиянията и взимане на хонорари за публикациите им, досега настояването е спазено. Обаче поне на две места открихме и разрешение от Елма те и да се продават, така че всичко е далектика. Беседите на Учителя до 1945г. също са се продавали. Той лично е казал на един познат: "Колкото обичате", когато го е запитал какво да плати за един том. Но  немалко беседи са подарени, а главният начин е бил предварителен абонамент, за да могат да бъдат издавани.

8.Въпросът за електронно разпространение на Словото е решен донякъде – всичко готово досега е вкарано на няколко места в интернет. Това обаче са все складове и се ползват само от хора, на които им се дават кодовете. Ето едно място: http://dox.bg  влиза се име anhira и парола  nostran. За широко разпространение обаче трябва добре заплатена,  мощна WEB-страница...
Днес, (март 2011г.), Осиянията могат да бъдат четени или изтеглени от интернет на следния адрес:

9.Относно машинни преводи и до днес е нереално, тъй като са нужни специални лингвисти-програмисти, които да въведат и спецификата на Словото. Инак от машинните преводи излизат само неща за развеселяване...

10.Ръкописното и краснописно възпроизвеждане на Словото има вече немалка история – доста приятели и някои чужденци оставиха прекрасни оригинали и копия. Учителят до 1944 година също е насърчавал ръкописните преписи и е изтъквал тяхната сила. Елма издиктува нов уникален материал за калиграфското изписване на текстовете със собствен почерк, под 4 различни ъгъла и над специални прозиращи шаблони, с редове под наклони от 9, 18, 36 и 72 грауса. Пише се и с различни цветове - в така наречената "холорамка". Така трябва за се издават всички осияния в бъдеще. Това обаче е по принципите "РОД" и "ЦАР" – Ръкопис за обична душа" и  препис за "Централния архив на ръкописите". Първата ни задача обаче е да удовлетворим нуждата от незабавно разпространение на информацията, независимо от вида й - само да е точна и вярна. Това Елма нарече "ЛИК" – Лично изворно копие. За холорамките може много да се говори – казано е много и много изпълнено. Има дори крайно интересни опити с деца в училище – давано им е да пишат под наклон над трафарети и те не само се влюбили в този начин, но и почнали да стават положителни промени със здравето им, събуждане на таланти, ускоряване на еволюцията.
 Ето как изглежда текст в холорамка:

11.Въпросът за авторското право на осиянията от Елма
също е висящ от самото начало. Елма бе казал да ги регистрираме и защитим на две различни места едновременно – тук и в чужбина, - но ние сторихме само първото, чрез частна агенция "Арете".  Би трябвало защитата да е в сила каквото и да е станало с тази агенция, тъй като при всички случаи задължението се прехвърля на държавата. Според закона, от 1994г. правата за издаване класическото Слово на Учителя бяха дадени на всички, но с нов закон правата на наследниците бяха продължени до 2014г. Доколкото знаем, Братството е откупило тия права. Така че как другите го издават сега и как ще се издава до 2014, е въпрос на проучване.

12.Пак за продаването: в това осияние Господ Елма е абсолютно категоричен по въпроса за безплатното разпространение на Словото Му. Открихме обаче в осиянията "вратички", отворени пак от Него, с които разрешава изключения. Смисълът е, че ако не можем да постигнем нещо по Високия Идеал и поради това работата спре, идеалът се превръща в перфекционизъм и затова трябва да спасяваме нещата с мерки, валидни за света. Отделни осияния са пускани в периодичния печат. За този случай Елма също даде инструкции, но досега никой издател не е в състояние да ги спази (цената на сборника, вестника или списанието, където е отпечатана холизация, трябва да се намали пропорционално и това да се обяви на видно място – да се знае, че Елма не е продавач). Но, заедно с това, ние не можем да спрем публикуването им тук-там без да ни питат и да имаме изисквания, тъй като нашата работа е само да обявим какво иска Елма. Той даде и една революционна фраза за началото на всички Негови книги. На мястото, където всички без изключение  съобщават за забраните поради авторските права, Той заявява "Всички права – на всички!" С това Господ приключва с Петата раса и гробищата й и започва Шестата.


Един от електронните арт-варианти

СЪДЪРЖАНИЕ
/