Книга 33


15.IX.137(2001)
София - Изгрев

ЗАВИСИ КЪДЕИз беседата "Много плод" от 24.05.1922г., С., т."Сила и живот"-V ППК"Съгласие"1922г.:

        "Природата не търпи тълкуване, тя признава само приложение, приложение, приложение! И всички нещастия в света произтичат от неприлагане на нейните закони. Всички съвременни нещастия - сегашните, преди и ония, които ще дойдат, - произтичат от този факт: неприложението. Туй неприложение, където и да е - дали в политическия живот или в културния, или във вътрешния живот, който и да е, - щом има нарушение на този закон, непременно ще дойдат лоши последствия. Няма изключение!" (с.323)

           
        "Във великата Божествена книга, която съм разглеждал, не съм срещал досега Господ да е написал нещо подобно в нея [че може за има неизпълнение на Божия Закон - б.п.]. Срещал съм много коментатори, които са писали много. Но в Неговата книга е писано тъй: "Всеки, който е изпълнявал Моя Закон, е благословен; а всеки, който не е изпълнявал Моя Закон, е наказан." Тъй пише в книгата и тогава законът гласи така.
        Когато аз говоря за любовта, криво ме разбирате. Абсолютната Любов на Бога разбира Абсолютна Правда. Там, дето няма правда, няма любов. Следователно, физическата страна на любовта е правдата. За да се изяви любовта на физическото поле, за да имаме Любов, непременно трябва да имате правда. Нямате ли правда, най-сладките ви думи, най-сладките ви увещания - че туй било, че Небе имало, че църквата била такава, че онзи бил прав - това са празни забавления. Нам ни трябва правда, Абсолютна Правда! Тази правда трябва да се приложи спрямо всички еднакво, без никакво изключение! (с.323-324)

        "И когато някой път аз съм малко рязък в своите беседи, казвате, че искам да ви нападам. Не, аз говоря истината! Аз обичам да говоря на мек език и съжалявам, защото съм принуден да кажа истината. И когато я кажа, тя едновременно влиза в стълкновение с интересите на хората, понеже те не съвпадат. И аз съм поставен пред дилемата: на Бога ли да угодя или на хората? Ако угодя на хората, Бог ще ме отхвърли, а ако угодя на Бога, хората ще ме отхвърлят. Тогава казвам: предпочитам по-малкото зло - да ме отхвърлят хората, - защото да ме отхвърли Бог е голямо зло. При това, аз излагам туй учение принципиално. Не само на теория, но бих посочил на всички майки и бащи начини за възпитание, които трябва да приложите. - Ама кога? – Когато вие съблечете вашите одежди! На всинца ви казвам това, защото вие сте свещеници с филони, но никога няма да ви поверя цялата истина, защото е свещена, а вие можете да злоупотребите с нея. Само когато смъкнете филоните си, когато смъкнете вашите одежди и приложите правдата, само тогава аз ще ви посоча правила вътре в природата, и в една година вие ще имате такива резултати, както за хиляда години." (с.327) (Коренът на думата "филон" (фил) води етимологически и семантически до монофиксацията, до привързаността към обекта, в който сме се вторачили. Освен това, Учителят не говори тук само иносказателно: не става дума за смъкване само на психическите одежди, но и на дрехите буквално – б.п.)

        "Аз да ви кажа: най-ужаснотно е в другия свят - не в ада, а в гроба. Там душата на грешника не излиза от тялото, а остава в него. И като те заравят, ще слушаш, ще плачеш, ще почне да гние тялото ти - всичко туй ще виждаш, докато и последната частица месо се вземе и ти ще почнеш да плачеш над твоята съборена къща. Туй е положението, което очаква в бъдеще всички ви. Това е един факт, който ще проверите.
        Някой казва: "Излезнала му е душата..." – Душата само на праведника излиза, на грешника не излиза. Кой излиза от затвора? – Който го е излежал." (с.330)
       
"Вашите души ще излязатсвободни ще бъдете! Но ви казвам: ако във вас, в един ученик, който е в туй учение, дойде най-малкото съмнение или колебание и каже: "Хайде и аз да поживея като хората...", вие ще останете вътре, като грешника. Внимавайте, на ученика мъчно се прощава! Не мислете, че е лесно. Бог е милостив, но Абсолютната Любов изисква Абсолютна Правда." (с.331)

        "Сегашното общество е вече на края си. Този цикъл е на края си, той свършва вече." (с.332)

        "Моето желание е не да ви говоря красиво. Не, аз нямам това за цел. Моето желание е да ви туря в контакт с Бога сега, а не след хиляда години." (с.333)

        "И казва Христос: "Да принасяте плод!" В какво седи този плод? - Той е плодът на Любовта! Готови ли сме ние всеки един час, всяка минтута да принасяме този плод на Бога, Който живее в нас? Да кажем: "Господи, работи сега Ти - ние сме готови. Ти ще ни ръководиш и ние ще можем да работим; и каквото кажеш, ние ще Те слушаме."
        Вие ще ми възразите: "Туй учение е много опасно..." Да, казвам. Когато Господ каже на умния "Напусни жена си" или "Напусни мъжа си", ще кажете: "Е, втасахме я, какво ще кажат в обществото?..."
        Когато Господ ти казва нещо, каквото и да бъде, не прави думата Му на две. Ами ако Господ изпрати архангел Михаил да вземе душата ти, няма ли да напуснеш жена си?... Ако доброволно не я напуснеш, тогава архангел Михаил ще дойде и всички ще плачат. Ако ти доброволно напуснеш жена си и децата си, те ще останат живи и жена ти и ти ще се благословите. И когато ти тръгнеш, децата ти да не казват "Къде отиваш, татко?", ами да кажат: "Татко, ние се радваме, че Господ те е призвал!" И бащата ще се учуди и ще каже: "Аз ви много благодаря, че ми дадохте свобода." А сега казват: "Как?! Ти ни отхрани, че като ни уредиш, тогава иди и върши волята Божия!" - Трай, коньо, за зелена трева... Хората от съвременната култура страдат от това: когато потрябва да се отиде на бойното поле и стане мобилизация, жените пускат мъжете; а когато мъжът за Бога иска да напусне дома, казват: "То не е умно"... - А за бойното поле умно ли е? (с.334)

        "Че всички съвременни окултисти, даже на запад, имат една слабост, че показват на съвременните младежи как да развият своята сила и как да се повдигнат над съвременното общество. Че туй не е нещо ново - то е едно старо учение." (с.335)

        "Да кажеш: "От сега нататък аз ще живея по Бога!" Не калугерски живот, не "свят" живот, не! Святият живот ще дойде, след като прекараш целия си живот само в добри дела. После ще станеш светия - като изпълниш волята Божия." (с.337)

        "И сега аз желая на всинца ви, на моите ученици (аз ви наричам сега "ученици") - да ви целуне Господ - моят Господ, на Когото аз служа! И когато ви целуне, във вас ще има една по-велика душа, отколкото сегашната - вие ще се изпълните с този велик дух и тогава ще бъдете свободни. И тогава, казвам, ще дойде правилото: истината в душата ще ви даде свобода, светлината ще дойде в ума ви, а чистотата - в сърцето. Истината ще даде свобода, светлината ще ви даде знание Божествено, а чистотата ще ви даде сила. И чрез тази сила всичко ще направим в този свят!
        Сега аз ви пращам в домовете ви - не само ви пращам, но ще посещавам лично домовете ви. Вие казвате, че имате правда - ще почна да ви посещавам, няма да оставя никого непосетен, никой няма да ми се сърди. И като ви посетя - имам си дневник, - каквото видя, ще си забележа в него. То ще бъде едно красиво възпоменание, всичко ще бъде красиво!" (с.341-342)

        "Светът преминава вече тази стара култура. Всичко туй ще се стопи и този ден на стопяване трябва да ни намери готови." (с.344)

        "Онези, които нямат къща, поне една малка колибка да им се даде и да имат по едно юрганче да се покрият. На всинца да се даде по нещо - всинца да сте доволни, докато дойде онова, великото, което светът очаква!" (с.344)

        "Тази Любов да пребъдва във вас и тя да ви въодушеви - да ви направи всинца герои за новия подвиг, за който сме призовани в този свят да извършим!" (с.345)


            Тази беседа на Учителя се оказа тотален синтез на всичко, за което ни се говори и което става напоследък. Още от кои години Той е приканвал душите с искра Божия – истинските християни и ученици - да приложат Христовото учение на дело, и с методите на абсолютната справедливост да се разпределят благата поравно на всички, и то не само материалните. Говорил е на стотици и хиляди души, това Слово е отпечатано още тогава и е стигнало до много кътчета по света.
            Думите на тази пламенна беседа и още много подобни са произнесени в навечерието на основаването на Изгрева край София - имало е достатъчно последователи, за да приложат веднага модела на рая на Земята – "по една малка колибка и по едно юрганче за всеки"... Всеизвестно е, че последователите Му са имали предостатъчно пари и имоти, за да закупят не само 500 декара, за които Учителят ги е помолил и което не са сторили, но и 5000, и 50 000 и повече.. Това е абсолютно сиугрно, като се има предвид колко богати и колко много заможни селяни и градски собствници са идвали на беседите Му още тогава. Въпреки това те са купили много по-малко и всички помним на какви мизерни разстояния една от друга бяха бараките на Изгрева. Учителят имаше външен, селски нужник, и се е къпел при най-елементарни условия, докато в същото време не само в града, но и в братското селище по-богатите му последователи правят на жените си луксозни тоалетни и бани. Не построяват салона и стаята Му според Неговите указания и един ден Той ще каже, че един Учител е принуден да живее в "кокошарник" до самия край. Със залепена отвън, точно под стаята му, действаща кръчма! Случайно ли Той казва за Себе Си, че е човекът с най-големите противоречия в света и че си отива крайно огорчен от българите? Та тази кръчмичка е могла да бъде купена и премахната 100 000 пъти от стотиците и хиляди слушатели на беседите Му и почитателите от чужбина!
            Ето защо, имайки предвид българския синдром, ние не можем да си правим никакви илюзии за братство, особено сега, когато Той е станал невидим физически за повечето хора. За кой път вече се проектира желанието Му за братки комуни и се дават десетки модели, но виждаме как в някои случаи Той се подписва с имена като "Пенка" (в смисъл – "Като ми пееш, Пенке ле"...)"Латерната" и пр....
            За вземане на поправителния изпит поне с оценка три, сега, след случая с Америка, се искат минимум 510 декара за първата територия на Царството Божие на Земята, за да се спаси планетата. С минимум изискване по 10 квадратни метра за жилище и 3 декара земя на човек. Бременните, кърмещите и майките ще получат повече. До 11 септември тази година важеше изпита всеки да подсигури до края на живота си този минимум от 10 квадрата и 3 декара за Словото, Делото и Живота (или поне 12 души или повече да подсигурят такава база). Но сега това минава на второ място – истинският ученик трябва да подсигури 510 декара. Не звучи никак фантастично, като се знае колко болни и нещастни богаташи са излекувани от Словото и какво им предстои от сега нататък. Става ясно, че ако не се почне с това, третата и последна световна война става неизбежна.
            Но знаем и друго: Небето няма да позволи основаването на райове на Земята, ако взаимоотношенията в тях не бъдат предварително отработени в адските условия, в които се намираме. Досега доброволното сгъстяване на група съидейници в един дом, за да се освободи за Словото, Делото и Живота друг, оборотен, не е осъществено никъде. Идеите на Бога за дороволните и съзнателни сгъстявания, усамотявания, отсъствия, смени и премествания по определен ритъм и жребий си остават глас в пустиня. Тъмните духове продължават да извират като атомни гъби във всяко частно и нечастно помещение над 10 квадратни метра, понеже над този лимит днес се създават мощни коридори към ада, по-страшни и от тези, които се пробиватот месото, наркотиците, цигарите, лошите мисли и думи и алкохола. Така тези духове влизат в сметта на човечеството – производителите, продавачите, властниците и фанатиците - и с всичка сила искат да сложат край на света. Какво да се прави?

9,25ч.
          - Никъде не е казано, че на Земята може да има небостъргачи, мегаполиси, градове и села!
          Никъде не е казано, че може да има рудници, производства, инструменти, машини, магазини и касапници!
          Никъде не е казано, че може да има заводи, оръжия, сателити, радио, телевизия, интернети и други създания на дявола. Кораби, които изсипват жито в океана - и бедняци, които умират от глад.
          Никъде не е казано, че трябва да има земеделие с рала и косачки, убийство на Земята с копачки, химикали, генетични вмешателства, преработки и пр.
          Никъде не е казано, че трябва да живеете в домове феодални имения, където несменяеми крепостни да се мотаят пред очите на душите ви, да си правят плебейски удоволствия, да готвят, да шумят, да домакинстват, да дрънкат, да пеят и свирят и да правят каквото си искат с децата - ангелите на Земята.
          Никъде не е казано, че милувки и ласки се вземат насила или се изсипват в космическия океан с милиарди, когато го няма предпочетеният. Че можете да си ги доставяте без ближен или с някой, който не живее за Бога.
          Никъде не е писано, че трябва да има наследници и наследодатели, наематели и наемници на ада, които им дават жилища срещу пари; никъде не е казано, че трябва да има продавачи, купувачи, посредници между Бога и човека, граници, митници, данъци.
          Никъде не е казано, че трябва да има оратори, представячи и описвачи на безлюбието. Не е казано, че младежите трябва да стоят пред екрани и да убиват. Че трябва да има банки, болници, затвори и пенсионери по боклуците. Че трябва да има училища и университети, които се занимават с нещо друго, освен с Любовта. Науката и образованието идват сами, когато в душата и постъпките има любов.
         Наистина, който има и получава повече, отколкото е определено, вече няма да се преражда на тази планета. За последен път му е. Тази планета съблича кожата си и с нея си отиват всички паразити, дори и най-"честните" и "трудолюбивите".
          Наистина, който иска да живее постоянно сам или с хора и неща, несъздадени от Бога, също си оти-ва - няма повече работа тука.

          Наистина, държави, общини и собственици, които не отдават земя и имоти за възстановяване на рая на Земята, сега си отиват откъдето са дошли. Закъсняхме с 2 години, понеже Работници от един далечен свят измолиха да не подпалваме още Земята и дойдоха при вас, за да влезнат в силните и богатите с монада и да ви спасят. Срокът сега се продължава с големи усилия, защото гостите не бяха предвидили, че силните и богатите изпускат такива отровни газове, че замайват дори и безсмъртни. Затова повечето спасители днес са в безсъзнание и още не могат да почнат да раздават и да дават свобода.
          Но да отдадеш стая, етаж, апартамент, къща, вила или няколко декара или хектара е нищо; да отдадеш сърцето и душата си за Новото Човечество за тези, които Бог ти праща - това е сега истинският подвиг! От този подвиг днес зависи изсмукването на вредните газове и пробуждането на Нашите.
          Следователно, всичко в момента зависи изключително от вас - "обикновените" хора на Земята. Повечето от вас са будни и сте свикнали с газовете на ада, затова единствено вие можете да ги поемете и изпратите в небитието. Така Гостите ще се събудят и богатите ще почнат да раздават.
          Не правете опити за райове, докато не допуснете рая в собственото си сърце. Всеки акт на неразпознаване, непокана и неприласкаване на когото трябва, сега дава сила и точен прицел на терористите.
          Значи, самите ние сме главните терористи, а не служебните същности без монада - те само възприемат нашите импулси, ако са адски. Те слушат нашите заповеди, а не тези на "дявола". И ще разрушат перфектно този "цивилизован свят", ако ние продължаваме да каним самите себе си и старите Еви и Адамовци на трапезите си.
          Сега всяка покана, всяко гостуване, всеки възторг и огнение в лъчите на Неличната Космична Енергия блокра по 1000 терористи и пробужда по 1000 пришълци в душите на силните и богатите!
          Останал е 1/1000 шанс за спасение на Земята - и тази 1/1000 е разпределена в сърцата на 144,000 Избрани, в които пламти жажда за Преданост. За отдаване докрай на всички неща, които можем и имаме - дори и на собствената си еднúна, без мисъл за близките.
          Защото, и да не ги отдадем, дошъл е момeнтът да ни ги вземат и да вземат и душите ни, които ще отпътуват завинаги.

Зависи къде.

СЪДЪРЖАНИЕ
/