Книга 13

4.VІІ.125(1989)г.
София - Изгрев


ЗА БРАТСТВОТО НЯМА ДА ИМА
ПОВЕЧЕ ЗАБРАНИ


И наистина, не само на Рила и по цяла България, но и в Русия и в цял свят съвсем скоро започнаха многохилядни паневритмии.

22,10-23,21ч.

            Стоновете отново започват! Назря послед­ното потресение на народите пред огромната сво­бода. Поколенията преминават посвещение. Тронът на Бога се установява задълго на тази Земя. Трябва да пръснете Словото Ми на всички страни, и то светкавично, понеже все някъде трябва да оцелеят негови съкровища. Като се приключи с английското преписване, довършете презаписите и направете за­писи на прочетените осияния. Същевременно, разп­ределете ненаписаните на машина материали по си­гурни хора–машинописци. Щастие през тези пос­ледни времена няма, освен подвигът за Словото; за Делото остават по-благоприятни времена. Прате­ниците на черната ложа са претопени окончателно; тя сега подготвя погроми, интервенции и катаст­рофи, нови природни бедствия, в беса си поради на­пускането на тази планета.
          Със заминаването на много турци от България се цели нещо страшно, обаче Бог ще го обърне за добро. Отоманската империя, османското иго, са само предан инструмент в ръцете на Карма, който обра крадците на богомилския замисъл. Пред Бълга­рия някога стоеше дилемата да избере между Моята пътека в Преслав и широкото византийско поприще на черната ложа. Предателите наложиха пак дър­жавно-клерикалното, търговско-военното присъствие на дявола, а Мойте огнени Слова сред народа Ми унищожиха, потъпкаха и поругаха. С това се про­дължи яденето на плът, отмерването на награда, пращането "по дяволите" на плахите надежди за нов възход на божествените просветители и царе. Именно затова Селена обърна тъмното си начало – Полумесеца с роговете му - към Балканите и кавказ­ките народи. Сега арменци, българи, персийци, евреи трябваше отново да се подложат на асимилация и терор поради националната си упоритост, поради враждата им с Божественото, отхвърлено безс­рамно от тях.
 
                                  Любовен суфи-танц

Турският народ се отличава с благост, мекота, уважение към майката, уважение към природата, по­коряване на Аллаха и беззаветна вяра в него. Божес­твена Турция няма нищо общо с бейовете, дерибе­ите, заптиетата и башибозуците – това е пъкълът на черното начало в Исляма. Онзи фанатизъм Се­лена не го одобрява; онова поклонение на търбуха не приема; онова съпротивление срещу Христа не го поддържа. Ала съвършената чистота на мохамеда­нина, който дава егото си в служба на Аллаха, трябва да ви бъде за пример - понеже инатът на ко­зерожките народи не признава превиване на гръбнака и поклон до земята пред Необятния. Вашата твър­дост не е друго, освен твърдоглавие - и изразът “умирам прав” е чисто козерожко твърдоглавие.
          Чрез великата сила на Мировата Душа, управля­ваща мохамеданските народи, Аз въведох поклона пред Божественото, като елемент на па­невритмията в някои упражнения ["Скачане"]. Без този елемент, нямаше да бъде възможен синтезът между християнството и исляма, който предстои в новото правителство на Агарта. Правилното положение на гръбнака е изправеното, опънатото като струна – с това съм ви занимавал постоянно; ала това има от­ношение към божествения характер само тогава, когато си се покланял достатъчно прераждания на Божественото в себе си, на ближния и природата!
          Силата на божествения тюрк е в прозрението, че Истината трябва да служи на Природата, на ду­шата, на майката. Дори раите, които са приели исляма, също почитат майката повече, отколкото козерож­ките племена – повече от “цивилизованите” народи дори! Въздигането на тишината, природата, бре­менната, майката, жената, сестрата, дома, религи­ята, правилното хранене и правилното общуване с природата в култ е истинската роля на ислямското братство, а суфите и сродните им движения, по­добни на бахаистите, са представители на Бялото Братство в Мала Азия.
          И когато попаднахте под петстотингодиш­ното робство, Аз имах предвид да се посмекчи ина­тът ви, патриархалната ви неотстъпчивост, пле­менната ви склонност към съмнение, безбожие, недо­верие, грубост. Съвсем нямаше нужда да се пролива кръв и да се потурчват толкова българи, ако се бяхте вслушали в богомилското учение!
          Сега искам да обясня кое предизвика отделя­нето на турския етнос от българския в настоящия космически момент. Правилно се ориентирате, че подобни преселвания стават преди войни и въоръ­жени конфликти, ала винаги трябва да се вижда дъл­боката причина: Космическият Човек започва да се освобождава от етерното си тяло! Това се наблю­дава и в измененията, които стават със земята, по­добно на тези по всички планети в нашата трииз­мерна вселена. Да се отдели един ислямски етнос от сатурно-християнски народ – това означава, че в космоса става поляризиране на кристалното съзна­ние и флуидическото съзнание. Войната и в космоса няма да се размине, понеже преди всеки синтез става неизбежно диференциране и сблъскване на противо­положностите. Електроните почват да се издухват от атомите – атомите преминават във временно йонно състояние, преди да се стигне до Неутрон­ното Царство Божие.
          С кралска върховна заповед, подписана лично от ЕЛМА, дарявам свобода на бълга­рите, веднага след утаяването на тюркския проблем!1 Сега всичко зависи от запазването на хладнокръвие. Пред бурната и сляпа нощ на кармич­ната мъст, вие трябва да останете съвършено спо­койни. Вие знаете, че стълкновяването става само между презрените кучета и касти и че засегнати ще бъдат само ония, които славят тъмното.

           През следващите няколко месеца ще стане пре­топяването на българо-тюркската карма и ре­ваншът на народите1, с които почвате обща работа.
           И за Братството няма да има повече забрани!2

___________________

1 "Последното потресение на народите пред огромната свобода" и "реваншът на народите" през следващите няколко месеца наистина се случват. Става нещо абсолютно немислимо и неочаквано: "несъкрушимата" съветската империя рухна – б.п.

2 Това се осъществява само след 4 месеца, като се има предвид, че България беше под режима на СССР цели 45 години – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/