Книга 37


30.Х.144(2008)
София - Изгрев
 
ПЪТУВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВАТА ЕДНО КЪМ ДРУГО
ЖЛО / ЛАО
 
 
 
           
             Днес, 30.10.2008 г., в 16,30 ч. ЛАО изважда ключовете от джоба си и ги показва на п. – как са се съединили сами в едно нейните и неговите ключове, които са у нея. Тя е видяла това още снощи, но едва сега вижда точно как са се свързали. Мислела е, че е халка в халка, но от снимката по-горе се вижда, че е нещо съвсем друго. Този символ и акт няма нищо общо с кармичните зацепвания, при които сърцата са зави­сими и преплетени и се разплитат много трудно. Никой от двамата не може да проумее как може такова свързване на халките да стане самичко, понеже, ако би било направено съз­нателно, едната халка би могла да влезе в този съединител само чрез усилия и спирално въртене – или чрез някой фокус на Мистър Сенко... Нещо повече – тази осмица от двете халки се получава в деня, когато п. завършва окончателната редакция на осиянието за Интегриона, чийто основен еле­мент е Осмицата (Осмоидът). Това е Бяло Действо, означа­ващо тандем между Дух и Материя, т.е Божествен Живот.
 
            Този знак идва в навечерието на деня, когато, без да го е искала и очаквала, Елма ще даде асцендента на ЛАО и ще й бъде направен небомиг, с тълкования на базата на Ръдиар и много важни насоки за душата и живота й. До този момент вече е имало и други знаци на благоразположение от Учителя – например, спирането на тока по трамвайната линия тия дни, което помага двамата приятели да се прехвърлят с ня­колко трамвая напред и да вземат този, който им трябва, да стигнат навреме. За Божествения Живот и Божествената Работа всяка секунда е от значение. Почти веднага след кач­ването им токът идва и Някой отвътре се усмихва и казва за Себе Си: "...не съм от най-кьоравите, заспалите и кьо­павите"
            Един от двамата разказва на другия два случая от жи­вота си с трамваи: един изпитен и един "десертен". Още като студент, три дни преди последния, държавния изпит, той бива поканен от приятелка да преспи у тях, като и двамата са наясно, че искат да станат най-близки и го желаят. Не­бето обаче в случая е на друго мнение – предвижда какво ще се случи, ако това стане. Абсолвентът тръгва за желаната вечер и се качва на трамвая. В мига на качването му, токът спира. Минават 5, 10, 15 минути – трамваите стоят. Едно пиленце отвътре повтаря за десети път на пасажера да слезе, за да не троши времето на хората и на дежурните ан­гели, но пасажерът е силно замечтан и упорит като магаре… Най-после съобразява какво ще се случи, ако не послуша, и слиза. Изглежда, на мястото на паважа, където той стъпва, е имало замаскиран педал, който включва тока в трамвайната мрежа… Показнò! След този случай, така и не отива при же­ланото момиче.
 
            Три дни след това той тръгва за последния си универси­тетски изпит. Същият трамвай (той го е запомнил) в мо­мента е спрял точно пред неговата улица, малко след като е тръгнал от спирката и е завил. Паднала е скарата и ватма­нът е слязъл да я оправи. Връща се точно в мига, когато на­шият герой използва "намалението" да се качи от предната врата. Ватманът му дава път с поклон и му казва "Заповя­дайте, да ви върви по вода където отивате!". И наистина, от сто и няколко души курс, само шестима завършват през тази година университета с отличен. Всеки ще разбере, че това е десертът поради взетият изпит със същия трамвай преди три дни, макар и с "удовлетворителен 3" (поради задържа­нето на трамвая...)
 
        Асцeндент: 7о57'34.26" Везни.
       
Този асцендент е даден за Л. чрез холизация на 30.Х.144(2008)г., в 5,52 ч. сутринта. По думите на майката, раждането е било доста по-рано, но п. и други приятели още от пръв поглед настояват, че изгряващият знак на Л. не може да е Дева, а чисти, "показнù" Везни. По-късно тя разказва, че се е била родила с големи проблеми, с пъпна връв около врата, посиняла е и дълго не е могла да си вземе първия дъх и да изп­лаче – майка й изпаднала в истерия и се е наложило да я свес­тяват с шамар. Акушерката взела ръкавиците на дежурния лекар и не е позволила той да направи раждането, понеже не бил добър, а извикала спешно най-добрата – д-р Конова, - ко­ято спасила живота на детето. Именно с това забавяне и състоянието на родилката може да се обясни разликата между Девата и Везните при раждането.
 
            Според Астрологическата Мандала на Дейн Ръдиар, сим­волът на този градус е следният: "В напуснат дом, ярко гори огън в огнището". Според автора, ключът към този символ е разбирането, че дори в най-безнадежд­ните мигове, духовната сила е готова да приветс­тва и стопли съзнанието, ако то се е загубило ня­къде, и да го напъти към Дома. И продължава: Докато огъ­нят в човешката душа не е затихнал съвсем - едно рядко и тра­гично събитие, - винаги има надежда да се върне към себе си и да започне отново. Много ученици се уморяват от живота и напускат интензивното духовно търсене, дори и да са били отишли доста напред. Но истинският им душевен дом – любовта на Гуруто, - щом като веднъж вече са се родили в него, винаги е с отворени обятия за върналите се "блудни синове". Трябва да се преодолее страхът и даже шокът от огромната дистанция между задължения и Прос­ветление – понеже в огнището на напуснатата велика мечта ви­наги тлее жарче на Вечната Грижа и Присъствие, вечно възражда­щата се надежда за почване на всичко от нулата (това са синтетичните думи за този градус).
 
             Даже и описаното тежко раждане и оживяване на де­тето отговаря на този символ!
 
             Щом като веднъж асцендентът е даден от Най-Висо­ката Инстанция, би трябвало да отпадне категорично коле­банието за мига на раждането. Дори и да е било физически по-рано, душата е влязла в тялото именно в часа и минутата, съответни на този асцендент. Такива случаи има – при някои хора сърцето, умът, душата или духът влизат в съвсем раз­лични времена, а при някои не влизат в тялото въобще, до края на едно прераждане. Тук става дума за асцендента - и казаното от Ръдиар важи най-вече като метод за изцеле­ние и подмладяване на тялото.
 
            Генерален архетип на този символ е Птицата Феникс, но при теб тя има мощта да се превръща в славянската й горна октава – Жар-Птицата, Сърцето на Данко. Следова­телно, това "работи" само когато раздаваме светлина и добро за всички.
 
Слънце: - 7о Рак: Два природни духа танцуват под луната. След като това е градусът на рожденото ти слънце в този живот, той би трябвало да сочи и реализира метода за пълното ти интегриране – това, което ти дава изобилен и пълен живот и чрез което ти даряваш живот на другите. По Ръдиар, ключът на този градус е "Играта на невидимите сили във всички прояви на живота". Ако се отдадеш с пълна вяра и преданост на невидимите сили от Божествения и духовния свят, които са около тебе посто­янно, животът ти ще бликне щедро и изобилно и за теб, и за другите. Трябва обаче да се осъзнава кои са невидимите нисши същества и техните агенти на Земята, които искат да ни спънат и да ни отклонят от изобилния и пълноценен живот. Това можем да разпознаем по негативните аспекти на Слънцето в хороскопа ти – не само по естество, но и по обс­тоятелства и време на проявление. При теб те са 135о към Луната, квадрати към Уран и Асцендента и 135о към локус фортуна (точката на късмета). Най-общо, тези неща би трябвало да значат, съответно, съпротива на духа ти срещу материята и тялото, в което е вкаран и екстремни изисква­ния към него, на които то трудно може да отговори; конф­ронтиране на Мъдростта или мъдруванията от страна на твоята изявена индивидуалност – и редовно изпускане на късмета, когато се яви на хоризонта...
 
            Положителните ас­пекти на Слънцето в небомига ти дават информация и сила за възможните изходи: при теб - паралелът с Венера, полу­секстилът със Сатурн, съвпадът и паралелът с МС и триго­нът с Хирон. Накратко, тези 4 аспекта може да означават следните неща: духът ти е в пълна хармония със сърцето ти, те не се бият, но се разбират много добре (щото в много хора това е пълна трагедия); духът ти е на "ти" с възраст­ните хора и авторитетите, които имат обществени пози­ции; с хората от стара еволюция; духът ти има всички по­тенциални и реални възможности да спечели битките в света и да изпълни призванието си в него. Какво пречи на това, може да се види от негативните аспекти на Слънцето; "В пози­тивни аспекти, комбинацията между Хирон и Слънцето съз­дава хармония, емпатия и разбиране у човека. Позитивният аз ще бъде обогатен с ползотворни контакти. Позитивни кон­такти Слънце-Хирон в наталната карта могат да покажат голяма дълбочина и удовлетворение от себе си, утвърдени още в ранната възраст", а също и лечебни дарби.
            Просто се виждат като на длан и двете тенденции в живота ти – положителните и отрицателните. Синтезата на Ръдиар за този градус и синтетичните му думи за него са следните (това е генералният изход от тъмниците на жи­вота ти и изворът на живот за тебе): "Даване пълен приори­тет на невидимото пред видимото; на вътрешното – пред външното; на вълшебните сънища и идеалното – пред ежед­невната проза. В този смисъл, те се отнасят към човешкото творческо въображение." Виж сега колко генерално и то­тално съвпада това с идеята да се разгърнеш като лидер на всички форми за превъплъщение на "Прекрасни чудаци" – но не само като форми на изкуството и сцената, но и като усилия за откриване на реални, живи Чудаци по света и всеотдайни грижи за спасяването и социализирането им. Обиколки из страната и света за спасяване на живите чудаци и архиви­ране на спомените за тези, които са си отишли – ето една достойна кауза на живота и мощен източник на живот за тебе и за другите чрез тебе, щом си родена със слънце в 7 градус на Рака.
 
Луна - 23о Скорпион: Джудже се превръща в приро­ден дух. Това се отнася за душата, за психиката ти, за тво­ето родово и биологическо ниво на еволюцията. Ключът, спо­ред Ръдиар, е "Повдигане на инстинктите на по-високо ниво". Ние всички носим в наследство един непретенциозен и принизен начин за реализиране на инстинктите си, а Новата Ева трябва да ги издигне до най-високо ниво чрез Високия Вкус и Правилния Избор. Този символ на Лунния ти градус означава точно тази велика мисия – от кого и как ще се зачеват децата на Новото Небе и Новата Земя. Новото Чове­чество, Новата Култура, спасението на Земята и не само на нея сега зависи изключително от вкуса и избора на Новата Ева, Новата Евридика. Не се зачеват само физически деца – при интимната връзка се зачеват и раждат и невидими съ­щества, които остават около нас и в аурата на планетата. Само от нас зависи кого ще изберем, за да извикваме с него чрез любов по-възвишени същества. Според Дейн Ръдиар, този символ говори за подчертано силно либидо и плодови­тост - за раждане на качествени и на повече деца. В случая обаче символът говори за мощта на тази потенция да пре­дава на поколението и най-възвишена наследственост. Де­цата на такъв родител никога няма да останат само потре­бители, животни. Те ще дадат нещо красиво и съществено на света. Ръдиар дава една доста сложна съставна дума, като синтеза на този градус – "транс-субстанцивация". За нас, това е бъдещето на бялата, славянската и българската тантра – летенето и гнезденето не с обикновени хора, но с хора с искра Божия, като източник на космически пътешест­вия и създаване на поколения с монада.
 
            При теб превръщането в Божествена Лилит, Нова Ева и Нова Евридика, въз основа на този лунен градус и неговия символ, се импулсира от тригона на Луната ти към Меркурий (интерес към интелектуалния елит), съвпада й с Юпитер (реалните ти контакти с духовни и светски аристократи и такава наследственост), квинконцията й с Уран (личен кон­такт с Учител, Школа и Съученици и пиетет към Мъд­ростта); а пречките за осъзнаване и преодоляване в това от­ношение идват от трисептила на Луната ти с Венера (сър­цето на Старата Ева, което създава социални карми поради неправилен избор на грижата за партньори и близки и поради нуждата от "близък" и "близост" или тяхната нужда от нас, поради усилията повече за бита, отколкото за Каузата); по­луквадратът й към Нептун – съпротива на личнатата ин­терпретация срещу Небесните Контакти и срещу Мировата Любов и Космичната Обич), полуквадрата й към асцендента (неглижиране на тялото и на правилата за изобилен, а не само за чист природосъобразен и космосъобразен живот); квадрат и половина към МС – лични, семейни и битови причини за неизпълнение на Призванието ни в света.
 
Меркурий - 27о Рак: Свирепа буря в каньон, пълен с луксозни вили. Съвършено ясен и очевиден символ за целия ти интелектуално-социален статус – по-скоро за постоян­ното разрушаване на статуса, по причини на Провидението. Дейн Ръдиар дава следния ключ: упоритата ни съпротива срещу социалните стихии и пертурбации, които ни се пра­щат, за да преразгледаме социалните си ценности. Социо-културният елит постоянно се грижи за оцеляване на амби­циите и придобивките си, но е безсилен срещу стихиите на съдбата и живота, които искат да го научат на нещо друго. Колкото и да сме се уредили като образование и бит и да търсим "високите стандарти", съдбата ще ни озапти с крути мерки и винаги ще разрушава придобитото, за да направим своя избор на по-високо ниво и да не се разсейваме постоянно от мисли и тревоги за светското. Може и да се справим, би­ейки се като Дон Кихот с вятърни мелници (уреждане на би­товия, родовия и социалния статус на Земята), но при всички случаи ще имаме дълбоки рани от крилата на мелниците, по­неже се бутаме постоянно под тях и не смеем да идем в по­лето. Ползата за съзнателния индивид е само една – да стигне до правилен извод след всички тия кризи и да приеме предизвикателството по съвършено друг начин. Контрастът – казва Ръдиар - между тия две сцени е очевиден: от една страна, жажда за мирен разкош и интелектуално развитие в света на колективните културни ценности; и – от друга – предизвикателството на критичните ситуации (включително и в здравето!), управлявани от кармичните сили, които искат да ни доведат до еднозначен, правилен и успешен избор и, сле­дователно, до истински катарзис.
 
 При теб, за правилното решение на този проблем, помага силният ти секстил и паралел на Меркурий с Марс, откъм Де­сети дом в Рака – към Осми дом в Телеца. Това би могло да означава, че интелектът и социалната ти същност са склонни и способни да ритнат всичко и да затанцуват като Зорба Гъркът, когато се руши вселената, отдавайки се на най-силен риск и опиянение. Марс в Телеца в Осми дом озна­чава революция в самия биос – способност за пълно разбиване на наследствените матрици и калъпи за биологическо и пси­хическо оцеляване. Способността в един миг да се прати "на майната" всякаква сигурност – не само материалната, но и психическата – и да се отдадем на мига с всичка сила, без да мислим за последствията. При теб аспектът е положителен и дава не разрушителни и отчайващи, а изненадващо добри резултати от рисковете. Просто влизаш в други вселени, по­неже си победила страха и си хвърлила куклите и парцалките. Сектилът е един знак, който дава надежда рисковете да се предприемат в тандем със сродни сърца и затова да не са бо­лезнени, а силни и сладки.
 
             Паралелът на твоя Меркурий със Сатурн означава да не губиш разсъдъка си при тия рискови полети, а Квинтилът му с Нептун – вратичката, през която може да приемеш Мистичното и Любовта към всички, дори и към мръсните неща и париите. Ако Слънцето и Луната ти са болезнено чувствителни към нечистота и докосване и правят брамински физиономии, то умът ти може да осъзнае необхо­димостта от имунитет чрез окалване. Чрез наука и хуман­ност, можеш за осъзнаеш и даже да се навиеш да практикуваш ходене сред народа и спане в мръсни чаршафи и между въш­ките, ако това може да предизвика имунна реакция в самата теб и да помогне на народа. Прословутото руско "хождение в народ" е възпитало в този дух най-добрата руска аристокра­ция, а и Учителите ни дават пример как могат да пият мляко в мазни паници от свинско, за да не направят "физиономия" пред домакините. Защото забележката, намръщването и даже игривата физиономия за укор и поучение прави по-голям дрисък в астрала и ментала, отколкото петното на дрехата. По линия на този квинтил на Меркурий към Нептун, това може да се осъзнае и прави творчески – по нов начин при всяка ситуация. Това, всъщност, е аспектът, който може да реали­зира най-важната Христова формула - енигма и за най-нап­редналите езически божества и гурувци. Ако не погубиш чис­тотата си, здравето си, живота си и даже душата си, няма да ги намериш. Това не изключва хигенните навици, но ги ог­раничава в рамките на грижите за себе си и собствената си къща; а за другите – само когато не подозират. Демонстра­тивното, укорително чистофайничество не създава хармония в Битието, а го мърси. Понеже чистотата е поле на репли­ките, погледите и взаимоотношенията, а после на чарша­фите. Посветените, които знаят това, никога не правят за­бележка за паднала хартийка, но сами я вдигат. Само че не пред нас, за да не ни притеснят. Така и никоя педагогика не е педагогика, ако е само констативна, а не ефективна. Конс­татирането на факта не е любов и не е ефективност – то рядко е осъзнавало сбъркалите и не върши почти никаква ра­бота, освен лоша. То може да идва от остър ум, но може да идва и от остро сърце. Съдбата се занимава с острите сърца и езици по свои начини, лишава ги от това, за което мечтаят. Слепотата за злото и недостатъците не е глупост, а белег на най-висша наблюдателност и най-добро сърце. Педагоги­чески, тя дава най-добри резултати. Нека изчистим тоалет­ната, без да знаят кой го е направил.
 
            В твоя небомиг, Меркурий е в точен квинконс с Центъра на Галактиката, а това значи локален "компютър" в абсолю­тен синхрон със сърцето на ясновселената. Досега малко знаем за галактическата астрология, но тя ни говори за от­ношенията ни с Мировата Душа и вселената, която Тя управ­лява. Тази квинконция настройва перфектно ума ти за слу­жене на неближния и далечния, а не само на ближния. Ум, който може с успех да се посвети на народ и човечество, на космическото си призвание. В галактически смисъл, това е жаждата ни да се грижим за душите и телата на всички, а не само на близките си. Ако беше секстил или друг от "близките" аспекти, щеше да бъде посветеност само на предпочитания и ближния. При теб това е в пълна сила по линия на Марс и Нептун, за които стана дума по-горе, но тия 150 градуса към Центъра на Галактиката те правят и универсално същес­тво, Ученик, Птица от космическо Ято.
 
Венера – 19о Близнаци: Голяма древна книга, съ­държаща мъдростта на традицията. Излишно е да се говори за "книгозавърските" жажди и действия на Л. – който я познава, е удивен и от това. Ключът, по Ръдиар, е че "кон­тактът с всечовешкия планетарен Ум лежи в основата на всяка културна и лична менталност. Л. е завършила, тук и в чужбина, не само музика и живопис, познава не един и двама мъдреци и интелектуалци и е на върха на световната кул­тура и познание. Този градус обаче се отнася за сърцето й, което превръща всички тия значения в сърдечна мъдрост и познание. Това приближава естествено всичко казано именно към емоционалния гнозис, който се проявява като интуиция. Ето как продължава Дейн Ръдиар: "Окултната традиция гласи, че всички циклически прояви на човешкия ум са имали за първичен източник откровението." Именно това е исконното знание-семе, по-висше от всяко рационално познание.
 
 
             За тази приятелка Диктуващият винаги е готов да даде живоструйно лично осияние, ако тя би поискала и би приела не само благата, но и опасностите от това. Всички знаем, че ако приятелството между двама души или повече продължи хармонично, че ако хората поддържат контакта си по Божес­твен начин и никога не прекъсват връзката си нито на Не­бето, нито на Земята, то и човечествата, които стоят зад всеки от тях, ще могат да пътуват едно към друго през Би­тието и да си гостуват без никакви проблеми.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/