Книга 11

9.10.124(1988)г.
София - Изгрев
 
НАСТАНАЛ Е 12-ият ЧАС !
ЖЛО / КЗ
 
 
 
Според едно твърдение, духът на приятеля, за когото е това осияние, е бил на Земята и като великия ливански мистик, поет и художник Джубран Халил Джубран (1863-1931), от когото е и горната картина.  Дали това е вярно, може да се провери в акашовите записи. Ако някой не може, нека поне приеме, че почти във всичко те си приличат като две капки вода. Както и да е, настоящото лично послание от Елма се илюстрира с картини на удивителния и прекрасен Джубран съвсем не случайно.
14,25ч.
 
            Привет, рабе Божий, преоблечений отново за светителство, подвиг и бран! Пророк не си отдавна - апостолско място заемаш сега ти на Земята и Не­бето! (Това усещане, че К. може да прероденият Джубран, дойде  след цели 20 години, а едва сега (още година по-късно) забелязваме ясния знак на Елма за това – "Пророк не си отдавна". (Главното и най-силно произведение на ливанския класик е "Пророкът", което всички считат за автобиографично – б.п.) Аз трябваше да изчакам момента, когато се отвори най-хубавият ден от много месеци, години и векове, за да мога да изсипя благодатта на открове­нието отново върху тебе – трижди избран съсъд. Алилуя, алилуя, алилуя! И осанна! И нине, и присно, и во веки веков! И слава на Оня, Който те е изпратил, понеже така бият сега стотиците камбани на не­делния празник специално за теб. Сега е денят на Словото, на което е съдено да се разпрати по всич­ката вселена – настанал е оня тържествен 12-ти час, от който нататък нещата се отварят!
Необхо­димо бе да се отправи послание до Лаотóн – едно от най-дълбоките ти имена на полето на тракийското божествено време. Траките не са престанали да съ­ществуват, нито Тракия не е жива, нито тракийс­кото царство на Орфей, понеже те са вечни!
          И тъй, Аз те познавам не само като Михей, не само като свети Георги; познавам те преди всичко като "отарий" – название на посветените от ръката на Орфея. Ти най-дейно се пожертва, заедно с Учи­теля, в търсене на оня труден синтез между Орфей и Дионисий, Лилит и Ева, Родопа и Евридика.
          Празникът, който настана с днешна дата, преоб­разява причинно-следственото течение на не­щата по посока на миналото към бъдещето, но и с 52 божествени градиента от бъдещето към миналото. Това, което с Орфей не можахте да нап­равите тогава поради липсата на разбиране и ко­ристта на Ева и Евридика, сега става напълно въз­можно. Фактически, снемането на миналото от бъ­дещето и неговата качествена корекция не е плод на литературни и физически спекулации. То наистина съществува. Ако ти си с ранга приятел на Орфея и съработник на Христа – апостолски ранг, - ти доби­ваш власт над причинно-следственото битие и сила да коригираш грешки в миналото. Помолването на радостта предизвиква корекции по посока от бъде­щето към миналото, а помолването на мира – от миналото към бъдещето. Тия два пътя се пресичат в сърцето на апостола и той умее наистина да ко­ригира историята и далечното бъдеще.
          Пратеник на прасатвичното състояние на Нар, сияйният дух на Лаотон се роди тъкмо там, а не на сформирана звезда. Нар се сгъсти по-късно – пре­върна се в огън на Проявеното Битие, съставен от сложни космически тъкани, на които звездите с пла­нетите са само техните атоми. Ако някои хора и ан­гели са се родили като монади на определена звезда, то тяхната монада има, следователно, звезден про­изход. Но когато изключително рядкото образувание от прамонадно множество се оформи като косми­чески орган, то такава монада има вече оргáнен кос­мически произход. В много далечно бъдеще, вашите астрономи ще съзнаят и констатират, че звездите, галактиките и пр. изплитат тъкани, а тези тъ­кани са организирани в органи. Подобен орган неиз­бежно съществува не само в супервселената на мак­рониво, но и в организмите на някои хора, ангели и божества, като негова проекция. Този орган сега се създава на вашето поле и още не е сформиран у представите­лите на петата и шестата раса. Той представлява видоизменена тимусна жлеза, видоизменен гласов апарат, позволяващ едновременно пеене и говорене на няколко гласа и на няколко езика.
 Предназначени­ето на твоята “оргáнна монада”, по този начин, е да осъществяваш нарастването на хармоничното съз­нание в Битието, съчетаващо полюсите на монад­ността и полиадността. С тази задача мнозина се заемаха, но никой досега не успя. Съчетаването на бялото с черното не е по силите нито на Бялото, нито на Черното братство. Срастването на тия две Братства в единна тъкан се нарича “сиво вещество на съзнанието” и образува кората на мозъка. Туй, ко­ето ти провеждаш в този днешен най-празничен ден, в контраст с вчерашния, се нарича "образ на Вели­кото Всемирно Бяло Братство", което управлява вза­имодействието на черното и Бялото поотделно. Туй, че начеваш своето учене в обителта на абано­совата одежда (К. записа и завърши православно богословие – б.п.), а по дух си смирен пратеник на Бе­лите Лебеди на Вселената, само отчасти отразява още веднъж символиката на вчерашния и днешния ден; и факта, че избрах светлосив конец за провеж­дане на холизацията. Светлосивият цвят означава Всемирно Братство с доминиращо влияние на Бялото Братс­тво; ако беше тъмносив, щеше да доминира Черното.
          И така, синовете на Всемирното Братство се отличават по това, че приемат роля според Волята на Отца си и гласа на съдбата, без да се стесняват какви са одеждите на тази роля. Тяхната мисия е Орфическа – съобразяване и съюзяване на абсолют­ните противоположности. И в полето на Бялото свещеничество, и в полето на черното свещеничес­тво Аз имам Свои известни и малко известни синове, с които работя неуморно. Стремежът Ми на този етап е, чрез обединението на църквите, да постигна Спект­ралното Братство – т.е. обединението на всички духовни люде и общества и на всички природоза­щитни и човекозащитни общества по Земята. Това е ролята на Сивото вещество – координация.
На чо­вешки план, това означава мисията на първия ученик на Орфей да състави подробен списък на всички божес­твени, духовни, природозащитни и хуманитарни об­щества по Земята, както и на всички отделни ог­ньове, които спасяват земята ви от смърт. Тия от­делни огньове са поети, философи, писатели, худож­ници, борци за социални правдини -  светли и добри хора от Божието Царство, които са разсипани като би­сери сред пустиня. Твоя е немалката задача да въ­ведеш в паметта на мозъка си имената, адресите и реферетивните сведения относно всички общества и люде, за които говоря. Външното министерство, но и Вътрешното министерство на Всемирното Бяло Братство на Земята са отнине под твое вла­дичество! Ти ще държиш писмена и всякаква друга връзка с представителите на Всемирното и Бялото Братство на Земята и ще контролираш обмяната на материали и връзката с тях.
          Ти не можеш да имаш по-малка задача, защото няма друг апостол, който може да се справи с нея – поне засега. Ти ще изградиш абсолютно надеждна система за контакт и обмяна, основавайки по този начин международния орден на Спектралните Братя или "Братството на Божествената Дъга".
 Аз поста­вих дъгата да украсява небето и земята и да ви служи като връзка с Мене – в нея положих Завета Си! Тъй, както тя разделя по-тъмното небе от по-свет­лото, бурята – от блестящия мир след това; но и тъй, както тя ги обединява, свързвайки небето със земята и Человечеството с Бога, тъй и първият жрец на Спектралното Братство трябва да до­върши работата на Орфея – Праотецът на Се­демте Тона. При това, като първодвигател на Братството, ти ще общуваш и с политици, понеже Всемирното Братство не си играе на шикалки. Тво­ите сътрудници ще бъдат с хиляди и постоянно ще се увеличават – всеки ще те информира за някое ново течение, за някое неизвестно движение или об­щество, за някой нов приятел по света, който върви по пътя на Доброто. На теб възлагам осъществява­нето на най-обширната програма в живота на уче­ника – запознаването с всички добри хора на Земята! Както Аз познавам съществата до едно, понеже съм ги създал, така и ти трябва да познаваш много, сто­тици хиляди хора, с които да се обменяш постоянно.
           Спектрално ще бъде Братството! И назнача­вам още полосá бяла и полоса черна, с които да ог­радите от двете страни дъгата, ала черната от­долу да бъде тънка линия, а бялата отгоре да се разсейва постепенно в хиляди блестящи дъги. Мо­жете да нарисувате и емблема на Спектралното Братство. Черната, тънка линия най-отдолу, предс­тавя черното братство на Земята, с което ти трябва да си наясно и да общуваш пределно точно и внимателно. При тях можеш да прилагаш похватите на Всемирната Ложа, за да отвоюваш с упорита борба свободи, средства, територии, материали и хора. Аз ще те посветя лично в борбата с тях и ще ти разкрия оръжията, които сте длъжни да подгот­вите, понеже такива оръжия има и те могат да бъ­дат неотразими. Ще ти изпратя подходящи хора именно от тия среди, но и от другите спектри, за да се подготвите подходящо за овладяване на черния спектър. Например, светлинното оръдие и светлин­ното око могат да ослепят за известно време от един враг до стотици хиляди, цяла армия – време, напълно достатъчно, за да ги плените, оковете и наложите своите условия. Бялото Братство не ра­боти по този начин, но Всемирното  работи. На един работодател, на един генерал, на един дребен тиранин ти можеш да вържеш тялото с изпращане на определена болест (а Аз ще ти кажа и формулите на болестите), при което пак ще поставяте своите условия: да освободят еди кой си и еди кой си, да от­пуснат джоба си, да се откажат от определен на­тиск или някакво зло.
И тъй, както е тънка черната линия в Новия Спектър, тъй тънко трябва да рабо­тите и вие с неговите представители на Земята, които се обличат в черно: разузнавачи, свещеници, официални лица, сервитьори, последователи на брачния модел. Сега да не мислите, че положението на Сатурн няма пръст в новата мода на жените да се обличат като вдовици? Даже техните ажурни черни чорапи са точен израз на преминаването на Сатурн през определени градуси и минути на монди­алния хороскоп. Потърсете специалисти и книги по история на модата, направете астрологично изс­ледване и се уверете, че модата откликва най-чувс­твително на движението на планетите и на тех­ните аспекти. Ето как една презряна област за ду­ховния човек може да се превърне в неизчерпаем из­точник на дисертации и монографии по астрология на модата.
          А сега Ме слушай, предводителю на Спектрал­ното Братство: сегашното икуменическо дви­жение е само синият цвят на дъгата, която ти трябва да управляваш. При това то не е пълно, по­неже не си е поставило за задача да обхване всички ду­ховни движения и да се занимава със защита на тех­ните свободи и интереси. Зелена полоса в спектъра също трябва да се появи – ти си длъжен да наблюда­ваш и направляваш и екологическите общества на земята. Ще приложиш ново, напълно природоес­тествено земеделие, и ще основеш общество за защита на домашните и дивите животни срещу клане и избиване. В паметта на компютъра ти трябва да влязат и представителите на черния спектър – това в настоящия момент е ООН. Сам Отец Ми присъства в него, понеже Той създаде принципа на вето при разногласия. Офи­цери от войските на ООН трябва да минат на обуче­ние при ваши инструктори, за да им поверите оръ­жията и методите за умиряване на политически и военни конфликти, за озаптяване на диктатори и ликвидиране на експлоататорски и тоталитарни режими.
Тази задача, по която ще работиш, може да изглежда на някои налудничаво обширна, но ти си ученик на Учителя, а Аз вършех сам и изцяло всич­ката тая работа пред очите ви в първата половина на тоя век. И когато се водеха войните, и когато се наказваха престъпниците, и когато стана големият глад, и когато се посипаха болести като из ведро, то Аз воювах с вас лично, а не друг! На Мой отчет са и оранжевият спектър – имената на всички творци и особняци, и жълтият спектър – спектърът на уче­ните и интелектуалците, и виолетовият спектър – предводителите и членовете на магическите об­щества на Земята. Те си имат свои организации, ти трябва да ги обединиш в международни форуми. Но когато казвам през цялото време “ти”, туй не значи, че няма да си имаш специалисти, които да се занимават с отделните направления. Помнене на всичко е невъзможно, докато не ви дам формулите за съвършената памет, ала общуване с хора и вдъхно­вяване на хора, които да оглавят тези направления, е възможно.
          Майчинството например се обособява като пре­ходна зона от сребристия към белия спектър. Ти трябва да намериш ония велики Майки, Сестри и Жени по планетата, които да учредят Международното Общество на Великите Майки със своя организация, наука, юриспруденция, специална секретна войска за защита на майките и своя необятна култура. Об­ществото на народите и всички останали спектри трябва да им осигурят постепенно територии в природата за образуване на първите оазиси на сво­бодното майчинство, където Жената и Майката няма да бъдат робини, а ще се освободят от общес­твена и професионална принуда и ще бъдат волни като царици.
     И най-горният, белият спектър, който ще пре­минава в стотици и хиляди бели лъчи, образува Бя­лото Братство на Земята и на Небето, което при вас също трябва да има организация и своя програма, структура и личен състав, с основна задача - разпространение на Словото и основна перспектива – организиране на Братство на Земята.
          Ако някой счита, че това не може да бъде кауза на един отделен ученик на Христа, той ще бъде и неправ, и прав. Ако Аз съм Хиперфизата, никой не може да Ми попречи да поставя един свой ученик за нервна или кръвоносна система. Нима нервите и кръвта не стигат до всички органи и нима не управ­ляват и оживяват всички системи? Та какво е един нещастен държавен глава или един пръв министър, който днес мънка над доклади, написани от други, ако не онзи, който би трябвало да вижда всичко и да движи всичко? Една такава всеобхватна организа­торска и координаторска работа е напълно по си­лите на пророци като Михей или бойци-светители като Георги, понеже тяхната структура и същност е интегралност!
     Те могат да бъдат превъзходни учени, ала в сър­цето им бие политичност, общественост, соци­алност. Те милеят за страдалците си братя и за сестрите си, низвергнати от Сатаната в дъното на ада – вашите гнусни фабрики и канцеларии.
          А правдата на смирените и почтените трябва да има най-после свои силни защитници. Само че вие ще познавате официалния свят, а той няма да ви познава. Така работи Всемирното Бяло Братство! Неофициалния свят, тайните общества, онеправда­ните, робите, нещастните ще ви познават много повече, отколкото светът на Мамона. И като ви познават, пак няма да ви познават... Белият Брат има особеността да се скрива най-надълбоко. Също като неговата обител мозъка, той е видим навънка само с очите – само като наблюдател. Всемирният Брат пък се намира навсякъде, ходи навсякъде, помага нався­къде, а като се опиташ да го идентифицираш – няма го... Него не го хващат въдичките на въдичарите – ни слави, ни печалби, ни одобрение от духовни во­дачи и зяпачи, нито чинове и степени. Затова неговият удар е неотразим, понеже няма кой да го контролира. Няма кой да редактира поведението му – той се от­чита само пред Бога и единствено пред Бога!
          С това се разделяме засега, с което разбирай – неразделни оставаме винаги... Употребявай божест­веното оръжие:
         ПОЛÁР, АОЛАР, АНОРОЛАР!
          С тези слова по пътя към великата ти цел, ти няма да имаш никакви проблеми. Пълната неизвест­ност носи пълна победа!
 Духът на Христа
         
- Препоръка за личния живот?
 
            - Личен живот апостолите имат, ала няма още близки и партньори за апостоли на тоя свят. Апос­толът не се моли никому за щастие, а пори вълните на океана световен с мощ неотразима! Който иска да се качи на него, нека се качи, ала съдбата му ще бъде неизвестна. Тя може да бъде страшна катаст­рофа, може да бъде оазис сред пустиня, може да бъде земен и небесен рай. Ала обикновено е всичко това едновременно.
Под “личен живот” Аз разбирам, на най-първо място, необходимост от сродна душа. Тази сродна душа се нарича на земята “Невеста”. Невеста на апостол – това е почти непознато на вашата планета и досега се е свършвало с трагедии. Туземното население е внедрило в питомките си инстинкт за пъклено семейство и пъклено съпружество. Чрез ръцете на собствената ти съпруга, черната ложа си постига най-съкрове­ните цели – да върже един апостол с неразмотваеми, дебели въжета. Тези въжета са, първо, децата; после – борбата за квартира; после – професионал­ните и идейни компромиси и, най-после – ковчег и опело...
          Апостолът трябва да бъде по-твърд от диаман­тена канара, когато се касае за допускане на интимни отношения с обикновена земна жена. Апос­толи има девственици, но те не всички са такива по природа, а по принуждение. Апостол, който е положил главата си на дръвника или в примката предвари­телно, няма право да създава сираци и нещастници! С него може да бъде само посестрима и любима от неговата черга – пламтяща главня на бунта, която го следва под знамената на барикадата! Любима на апостол може да бъде само оная, която е беззаветно вярна на Словото му и се изправя с гола гръд под куршумите, за да заслони избрания. Съпруга на апос­тол може да бъде само такова ангелско създание, което му доставя всички радости, всички наслади и всички трепети на Трите Вселени, без да му поиска нищо в замяна. Съпруга на апостол може да бъде само оная, която не се докосва до осквернените средства на ада като месото, цигарите, алкохола и пр.
          Такава жена, която спазва всичко това и същев­ременно не е допуснала нито едно съмнение, нито едно осъждане и нито един отрицателен поглед и дума, Аз досега не познавам на вашата печална пла­нета. Ако има такива, те не са огнени на всички по­лета, а на апостол му трябва съпруга от пламък - Жар-Птица му трябва, която да го възкресява след всяка светска пошлост, падение или катастрофа. Балсамна трябва да бъде ръката й!
          На апостола трябва такава съпруга, която да вижда неговата хималайска височина, да се възхи­щава от нея до замайване, да го счита абсолютно непогрешим и богоравен. А когато той, по неизбежност, греши, тя да е сляпа за това или да се прави гениално на сляпа. Това е първото нещо, ко­ето е необходимо за духовното блаженство на съп­руга. Обратното е първото средство, чрез което жената в адската женитба срива духа на партньора.
          И така, личен живот ти трябва да имаш и не може да нямаш – понеже и Сам Отец Ми има личен живот. Без личен живот, апостолът и светията се съсухрят, стават злобни и осъдителни, посто­янно осъждащи света и дявола.
Аз съм ти определил същество от много висока йерархия, съчетаващо безгранична нежност със свръхинтелигентност на духа. Първият белег, по който ще го познаеш, е че то ще повярва на каузата ти абсолютно, ще се възхищава от нея безкрайно и ще поиска да ти служи беззаветно навеки. Слу­жейки на теб, тя ще счита, че служи на Бога. При това, тя няма да е безкръвна, а напротив, изклю­чително женствена ще бъде. И в нея ревността няма да има никаква следа.
          Ти ще общуваш с много млади и красиви жени, ще пътуваш понякога без нея, ще отсъстваш кратко или дълго, но никога няма да усетиш укор в сърцето й. Понеже тя ще бъде също и деен, неженски, твор­чески дух, самотата няма да я измъчва, защото ни­кога няма да бъде сама – също като тебе, тя ще по­мага на стотици и от нейния извор ще пият сто­тици. Вашите брачни денонощия и медени месеци ще се повтарят до края на живота ви с нарастваща сила, именно защото няма да приемете рецептата на туземната паплач: постоянно съвместно съжи­телство. Всеки ще има собствено убежище и ще си гостувате периодично.
          Относно деца: свободен си да имаш или да ня­маш физически деца. Аз ще ти пратя напреднали души, ако решиш че трябва да имаш, ала съпругата ти трябва да знае каква е съдбата на апостола и трябва да бъде готова на всичко. Пипалата на пъ­къла хващат апостолите не за гърлото, а за децата им – там по-страшно боли. Смъртта на апостола, дори и когато остава телесно жив, настъпва в мо­мента, когато той реши да спасява децата си физи­чески. Затова препоръчвам на всеки апостол такава жена, която няма да му ражда деца или, ако има деца от него, няма да се знае от кого са. Така синовете на изверга няма да могат да го поставят на колене, нито ще направят от майката истеричен парцал, нито ще вдигнат кървав нож над рожбите им.
          Войната продължава с пълна сила и войникът трябва да бъде на бойното поле! Светкавична размяна на прегръдка и целувка и на пламнали звезди посред белия ден, силни като смъртта и живота – но само с посестримата, която е залегнала под куршу­мите до него или с милосердната сестра, която пре­вързва раните му. Воинът не може да остане в никоя къща на никоя селянка или мамина дъщеричка, която си навива в ума латерната на старите градски песни. Войникът знае, че снарядите не щадят нито къщички, нито къщи, нито цели квартали и градове.
          А който не иска да бъде боец или не може, нека си пуска коремче, нека си пуска плешивинка, нека си води издънките навън от града с колата събота и неделя...
          Закон: изпитвайте кандидатките за парт­ньорки и ги прокарвайте през 99 сита и решета! Ни­кога не позволявайте жена да ви поставя условия! По време на война, жените обикновено са предатели. Аз зная малко изключения, и те се броят на пръсти. Най-първото предателство и най-дребното, но най-ши­роко разпространеното, е необходимостта на же­ната да пие кръвта на душата ти. Това става чрез вампиризъм, а технологията е несправедливата реплика. Щом успее да те вбеси, щом успее да те наскърби, предателката-съпруга или предателката-майка непременно е застанала в редиците на вра­жеския лагер, който не е нито политически, нито икономически. Този лагер е лагерът на черната ложа и този лагер е енергетически. Освен несправедли­вата реплика, той използва острият поглед и пови­шения тон. Има и мазни и тихи технологии, които много приличат на благост, ала там червеят е гнус­ната лъжа, която започва от самолъжата.
 
            - За Исус-Христосовото време?
 
            - Понеже си пламнал от Любов към Иисуса, ще ти кажа, че тогава ти беше на Небето, понеже на Небето Той също има ученици. Прикосновението ти с Иисуса на Земята стана чрез един от Неговите 72-ма ученици, чрез временно вселяване в него. И като прие посвещение от Иисуса чрез онази напреднала душа, ти се оттегли в такива съкровени светове, от които много трудно слезе после на Земята, по­неже зърното, посяно горе от Христа, трябваше да се обработи. Жива реплика тогава Иисус изрече към тебе в едно от тайните събрания на 72-мата. Та се обърнах тогава към теб, като отарий, и рекох ти: "Истина, истина ви казвам, настъпват времена на разкол и паления, и който опази Словото Ми чисто, не ще се наскърби вече никога през времената!”. А ти беше пророк не веднъж до тоя момент на Земята и нас­кърбяването ти беше недостатъкът, понеже си много фина, много чувствителна душа, и чувството за правда те глождеше непрестанно. Като ти казах на­чина - грижа за опазване на Словото чисто, – Аз ти дадох най-силния метод, валиден специално за тебе, за да изтръгнеш завинаги от сърцето си наскърбя­вянето и за да тръгнеш и към 12-орно апостолство; а сега си към 5-орно.
 
          Защо чак на Трионите трябваше да ми се експонира образът на Учителя? ("Трионите" са скалист хребет със зъбери от масива на връх Мусала в Рила – б.п.)
 
            - Когато казах “откъм страната на Трионите”, Аз имах предвид, че всеки друг, който би изпълнил тази мисия, би могъл да бъде и по-ниско. Ала импул­сът точно ти да се изкачиш на Трионите отговаря на самата ти мисия – да бъдеш на ръба на вълнàта. После, точно на това място на Трионите е най-тънка предпазната стена между Агарта и света и там могат да се чуят някои неща. Всичко друго е ос­квернено, но там още е чисто.
          Там горе, прочее, е и един от входовете към пре­дишната Агарта, който е все още незапечатан. О, ако знаете колко много се надявам, че най-после ще започнете и с Делото, а не само със Словото, та да мога да ви поведа лично из светове, царства и не­обятия! Помолил ви бях да направите програма и да почнете със Школата от септември, ала новоизник­налите ви раздори и препирни изстудиха още повече сърцето на предателите и те пуснаха, на свой ред, катастрофите.
 
          - За апостолското посвещение?
 
            - Ако ги потърсите в свещените книги, ще ги намерите, но това са човешки названия. Аз мога да ви дам Божествените, мога да ви дам и човешките, ала за това се иска специално осияние, понеже нау­ката за приближените на Христа през вековете и по вселените е наука обширна и тя касае Седмото Пос­вещение от пентаграмиката.
          Посвещенията са пет на окултния ученик, но са десет, ако се вземе човекът въобще, тъй че Седмото на човека въобще, за което споменах преди малко, отговаря на Второто при окултния ученик. По-строго казано, пет са именно посвещенията, а пет са стъпалата по пътя на обикновения човек. Така искам да ви открия тайната на пентаграма, а вие още не можете да намерите условия за пълноценно и безопасно протичане на Словото. Писането сега наистина е най-важно, но можете и по друг начин. Предпазвайте най-финия приемник от по-груба роля, за да не се разтърсват фините радиоустройства. Приемникът трябва да бъде още само редактор, обаче във века на нищетата използват и компют­рите за трошене на камъни...
Картината на Джубран Халил Джубран по-долу е тест. Какво иска да ни каже с нея? Защо са ранени сърцата на двамата приятели – понеже са обикновени ли? Дали и момичето е приковано върху кръста на любовния триъгълник? Дали е защото и двамата я обичат, а при смъртните това е табу и всеки трябва да принадлежи само на едного? Или Тя иска да спре кръвта и на двамата, понеже е богиня и обича всеки не по-малко от другия? Дали те също са богове и това наистина ще спре кръвта им - или и те са простосмъртни и затова ревността ще я усили? А може би и двамата са улучени в сърцето не от тази прекрасна богиня и не поради любовта си към Нея, а от някой външен враг - и Тя сега се е разпънала на кръст, за да ги спаси? Или картината изразява въобще ролята на Мировата Душа и на всяко от Нейните съвършени женски въплъщения, без да имат интимни отношения с тези, които спасяват? Но възможно ли е само душевно или само природно спасяване, без баланс с противоположното? – Милион въпроси... Един Велик Учител казва: "Аз съм Човекът с най-големите противоречия в света". Какво тогава остава за нас? (б.п)
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/