Книга 42

 

21.VІ.150(2014)

с.Стоби, Западна Рила

ЩАСТИЕТО КАТО ЦЕЛ

(писмо до А.С.[1])

 [1] Всички имена и инициали са кодирани, а някои от снимките - под-менени.

       Драги Приятелю, едва сега ти отговарям на един твой стар имейл отпреди месец. Така се падна. Наистина, синхро­нът ни с теб е забележителен. Видях, че и ти познаваш З. - нали беше художничка? Тя си ми е в една свещена галерия от същества, осенени от Божественото. И мен ме е впечатлила много и сме си писали, но после връзката се прекъсна, не знам защо. Тя е права, че щастието не може да ни бъде доминанта в този сложен живот на земята, пълен с карми и изпитания. Обаче ние затова работим върху онази Енциклопедия с изб­рани мисли от Учителя по утвърждения, отрицания и обоб­щения, за да се види, че на всяка антитеза в Словото съ­ответстват и тези, и синтези. Ето само няколко цитата от нея в защита на щастието - в единия е даже като цел:

ЩАСТИЕ И БОЖСТВЕНИ ЗАКОНИ 30.09.14н пти УЗР49:43  Ангелите и светиите са щастливи, защото изпълняват Божиите закони и вървят в божествения път. Който се отклонява от божествените закони, той губи щас­тието си.

ЩАСТИЕ И РАДОСТ 32.12.18Н ЖВХ ЖИХ97:009 Нашата цел е радостта и щастието.

ЩАСТИЕ 1 И ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ 224.04.13Н ОЩМ КДМ98:070  Всички търсят щастие, но въпреки това се натъкват на различни философски системи, които убежда­ват хората, че на Земята няма щастие. Щом е така, защо трябва да насочвате своите сили и енергии в път, който не ви обещава щастие?

ЩАСТИЕ, ИСТИНСКО 30.09.28Н НДП УЗР49:078 Искате да бъдете щастливи... – Казвам: приятелс-твото е път към щастие!

ЩАСТИЕ, ПРОГРЕСИРАЩО 30.11.02Н ДАБ УЗР49:165  Вче-рашното ви щастие не може да бъде днешно; и днешното ви щастие не може да ви ползва утре. /.../ Всеки ден, всяка минута трябва да се прилага нещо ново в жи­вота. Ако не се прилага нещо ново, /тогава/ и това, което имате, ще го изгубите.

ЩАСТЛИВ, ОТДЕЛНО 34.07.22Н ХВХ ПНС98:324 Голямото нещас­тие в света седи в това, че всеки иска да бъде отделно щастлив. Това е невъзможно.

ЩАСТЛИВ, ЩАСТЛИВА 33.02.12Н ИПГ ЖИХ97:188 Не е дос-та­тъчно човек да има 100 или 1000 души познати. Трябва да държим цялото чо-вечество в съзнанието си и постоянно да сме във връзка с него! Само така ще изменим лицето на земята. Няма по-го-ляма глупост и нещастие от това, мо-мата да очаква да дойде някой млад момък и да я направи "щастлива"; или мо­мъкът да очаква някоя мома да го направи "щаст­лив"! 

            Ти си ми изпратил и една чудесна снимка на С. - един ан­гел, роден на земята. И тя е в "галерията" - нали ние с теб отговоряме пред Бога за такива съкровени "галерии"? Засега те са ни само в душата, тъй като съществата, даже и много ангели, все още търсят щастието където го няма, но рано или късно се осъзнават, понеже имат душа. За всички нас ва­жат думите на Учителя, че сме слезли на земята, за да опи­таме своите съображения, вкусове и теории. Това важи даже за боговете, когато дойдат тука. А че З. и С. имат божествено излъчване - две думи няма. Безразличието, апострофирането, липсата на отклик и даже негативните думи понякога от такива Същества не бива да ни омъчняват - това се случва на тази земя.

 

        Искам да те питам дали съм ти давал на диск или изпра­щал едно мое филмче със Ния - как танцува? Виждаш, че не мо­жем да не отбележим срещата си на земята с избрани души от Бога и да не ги инкрустираме със злато и бисер в във веч­ните покои на душата си. Казвам "покои", понеже вълненията са едно, те също са божествени, но истинските Образи на Бога, когато се е въплътил в човешки форми на земята, се утаяват и в покоите на душите ни за вечни времена. Те са­мите, на етапа, на който се намират, не съзнават винаги че са сам Бог - в случая Бог като Богиня в отделно женско същество. Правят опити да се съчетават с не тъй блестящи монади, да бъдат разбрани и боготворени от  същества от други еволюции, от други йерархии. Напластява се известна горчивина в живота им, поради което си мислят, че Бог не препоръчва щастието като цел. Но и тук има диалектика: това е хем вярно, хем не е. Синтезите, именно, очертават кога щастието на земята може да бъде цел и кога не; кога то може да бъде не само цел, но и основен метод. Има и такова твърдение в беседите. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/