Книга 30


31.Х.134(1988)
Бургас - Изгрев

БОЖЕСТВЕНОТО ИМÀНЕ

           
Приказката за тримата влъхви или за една от трой­ките приятели, които се надяват да изпълнят подобна роля, ще бъде сега разказана и допълнена и с различни варианти, от гледна точка на всеки от влъхвите. Ние сме сигурни, че и на други места приятели са имали удивителни преживява­ния и резултати във връзка с паметната дата 20.Х.134год. и епохата, която тя ознаменува.
 В нашата приказка за трима влъхви в днешни времена се разказва как някои хора, които живеят на две преки или през една стена от нас, а често и в една стая с нас, си оста­ват цял живот безразлични, далечни и чужди на нашите идеи и вълнения, а други, които живеят на стотици и хиляди кило­метри, са готови на всичко и правят всичко възможно и не­възможно, за да бъдат точно с нас, когато историята и Кос­мосът ни събират за Ново Дело. Тук ще стане дума за прия­телите А., Б. и В., а от всички останали с радост ще очак­ваме техните разкази и описания.
            Само няколко дни преди споменатата дата, приятелят А. изведнъж съобразява, че приятелят Б., който живее далече в чужбина, би се зарадвал много, ако би могъл да участва в но­вото начинание. На пръв поглед, това изглежда невъзможно поради краткия срок и бюрократичните спънки и дълги проце­дури в тази страна. Но А. Се обажда на Б. по телефона и го кани. Б. казва, че наистина това е невъзможно, включително и поради пълната липса на средства. Въпреки това обаче, Б. премисля и за 1-2 дни успява да открие адреса на фирма, ко­ято продава най-евтини билети и да събере крупна сума от приятели. Един ден преди деня на начинанието той е в София, с полет №364. От този миг нататък, както наблюдаваме във всички останали важни случаи не само с приятеля Б., но и с други негови близки приятели, числата 46 и 64 отново се из­сипват като лавини без прекъсване навсякъде, и това не може да се обясни с никакви арии и теории на вероятностите. За­конно, Б. има право да остане в България само 6 дни. Служеб­ното лице е категорично, но Небето е на страната на всеки, който е готов да остави мигновено всичко, което го обвързва, включително и работа и малки деца, ако Тръбата свири за сбор. Разбира се, истинският войник на Духа не би могъл да разчита на помощта отгоре, ако не отговаря на три основни качества: 1.Разпознаване гласа на Тръбата измежду хилядите и милиони други тръби, които ни зоват отвън и отвътре; 2.Способността да урежда отсъствията си от обстоятелс­твата, в които се намира, по възможно най-мекия и законен начин, освен в много крайни случаи, когато е назрял мигът за раздяла с прилепнали или кармични врагове; 3.Отсъствие на каквато и да е мисъл да се разчита на някого отвън или на Небето, включително и на Бога, въпреки вярата, която имаме и молитвите и формулите, които употребяваме в такива случаи.

            И така, поединичното настъпление на самотните войни този път има шанс да премине в общонародно и масово, общочовешко, ако поне трима души успеят да не загубят ку­раж и поставят личното зад високия порив да отдадат жи­вота си за Родината. Всички ние знаем, че тук става дума за Космическата Родина. Приятел №1 и приятел №3  много добре знаят, че от 8000 години насам (200 милиона земни) по­ложението е военно и че изходът на космичната война зависи изключително от тоталната любов и доверие между самотни войни и ятаци. Досега не е изчислявано пунктуално какви са добродетелите и качествата на истинския ятак, тъй като това е особен вид стратегия на Командването, за да не се промъкват врагове. Ако се обявят подробно изискванията за истински ятак, някой опитен враг би могъл да ги имитира съ­вършено - и тогава е ясно какво следва. Нелегалността и ятачеството не са някакви човешки, партизански, военни или разузнавачески термини, а космически категории от най-ви­сока и върховна величина, имащи ранг на посвещения. "Ята­ците" са ученици от ХІ Посвещение (ІV във Вътрешния кръг на Пентаграма), а "Нелегалните" - адепти с Х посвещение (V по Пентаграма).


В този разказ за конкретната мисия на трима влъхви не бе предвидено да се отваря страницата за воинските и яташки добродетели, понеже те са над тези на "Влъхвите" (Мъдреците, Учениците от VІІІ ранг - т.е., ІV Вътрешно Пос­вещение). Не е тук мястото да си припомняме примери от акаша и хилядите филми и книги на тази тема, която е тема не само на "братовчедите", но и на Бялата и Всемирната ложа във Вселената. Войната си съществува, разликата е в целите, методите и последствията. Оттук следва, че сим­вологията и стратегията на нелегалността и ятачеството си остават в пълна сила и до днес, и затова още дълго време ще бъдат обект на върховно обучение и тренинг в Шамбала, Агарта, Новия Изгрев, Космоса и пр. Излишно е да се подсе­щаме, че от истинския ятак понякога зависи дали ще бъде взривен един град или покорена една държава или планета. Всеки знае, че заповед на висшестоящ или на Центъра не се обсъжда и се изпълнява незабавно и без коментари. Един миг философстване или лични чувства - и столицата е във въз­духа!


Няма по-дълбоки и жестоки душевни терзания на ятачка, влюбена в нелегален, или обратно. Тя знае, че е длъжна да подсигури и поддържа нелегална квартира, и то не само една, да подменя квартирите според ситуацията и да не посещава явно и лично подобна квартира, каквото и да се случи. Ясно ù е, че Центърът и най-добрите му асове посто­янно сменят кодове, пароли и стратегии в последния момент, за да се отстранят опашки и да изпитат свръзки и ятаци, партньори. Опитала е многократно, че и най-малкото разд­разнение, самодейност, най-нищожната забележка или самом­нение се отразяват незабавно на работата и доверието и принуждават нелегалния да се покрие завинаги или за дълги месеци и години. Обучена е, че Центърът и агентите му пол­зват змиевидна и зигзагообразна тактика и стратегия, включваща на първо място оповестяване на планове и вне­запни обратни завои с пълна скорост или даже сриване на плана (лъжлива тактика) за за да се отстранят самодейци и лепки, врагове. Понятията "обещание", "лъжа" или "несериоз­ност" имат съвършено други измерения в рамките на подобна тактика, в която ос­тават и оцеляват само най-верните. Ако някой е войник на Космоса, т.е. ученик от ІV или V ранг или още по-горе, той абсолютно не се трогва от обвиненията на търговци, егоисти и оглашени, които са програмирани от ада да разчи­тат на обстоятелства и обещания, самоилюзии. Ятакът и ятачката не са способни на лични къчове и задръстености. Никой от тях няма да се хвърли в пропастта от инат или обида, от на­ранено самолюбие, понеже е във впряг с други, по-достойни.

   Постоян­ното нарастване на самомненията и обвиненията при обикновените хора, на очаквани­ята и изискванията им, подобни на отровни атомни гъби, е видимо за очите на Центъра и работниците Му, и затова гъвкавото и тръска­щото, откатното поведение е задължително. Въпреки всички сладки приказки за вярност и преданост, воинът никога не забравя, че е абсо­лютно сам и че за истинската цел и стратегия знае само Центърът. Опитният нелегален познава до болка елемен­тарните симптоми "раздразнение", "забележка", "назидаване", "търсене сигурност" и "жажда за прилепване", типични за тузем­ното население. Затова периодично обявява инициативи с тръскаща и откатна тактика и стратегия, с единстве­ната цел да изследва променил ли е някой мотивациите и стереотипите си. Ако разчитането на друг продъл­жава да се развива като гангрена с годините, ако раздразне­нието вече става очевидно, тогава "летящата чиния" е длъжна да спре във въздуха ако ще и при свръхсветлинна скорост и да се върне обратно или да направи нова маневра. Ако някой вътре остане жив или неразочаро­ван, значи е от нашите. Небето е милостиво, но и твърде безмилостно по отношение на перманентната лъжа, че оби­чаме Словото и Делото, но няма нито една нелегална квартира в милионен град, а какво остава да говорим за смяна на нелегални квартири и на свръзки. В аналите на нелегал­ното ни движение има примери, когато верен ятак продава ежеседмично кръвта си или си реже крак или ръка, продава свой вътрешен орган, за да обезпечи лично тайна квар­тира, храна и транспорт на наш човек, когато е загубена връзката с Центъра. Нашите са устроени така, че автоматично се самосгъстяват по 10, 15 или 80 чо­века в килер, за да подсигурят нелегални квартири на рези­дент, тайно отделение или рота в акция. При това, тия 80 души, натъпкани като в сардела, който се наакват на опашка пред тоалетната и после се перат, са безумно щастливи, че са се сгъстили - временно или завинаги, - за да подсигурят пространство за Делото и Живота, за Свободата! Опитите да влязат много хора в една телефонна кабина не са само прищевки на нещастниците на Запад, които се чудят какво да правят, за да се запишат в книгата на "Гинес"... Това са още бедни духом, несъзнателни същества в очите на Небето, които си губят времето за рекорди и глупости, вместо да търсят Истината, но все пак дават един модел: максимално сгъстяване е възможно. А поведението на ятака е един жив пример за мотивацията на Божественото начало, за разлика от духовното, светското и адското. Хиперсъзнанието по линия на Христа или Елма диктува стремеж към кристализация, кондензация, усмиряване на личния кипеж (мисълта за себе си и за "тръпката"), за да се образуват атомни ядра. Безброй неутрони и протони живеят натясно в една малка "торба"; милиарди органели, клетки, нерви, капиляри и пр. се самотрамбоват доброволно, за да осигурят справедливост и пространство за Живота. Нежелаещият периодично и ритмично да преминава от експанзия към кондензация и обратно, да сменя интроцентризъм с екстроцентризъм и индивидуализация с персонализация и универсализация е съвършено неподходящ за космичен сътрудник и затова е оставен на доизживяване. Съзнанието и подсъзнанието му си служат автоматично с три логически процедури, с цел поддържане на статуса, (всъщност - рухването си...): 1.Самооправдателна аксиома или теорема с употреби на цитати или "вътрешен глас" (често глас на "проверен" медиум); 2.Обвинителна вътрешна или външна реч срещу различните от него, с цел самоуспокоение или удовлетворяване на сатанинската гордост - презумпция за единственост и най-голяма правота; 3.Аргументиране на необходимостта от материална и социална база и подкрепа отвън, за да стане някой инициатор и реализатор на Новото. Тези три основни, автоматични процедури, които напоследък се превръщат прогресивно в злокачествени, могат да означават следното: или неизучаване на Словото Божие и непознаването му в детайли; или принадлежност към голосеменните и двусемеделните психики на старото човечество; или съзнателна и злостна вражеска дейност като явен или прикрит враг, който иска да унищожи покълването на Новото още със самото подаване на зародиша. Гордостта и личните чувства тук са основна опасност, но с тях действат и непознаването на Словото и разчитането на материалното; властническата драма и трагикомедията "Вижте ме!". Линията "И сам воинът е воин" е непозната за такива, а когато някои се осмеляват, това обикновено е самодейност без познаване на Словото и без връзка с Центъра. Оглашените се отличават и по това, че дори и като българи и славяни, ползват Учителя само като една карта в колодата - дори да им бъде най-силното асо или козът. Те гъделичкат жаждата си за духовно познание и признание с участие във вносни окултни или религиозни лотарии, приемат игрите на чуждестранни манипулатори и илюзионисти - дистрибутори на учения с валутен еквивалент и курсове за 5 или 50 дни, след които получават диплома, духовно пагонче и право сами да продават продукти и познания. Мнозина съвсем искрено съдействат на подобни дистрибутори да им събират чиста българска и славянска клиентела, повярвали, че са дошли "продължители" на Делото на Учителя, тъй като нещата в него били остарели и сега са нужни "нови, съвременни форми".... Някои приятели пък си мислят, че като и умрат от болести и старост, новите собственици на имотите им или наследниците им няма да ги дръпнат направо в ада чрез начина си на живот, защото не е безразлично дали светилището се превръща в кочина или не. Липсата на понятие за взаимно гостуване, самосгъстяване и въртене по жилищата на приятелите по ред и по жребий, освобождавайки периодично собственото си жилище или вила, поземлен имот, принуждава оглашения да мисли постоянно за придвижване на Новото не с ново съзнание, а с покупки, спекула, печалби, самопродаване в робство или очакване на спонсори – все методи на "братовчедите"... Ако някой има антипатия към някого или не одобрява поведението и мисленето му, каква е гаранцията, че и в "Новия Изгрев" няма да стават къси съединения и да се ди­гат астрални и ментални пушеци? Една забележка на някой духовен или светски чистофайник да си събуеш чехлите във вътрешната стая, дори и да е справедлива, вдига повече ментален прах и извиква от ада много повече дяволи, отколкото запалената цигара или месото и алкохола в хладилника! И най-префиненият аристократ от Центъра е длъжен да играе какви ли не роли, различни при общуване с различните оглашени, за да наблюдава реакциите им. Забележката, прекъсването на говорещия, злобният поглед, кипването, иронията и сарказмът или полицейските въпроси къде сме били са необходими само на змията в ближния, за да забие зъби в жертвата и да излее отровата си, когато се сринат очакванията му. Посветените също дават понякога обещания, но верни на идеала да не се лъже дори и с бяла лъжа, винаги изясняват така договора, че да няма абсолютно обвързващи обещания: уговорките им винаги са условни. За съжаление, духовните плебеи и нисши астралци и менталци запомнят само това, което им изнася, и се кълнат и се кръстят, че то е било "твърдо" и "категорично"... Ето защо се стига до репликата: "Жалко, че нямахме диктофон" или... "Нищо, нали в акаша всичко е записано - един ден ще видиш, че обещанието ми е било условно". Огорчението и отдръпването са обясними симптоми на егоизма и нисшето астралство, чиято мотивация е презумпция за очакване. В накои случаи Посветеният няма да те извика или посети цели 20 години, ако си изразил недоволство, ирония, или си направил най-проста забележка, прекъснал си реплика. Дълго ще има да се чудиш защо еди кой си не ти об­ръща внимание или е "толкова жесток и  непоследователен"...
Представителите на Новата Вселена не търсят и ония, които не проявяват "активна, гореща симпатия", самопогребали се в илюзорния свят на аутизма и своеглавието. И обратно: свръхвярващите и свръхпреданите също могат да бъдат отблъснати, ако тяхната "активна и гореща симпатия" премине в нахалство и претенции за по-често присъствие, отколкото е определено.
            И така, служителят на КПП на границата прави голямо изключение и дава на приятеля Б. от чужбина 4 пъти повече време за престой, отколкото е по правилата. А. посреща Б., а на другата сутрин се присъединява и В. Последният вече е получил покани за участие на други верни приятели и се е готвел сам да ги покани още преди това, но ненадейното идване на Б. го принуждава да измени плановете си. Сега на първо място е посрещането на госта от чужбина.

           
Тримата пътуват до един град - изходен пункт за координатите, в които трябва да се озоват на следващия ден. За тези координати вече е говорено в последните одеяния и те се оживяват именно от идването на Б., тъй като той притежава качества и има абсолютна готовност да се откликне на космическия импулс и по вертикалата, и по хоризонталата. Не че в България няма достойни приятели за такова съчетание, но липсата на самостоятелен дом на Словото у нас и на домове за Делото с ритмично отсъствие на домакина класира и днес страната ни на най-задно място, тъй като ученици от други страни вече са правили това и го практикуват и в момента.
            Това, което впечатлява "Тримата Влъхви" най-силно в споменатия град, са два номера на леки коли в момента, в който си мислят и говорят за връзката на 1939 и 1999г., според Учителя. Те не само говорят, но и са тръгнали да изпълняват мисия за осъществяване на тази връзка, на тази прогноза. Номерата на тези коли са 6439 и 6499... Б. разказва, че е сънувал особено силен сън, свързан с България в навечерието на деня, когато сме го поканили. В неговата страна има много хора, които не знаят нищо за десятъка, половинъка и цялъка или за Тройния Ритъм с отсъствие от собственото жилище, но вършат това сами, по вътрешен импулс. Това говори за бъдещето на тези народи.

           
Приятелите пристигат в определеното село следобед на 19.Х.134(1998)г. и тръгват да търсят място за преспиване. Квартири и хотел няма, но те си носят палатка. При разговор с един местен човек с магазин и стотици декари земя се стига до негова спонтанна реакция: готов е да уреди празни къщи и земя за обработване без никакви продажби и наеми, ако решим да останем там. От това става очевидно, че още при първата крачка без мисли и прийоми на залязващата V раса се намират хора, които са готови да подаряват всичко. В случая приятелите не приели предложението, тъй като акцията в тия координати била значима само за определената дата.
            Мъдреците се озъртат за бременни, кърмачки и майки с бебета, дълбоко повярвали, че именно това село и околностите му са аналог на Витлеем. Дори и имената им, както и имената на най-близките градове, почти се съвпадат в началото: Бетлехем – Бут...; Назарет – Миз.... Дали това са само съвпадения?... При всички случаи е възможно, ако не физически, то поне на друго поле, на 20 октомври 1998г. в този район да се е родило дете, което ще даде нещо много голямо за бъдещото човечество. Радиусът не е по-голям: 10-15 километра, а времето - ± два месеца. Другата възможност е такова дете да не е било родено, а заченато в този район по това време. С тази наука се занимават само влъхви, а с изпълнението на подобни мисии - ученици и Учители от още по-горни Посвещения. От окултната наука и Словото на Учителя днес знаем, че и да не е станало раждане на физически деца в та­кива велики мигове на човечеството, непременно се зачеват и раждат духовни или Божествени, невидими с просто око за съвременните хора. Често родителите са плътски хора, ко­ито се съчетават само по сметка или за удоволствие. В та­кива случаи се раждат само обикновени хора на яденето и пи­енето, само такива, които искат да се "утвърждават" сред смъртните, както и плътоци, плътеници, упири, вулдараци. Според осиянията на Елма, "упири" се раждат не от плътски двойки, а от религиозни или идейни фанатици - от хора, които остро критикуват всяка вяра извън тяхната. Противно на някои медицински и религиозни вярвания, жената в положение може и трябва да има интимен живот, макар и внимателно, и от това се раждат удивително прекрасни и съвършени космически деца, стига да се спазват законите за препращането на асуина и избора на партньори с монада. Нищо повече, всяка жена с монада, с росинка Божия в душата си, може да зачева невидими Младенци, Синове и Дъщери Божии, само когато е най-близка с човек от ІІ посвещение нагоре, даже и в периода на цикъла. В такива случаи, ако се спазва и Тройният Ритъм, женското течение не се дължи на ревността и монофиксацията и от него се приготвят най-мощните лекарства, с които могат да се възкресяват и мъртви. Младенците и Децата Божии, заченати в такива условия, имат свойството да се раждат и да живеят в етерни тела - на нивото на панвселената! Те се раждат като оформени хора между 28 и 33-годишна възраст и са тъй прекрасни и съвършени, че обикновено ги вземат за ангели, за светии или за самия Исус или Майката Божия, когато се явят във виденията на хората.
            Следобедът на 19 октомври бил тъй топъл и прелестен, че тримата приятели се разтворили изцяло в красотата на природата. Те тръгнали по течението на голямата българска река Огоста, потънала в слънце, върби, птици от всякакви видове и дълбоки размисли. Казвали си "О, Госта! Да посрещнем добре Госта; и всеки Гост, когото ни изпраща Бог!..." (По същия начин, закопнели да изчезнат гробищата по лицето на Земята чрез интензивно гостуване, по-късно те кръстили града и селото Костенец с подобно име: Гостенец...) Двама от мъдреците дори се изкъпали на следващия ден. Водите ù били необикновено чисти и прозрачни за българска река. Приятелите разбрали, че името на реката наистина е в пълен синхрон с потребността на истинските хора да приемат гости и да ходят на гости - много по-често и с много по-изобилен и разнообразен обмен, отколкото се осмеляват хората. Това е единственият път към младостта и безсмъртието, ако се редува правилно нуждата от пълна самота с необходимостта да живееш с относително най-сродната си душа седем години от 28, един сезон в годината, една седмица в месеца. Социологията на съвършенството и безсмъртието допуска и друга продължителност на циклите, но в строгите рамки на индивидуалните особености и Тройния Ритъм. При преобладаваща или пълна самота без сродна душа и обмен с различни хора на различни територии, зърното на човека изяжда семето и класовете му, а при плътен живот с някого, зърното изгнива за сметка на семките в него. Това твърдение е сложно за разбиране, ако не познаваме логи­ката на осиянията: зърното е символ на духа, семето – на душата, а всичко останало – на тялото на човека.  Ако се­мейният не се осмелява да контактува по-често с други хора навън, отиват си корените и клоните му. При множество  контакти без единствена сродна душа обаче и без периоди на самота се развиват чрезмерни клони, листа и коренища, но зърното и семето не се стимулират и плодът става кисе­лица. Това са процеси и символи, които имат ясен израз във вида на здравето и душевното състояние на индивида и са обект на няколко предмета измежду 144-те основни в Шко­лата на Учителя.

        
            През този Божествен следобед, из въздуха над полето и реката летели дълги и блестящи паяжини, изменящи причудливо формата си подобно на небесни змии и дракони, но ...от добрите... Същевременно, в небосвода от сутринта до самия залез някой демонстрирал чрез облаци всички известни и неизвестни на човечеството птици - нещо като нагледен урок по орнитология. Какви ли не хвъркати създания от облаци не преминали този ден пред очите на смаяните мъдреци - но най-големи и най-чести били райските птици и гълъбите, пти­ците-феникс, жар-птиците... Приятелите лежали с часове на тревата, опиянени от красота и чудо, и почти не се разгова­ряли. Гореща благодарност за срещата и велика милост от­горе се леела като музика в душите им и те виждали и разби­рали, че Земята може да бъде по-красива и изобилна и от рая, стига поне трима души да се обичат и да обичат целия свят истински.


В един момент мъдрецът Б., както си лежал, видял с духовните си очи гигантски спирален коридор точно над тримата в небесата, чиито стени проблясвали като многоцветни води и скъпоценни камъни! Този коридор водел към глъби­ните на Вселената. Влъхвите знаят точно къде и кога се от­варят такива вълшебни коридори. Обикновено това става при идването или заминаването на някоя душа. Пътувайки често по тези свети и неизвестни места, където звездите предоп­ределят раждането на душа с искра Божия, не една и две тройки мъдреци така се скитат из света по свещени влъхски работи, за да посрещат или изпращат своите си. Този ден - бележитата нощ на 19 срещу 20 октомври – над 134 години след  от раждането на Учителя като човек на Земята, - се раждало нещо, за което сам Той е мечтаел и е положил осно­вите му: Новият Изгрев!
            Слънцето най-сетне бавно поруменяло, облаците отлетели по гнездата си и тримата мъдреци заспали под звездите, за да тръгнат на нощно училище. Един от тях отишъл да спи самичък надалече, за да покани Господа на трапезата на човечеството и да Му обещае, че на другата вечер друг ще остане сам, а на Третата - трети. Господ сяда само на такива човешки трапези, и само тогава нашите ястия Му се услаждат. Апостол не остава повече от два дни и една нощ в една къща, а мъдреците владеят Тройния ритъм.
На сутринта в паметното утро мъдреците посрещнали изгрева на безсмъртието и после седнали да закусят. Един от тях се зачел в житието на една велика тяхна посестрима, която отговаря незабавно на любовта и небесните послания, но скоро станал и се отправил на път сам. Той искал да бъде Стрелата във върховния миг на Новораждането, когато Месецът и Слънцето се срещнат на зенита и протегнат ръце към съвършенството. Другите двама влъхви веднага се съгласили да обтегнат лъка колкото се може по-силно.

           
Тръгнал мъдрецът през полето на север и запад от свещеното село, търсейки онова място, където вселените щели да се срещнат за един миг и да ни спуснат някакъв безценен подарък. Селският път се виел точно в нужната посока между ниви от чисто злато, което било дало името на тази мес­тност. Хората по пътя постоянно питали влъхвата дали не е иманяр, понеже по тези места често търсели и намирали заровени богатства. Той весело отговарял, че не е, без да им обяснява, че наистина е търсач на безценно имàне, но не човешко, а Божествено. Именно тази българска дума през този ден останала в съзнанието на поклонника, за да наименува малко по-късно всичките усилия на хората с искра от Бога по пътя към Новата Земя и Новото Небе - Новия Божествен Рай на човечеството, в който хората ще живеят напълно свободно и ще се прегръщат и целуват от щастие по пътищата.
            И така, третият мъдрец постоянно се ослушвал и ог­леждал да открие някъде наоколо самотна къща или каруца с майка и бебе, но не открил. Дори и куче или мишка да раждали в този момент, той щял да бъде напълно доволен, понеже живинка, вярна на себе си и на природата, е по-мила Господу от архати и ангели, спиращи любовта и истината за нея. Мъдреците знаят, че дори и най-светлото божество се про­валя незабавно на дъното на ада и се превръща в демон, ако се осмели да помисли дори и за миг за своето спасение, за сво­ята си вяра и за своята си проява в света; но че и най-чер­ният дявол начаса се озовава от дясната страна на Бога, съ­вършен и прекрасен като Него, ако е способен само за миг да се отдаде на желанието на ближния, на неговата вяра и про­ява и на Бога.
            Най-после влъхвът В. съзрял нещо много чудно между царевиците и си казал: "Ето, това ще е пределът на търсе­нето ми." Да е къща - не е къща, да е камък - не е камък: не е ръкотворно, от човешка ръка направено. Дори си помислил в един миг, че това може да е кацнал звезден кораб на съуче­ници от Космоса. Съоръжението наистина било необичайно по форма, а и някакви ярки светлозелени и сребърни знаци блес­тели отдалече от стената му. От крачка на крачка, те све­тели все по-силно и примамливо. Това нещо се намирало точно там, където влъхвите били начертали на картата ли­ниите и пресечната им точка. Или поне така му се искало на влъхвата...
            За да им бъде животът интересен, всички влъхви търсят навсякъде знаци и откровения и ги тълкуват. Така и сега, третият мъдрец дошъл до странното съоръжение, заобиколил го и разбрал, че това е някакво вместилище за вода с ръждясали, големи кранове. Отвътре било ярко и светлорезедаво, а пък въпросната му стена наистина била изрисувана отвън от някаква детска ръка. Влъхвата веднага се заел да разглежда тези рисунки, направени от същия сребристозелен, светящ тебешир, какъвто бил и цветът на съоръжението отвътре. По-късно пътникът разбрал, че това е изоставено вместилище за разтвор от син камък, с който са пръскали лозята наоколо, преди да ги заменят с царевица. Цялата история на замяна на лозята с царевица оживяла пред очите на пилигрима като на длан и той разбрал защо Небето сега е избрало именно това място, за да се пусне семето за Новия Изгрев на Земята ни. Иисус е казал на учениците си "Аз съм Лозата, а вие сте пръчките"; но след 2000 години започва да ги ориентира към света на едносемеделните растения - към класа и житното зърно и неговите братя и братовчеди като царевицата, способни да се жертват изцяло и да обичат всичко и всички с еднаква сила. Специално за царевицата Той днес твърди, че съдържа много органично злато, което води към същото: любов към всички, душевно благородство.
            Мъдрецът се вгледал внимателно в светящите рисунки по стената и се опитал да ги запомни. Той разбрал, че всичките усилия на Небето и побратимите му досега се събират именно в този миг и в тази точка на земното кълбо, където Месецът и Слънцето на зенита протягат ръка към добрата съдба на човечеството. Лъкът сега е опънат до край, за да може Стрелата да проумее посланието на Космоса чрез тия странни рисунки. Някои от тях са наивни като от детска ръка, но други са по-съвършени и от най-съвършената графика на известен художник. Как може една и съща ръка да рисува по толкова различен начин - или са рисували двама или трима?
            Най-отгоре са изобразени мъж и жена в профил, обърнати един към друг. Жената е млада и симпатична, а мъжът е по-възрастен и с побеляла брада и коса. Малко по-долу, между тях е нарисувано момиче в профил, обърнато наляво - може би е детето на мъжа и жената. Най-странна е линията, която излиза от гърдите на мъжа. Стига на два сантиметра от гърдите на жената и се извива нагоре, връщайки се обратно и завършвайки със стрелка точно между брадата и устата. Какво е искал да каже художникът и какво може да означава това за нас?...
            Най-долу вляво, съвършено нарисувано куче гони друго с всичка сила, но явно не се вижда ясно и прилича повече на друго животно - може би диво прасе.
            Вдясно долу има неясни образи пак на мъж и жена един срещу друг, свързани с една нишка под гърдите.
            Само след няколко дни ще се яви ситуация, даваща възможност за тълкуване на описаните рисунки. Достигането до това съоръжение може да е бил върхът или целта на всички усилия в този район на България. Чрез тези символи може да ни се дава констатация, прогноза и метод за по-нататъшна работа. И наистина, в една от групите ни се стигна до извода, че чувството, което излиза от сърцето на по-старите духове, не може да стигне на сегашния етап до сърцето на Ева (може с редки изключения) и затова се налага "стрелката" да се върне към устата на техните представители - да се наблегне на Словото. Интересно е, че и трите рисунки в горната част на стената - на Жената, Мъжа и Детето - са за­облени и завършени отдолу до кръста, подобно на пионки или по-скоро на куклите-клатушки. Означава ли това, че засега не можем да подпалим правилно чакрите от кръста надолу, което е типично за България? Значи ли това, че все още сме половинчати и "клатушкащи се" - изпълнени с неувереност и колебания? Или ни се препоръчва предимно духовна работа – наистина, изучаване и осъзнаване на Словото, преди да се опитваме да реализираме Дело и Живот? Какво означава куче да гони с всичка сила прасе? Ученичество, Космическо съзнание, Универсализацията, Послушанието, Емпатията (вчувстването) не трябва ли най-после да прогонят завинаги материализма, религиозността, сектантството, битовите компромиси, симпатиите и антипатиите? Не е ли свинята символ на Лунните йерархии - падналите илухими, за които Учителят разказва поучителни анектоди? Например, как един най-висш ангел слязъл на Земята във вид на свиня, създал си кочина и семейство, народил си прасенца и се почувствал спокоен и щастлив, че е забравил за небето и високото си произхождение.

           
Наистина, заслужава си да се помисли върху символите на описаните обстоятелства и рисунки - може пък наистина с тях Небето да ни дава метод и описание? Защо са изрисувани с почти светящ светлозелен тебешир или материал от раз­твор против вредители и болести по лозята? Филоксерата ли само цери този разтвор или и други напасти по Христовия плод... Филоксерата само символ на злата и истеричната жена ли е, унищожаваща принципите на грозда, чепката, йе­рархията, общия и младежкия окултен клас при Учителя? На сърцето, като става ревниво, егоистично, зло или печално при наличието на други, които обичат и любят най-близкия ни? Че затова ли Божественото Куче, което обича всеки и маха опашка на всички и жадува да бъде помилвано от всеки срещ­нат и да го лизне по лицето и устните, би трябвало сега да прогони завинаги свинското начало в сърцата ни, което ни прави инертни еднокъщници, приемащи всякакви астрални и ментални помии? Дали наблягането на Словото и неговото старателно изучаване (връщането на импулса за Дело - стрелката откъм гърдите на възрастния мъж към устата му) наистина не е единственият изход, за да стигнем истин­ски до сърцето на Старата Ева и то да се новороди? Да ста­нем най-сетне цялостни, Божествени същества, които жи­веят и ходят по земята, а не само в света на думите и на ду­ховните чувства и намерения. А може би половинчатостта на изобразените фигури означава и препоръчвания положителен метод в сегашната Школа: зачеване и раждане на невидими, космически деца? Въпросите са много. Фигурите долу вдясно пък дават надежда и за цялостна връзка между мъжа и же­ната, духа и душата, ума и сърцето, между напреднали души и младите същества, готови да зачеват и раждат по-друг жи­вот и деца от по-други бащи.
            Връщайки се през златните ниви, третият мъдрец си мислел за всичко това и по едно време бил настигнат от се­лянин с натоварена каруца с царевица. Поговорили си за пус­теещите земи поради липса на техника и улеснения за днеш­ните земеделци, за царя на най-силното царство в момента на Земята, което било предопределено скоро да преживее го­леми бедствия, както и други, подобни на него, чиято вяра и традиции се бъркат в личния живот на хората, та даже и на царете и принцесите си. Всичко това произлизало от адските им религии, които не могат да търпят свободата на лич­ността и обичта, но позволяват търговия с оръжие, отрови, патерици и залъгалки за тялото и душата на човека.


В града на Виделината: един от тримата влъхви, които посетили и родното място на мъдреца Уралоний. Какви ли не същества ги съпровождали и тук, какви ли не преживявания и небесни виде­ния имали!
            Тримата влъхви се срещнали на уреченото място и от­пътували на север и запад към родния град на единия от тях, където веднага познали  Площада на Снежинката. Удиви­телни статуи на безкрайно нежни и не­винни момичета, из­лъчващи красота и прелест на гигантски космически разсто­яния!


Пребиваването в този град на Виде­лината имало за цел да се осъществи срещата с предишни и нови сродни души, и особено с една зряща душа, която им под­насяла чай с огромна любов и разпознаване. Поглед на подобна жена, преизпълнен с обич и мирис на небесни простори, може да преобърне историята на човечеството дори мигновено! Повече може никога не да се срещнем с нея на Земята в този живот, но нощем ще се намираме в домовете на Баща ни из вселената!
            Преживяването в този чуден град доказало, че братски живот дори в един дом е напълно възможен за два-три дни, но липсата на втори и трети дом според минималното изискване за общ живот и Троен Ритъм станала причина да се прекрати гос­туването и тук. Хората не знаят, че за да бъде посетено едно човешко селище от Пришълци и да останат те там по-дълго време, са нужни строго определени количества свободни жи­лища, изчислявани по особена формула според броя на жителите, броя на жилищата и броя на оглашените и праведните, както и на учениците. Не че Пришълците имат жилищни проблеми - те могат да живеят и надолу с главата на сух клон, но преструвайки се на земни хора с проблеми, те наблюдават кой как реагира. Мюонният корен е едно нещо, но адската въздушна помпа - съвсем друго.
 Живеещият само в едно жилище и в едно легло пуска мюонен корен към центъра на Земята и Вселената и оттам към Кристалните Вселени, само ко­гато живее напълно  сам, на чисто място сред природата на оп­ределена надморска височина и при строго определени скали и растения, като при­ема  гости само в специален ритъм и изучава и прилага Сло­вото Божие.


Още една фотография на "Влъхвите на Лъкà" в Града на Виделината, в съзерцание на татванната река Дунав. Съвременното математическо изкуство на фракталите дава добра възможност да се изобразят мис­лите и чувствата, които вълнуват такива хора в даден момент.
Само тогава се пуска и развива мюо­нен корен и човек може да остане цял живот при тези условия, без да се деформира. Всички останали еднокъщ­ници и еднопостелници само за няколко години пускат ди­ректни кладенци към ада и също като перманентните двойки общуват с обитателите му тъй бе­зобразно и плътно, че и най-развинтената фантазия на аст­ралните художници е слаба да ги изобрази. Това обаче не значи, че бо­хеми и катунари и всички скитници са върхът на съвършенството. Те пък си имат работа с хостонните дяволи, ако не живеят чист живот и не изучават, не прилагат Словото.
            С тия и подобни размисли, мъдрецът В. и приятелите му вече пътували за столицата, където не ги очаквало нищо по-добро: даже и някой туземец да покани на гости, сам той никога не излиза от къщата си. И да има изключения, те са много редки и само при ясно подсещане, понеже хората не познават тия положения от Словото. И да си ги чели и слушали, те ги забравят момен­тално, тъй като дяволите, които са излезли горе през адските кладенци, нямат никаква сметка от разнокъщни стратегии. При това, Пришълци рядко ползват "ясно подсещане", когато се касае за материални средства и жилища или за "въртене по къщите" и на титулярите - ако правят това, то не е за себе си, а за спасяване живота или здравето на някой друг. Ако в едно селище и дър­жава няма условия за самостоятелни бази на Словото, на Май­ките и Рицарите им, Пришълците си из­тупват прахта от сандалите и си отиват. Всякакви обяви, съмишленици, инициативи и опити за Нови Изгреви без поня­тие за оборотни жилища и Троен Ритъм са "мед, що звънти и кимвал, що дрънка", т.е. хищничество, което държи с нокти и зъби територията си, астралната си плячка и "правото" си. В селищата, къ­дето били, тримата влъхви се убедили, че много хора денем отслабват драстично светлината от прозор­ците си. Това е присъщо на най-простите селяни и граждани, които искат да не избеляват килимите и мебелите им и да си живеят в полумрак, за да бъде удобно на микробите и вампирите. Други пък считат, че щори и завеси са по-красиви от небето и слънчевите лъчи.
            Веднага след връщането в столицата, влъхвите А., Б. и В. се срещнали с други влъхви и мили приятели, които вече били оповестили сред народа за новото начинание. Души с ис­кри, росинки и кристалчета Божии се обаждали една след друга, привлечени от странната вест. В продължение на две денонощия, на един от влъхвите му било разрешено да разясни същ­ността на думата "имàне", за да могат космичните иманяри и златотърсачи да работят с по-ясен план на Земята. Истинското Слово било най-голямото имане в Битието, а не­говото разпространяване и изясняване била работата на учениците с два лъча над главата, на­ричани в древността "апостоли". Едни от тях цял живот, други  28 години, трети  7 години, а четвърти  един сезон в годината или една седмица в месеца се посвещавали изк­лючително на Словото, като приемали покани от всички желаещи да ги занимават с него. Апостол обаче не остава в един дом повече от едно денонощие седмично или месечно, годишно - в противен случай за­почва астрално гниене и се разнася ужасна смрад. За­това ра­ботникът на Словото трябва да спи сам в гората, ако потрябва, но да не нарушава законите на Сътворението. Апостол може да бъде и рицар на "Матриадор" и да остава дори цяла седмица в един любим дом, но втората след новолу­нието. Истинският апостол може да приема и много повече по­кани в седмицата за Слово Божие, като пребивава на всяко място по-кратко. Има космични апостоли, които така са по­сетили в един живот всички селища в своята държава или в своя свят. Има такива, които са разговаряли с всеки жител на планетата или звездата, вселената си! За това, че някои хора с два лъча над главата имат именно този импулс и смисъл на живота, говорят и думите на техния велик Пастир, из­казани пред стадото Му. На други места в Словото Той е ка­зал още по-ясно, че подготвя България от 5400 години на­сам, за да се излъчат Апостоли за Новото Слово и Дело и канди­дати за влизане във вечния живот, в Новата Вселена. Това право на благовестие и проповядване се съзнава много ясно от организираните църкви и духовни университети, но пове­чето от тях произвеждат апостоли на хонорар и заплати или нахални мухи, които заплашват с цитати и пророчества нещастните грешници какво ще им се случи, ако не си дадат десятъка или ако продължават да грешат, като не ходят точно в тяхната църква. Истин­ският апостол проповядва без пари, не проси, никого не подсеща да го покани, нахрани и подслони, нито играе ролята на нав­лек. Обикновено си из­карва сам честно прехраната с някакъв занаят, докато тър­сенето стане толкова голямо, че вече няма друг начин, освен да тръгне по хората. (В оригиналния текст се разясняват подробно циклите, по които работи апостолът, но в този препис ще пропуснем това – то трябва да се предава само устно на хора, който спазват Тройния Ритъм)
            Една прекрасна вечер - на 28 октомври 1998г. - за всичко това дойде сгъстено Слово в една фирма в София, за­почваща с името на Бога. Небето реши на този етап да със­редоточим усилията си преди всичко в дейността "ИДЕ" (с ключ – съответната песен от Учителя).
 Ако напишем "ИМÀНЕ" вертикално, тогава "ИДЕ" е първата хоризонтална дума най-горе, произлизаща от "И"-то.  Тя е не само глагол, но и съкращение: "Иисус - Дуно – Елма". Първият тотален и универсален шперц към всички светове и души, разковниче за разрешаване на всички проблеми, извор на изключителни познания и преживявания, златен ключ към младостта и безсмъртието. Става дума за оригиналното Слово на Иисус Христос така, както е в акаша; оригиналното Слово на Учителя Беинса Дуно и Словото на Елма днес. Ето абсолютната база на "Божественото Имàне", хлябът наш насъщен, еликсирът на Птиците от Неговото безсмъртно Ято! Казвам "Неговото", понеже за нас това е един и същ велик  Дух – Духът на Живота и Духът на Универсума, Духът на Любовта, на Мировия Учител.

"М" от "ИМÀНЕ" при нас значи "МАТРИАДÒР". Може да възприемем това като едно видение от други светове, като една приказка или фантазия; но може и да е от близкото или далечно бъдеще на Земята. Това е световно общество на всички пламенни сърца, които обожават Новите Еви и Евридики, Новите Майки; общество  на всички чисти и истински Майки, Бременни и Кърмещи, които се осмеляват да живеят сами,  и на техните предани Рицари от Епоха "Матриадор".


Този път Лорелай ще спаси Рицаря и заедно ще спасят света!
Те се срещат със стомнички на из­грев слънце при най-чистите планински извори, за да носят вода на Родилките и на тия, ко­ито не могат да дойдат. Може да са с народни носии; а Рица­рите-Защитници - особено децата и юношите – са в риту­ални "бойни доспехи"... С обикновените си дрехи са Тайните Рицари - "Снабдителите на Любимите и Майките", които им носят и оставят благата, без да се появяват пред тях лично. Някои Снабдители обаче са "Явни" - със симпа­тични алени, сини, зелени, двуцветни или сребърни униформи, в зависимост от това, каква Любима или Майка посещават. Те са подбрани и физиогномично, за да имат право да се явя­ват пред Бремен­ните и Кърмещите – никой не се обижда, ако не е избран.  Ид­ват и майстори от всички специалности за разпределяне по обителите на Майките: да им подобрят и ремонтират безп­латно всичко, от което имат нужда. А За­щитници все още са необходими: райските обители на Люби­мите и Майките все още трябва да се охраняват със зорко око. След посреща­нето на изгрева и наливането на вода от изворите, след мо­литвите, закуските, песните и игрите, за­почва разпределя­нето по адреси и по градини. Горе на плани­ната вече са про­текли посвещенията на момчетата и мла­дежите в рицарски сан; Посветителки са самите Обожаеми Момиченца, Моми­чета и Свободни Майки.

За това как Ри­царите ще се канят по симпатия от "Дамите на Сърцето" по домовете им и по оборотните до­мове, за да им помагат, и кога това става по жребий, остава да се говори в бъдеще. Очаква се да се явят поне една Велика Обожаема и един Велик Рицар, една Свободна Майка,  които да вземат насериозно тази приказка... Те ще разберат, че това е един от най-красивите и справедливи пътища към щастието. През всеки ІІ цикъл (седмица след новолунието, лятото и пр.) ще я разказват нашироко сред народа, ще събират всяка сут­рин доброволци трезвеници и вегетарианци при планинските извори за рицар­ски посвещения - без досадни проповеди, про­дажби и т.н.

 "Матриадор" селектира на доброволни начала най-здра­вите и съвършени жени над 28 годишна възраст и мъже над 30 години за създаване на нов тип деца. Това става според науката за съв­местимостите, биохигиенната и социохигиенната карта на личността и други методи, съобразени със разпознаването и спонтанния интуитивен избор на сродни души от вечността и според Волята Божия. За подобен подбор и приви­легии, т.е. предимства, се използват  психометрични, соци­омет­рични, екометрични, антропометрични, окултни и др. ме­тоди: нап­ример "френомер", "корпомер", "чистомер", "ирисон" и др.

При опит да се разкаже за пръв път тази Приказка пред българи - а тя е истинска действителност при други народи в Космоса, - едни ù се възхитиха искрено и казаха, че искат да започнем незабавно, а други се изсмяха иронично и подигравателно...

            Буквата "А" от "ИМÀНЕ" съответства на международ­ното движение "Асуùн", чиито цели и мечти за откриване и сътворяване на Абсолютна Красота са изложени в беседите на Учителя Беинса Дуно, в осиянията на Елма и в специални материали. Тук влиза събиране на красота от целокупната човешка и косми­ческа култура досега и в момента, световен архив на прек­расните човешки лица и тела и на пейзажите и пр., за да бъде съзерцавано всичко това преди зачатие, при зачатие, раж­дане, бременност, кърмене и пр. Съответната монадна му­зика, поезия, философия, наука и т.н. "Асуин" изс­ледва, архвира, разпространява и даже наг­раждава - кани на гости  творците на абсолютна истина, красота и добро по целия свят, създава локални храмове и светилища на красота и прекрасното, посещава изложби, спектакли и други културни прояви по целия свят.

Други цели на "Асуин" е да внедри лично творческо досие на всеки жител на планетата и да внуши и реализира небхо­димостта от персонален психолог и защитник за всеки поот­делно до края на земния ни живот. Да създаде нови детски градини без откъсване от собствената майка, както и нови училища и университети и въвеждане на "върховно образова­ние" след висшето. Да въведе учебен предмет "любов, зача­тие, бременност, кърмене, майчинство, детство и родител­ство" във всички училища още от началния курс, както и предмет "Слово" вместо църковното вероучение и преди всички други идеологически дисциплини.

            Буквата "Н" от "ИМÀНЕ" има отношение към Новия Изгрев, който ще се разпространи по цялата земя и из Кос­моса на следните равнища: 1.Кът "Изгрев" във всяка лична стая на съмишленик; 2.Стая "Изгрев" във всеки дом - където е възможно. Там се реализира Тройният Ритъм не само от титуляра и неговите приятели, но и от непознати, изпратени от Братст­вото или по лична преценка. Всичко е безплатно, с храна, обзавеждане, поддържане и транспорт от пентагралната каса на стаята или Братст­вото; 3.Дом "Изгрев" - апар­тамент, къща, вила, фургон и пр., подарен на Братството от съмишленик завинаги или в дого­ворени пери­оди - с или без отсъствия на собственика, по рег­ламент; 4.Поземлен имот "Изгрев", предоставен на Братст­вото на същите начала; 5.Селища "Изгрев" със съответни ло­кални подимена, с пода­рени от държавата или от отделни лица и институции те­ритории, без право на вмешателство и учас­тие на бившия собственик, освен на общо основание. Някои от селищата и поземлено-природните територии на Новия Изгрев, включително цели острови в морето и океана могат да се придо­бият от съмишле­ници, но трябва да знаят мето­дите за обез­заразяване на имот, купен с пари, за да не онас­ледят и кар­мата му.

            "Е" е континентът Еколон, който вече излиза. Появата на новия континент "Еколон" или "Рай" е предвидено от Учи­теля Беинса Дуно още в началото на ХХ век и сега се пот­върждава от ге­олозите и океанолозите. Според  плановете на Великото Всемирно Бяло Братство и чрез инициативите и формите на обяве­ните дейности в "ИМÀНЕ" - точно 100 години след "Възвание към народа Ми" в България – трябва  да бъдат под­готвени първите 144 000 души за засел­ване на девствения нов кон­тинент. Той ще има статут на общопланетарен конти­нент с единен език и култура, въпреки вторичното разноези­чие. Кой е този език, ще покаже бъде­щето. Ако всички дей­ности и етапи до ІV вкл. бъдат успешни, човечеството ще бъде в състояние да изпълни изискванията за Новия континент: избрани хора и тотална екологичност - никакви ръкотворни съоръже­ния, транспорт и предмети, включително и дрехи, сред девс­твени природни условия без намеса и обработка от човека. Това е възстановява­нето на рая на Зе­мята, където ще бъдат изпращани най-прекрасните и съвър­шени човеци, за да създадат VІ-та и VІІ-та раса, предвидени от Учи­теля и други мъдреци и ясновидци. От "Еколон" или "Рая" всички по-възрастни от 33 години ще бъдат телепортирани по нови, девствени планети и звезди с подобни на нашите условия, за да помогнем за създа­ването на съвършено нова Космическа Раса.

            Ако човечеството посегне на "Рая" (Новия Континент) с идеи и методи на Петата раса, ако мине самолет или спътник над него, плане­тата Земя ще бъде унищожена. Във "Въз­вание към народа Ми" Учителят казва: "Избрани люде и народи"; "отбрани чеда на истината"; "род избран, семе царско; народ, на който Господ на Силите е вожд"; "...да се удостоите да влезете в рода на първите народи, които Бог на Силите е избрал да извършат вечната Му и свята Воля"; "Господ подири дом за себе Си и изборът Му падна в славянското домочадие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел"....


...Когато човечеството се съблече и отдели всекиму безпла­тен личен рай с пътеки между райовете,
и когато чаровните създания с душа започнат да харесват Исусовците...


Синтетичната българска дума "Имàне" е само една от възможностите да се оповестят дейностите и принципите на Великото Всемирно Бяло Братство в настоящия косми­чески момент. Всяка от буквите ù символизира направление с кодовите думи "Иде", "Матриадор", "Асуин", "Нови Изгрев" или "Еколон". Но това са само варианти на същите дейности, с кодови думи "Изгрев", "Извор", "Изблик", "Избор" и "Из­ход", със съответните оповестителни и работни краснописни листове с индивидуални почерци.

            Относно българската и славянска насоченост на Учителя в този век и думите Му за мисията на бялата раса, вече всички неславянски и цветнокожи ученици на Учителя знаят, че етносите са небесни, а не земни. "Българин е всеки, който търси Учителя си, намира го и започва да учи",  "славянин – всеки, който слави Бога"; бял – "всеки, който раздава и се самоотдава 100%". Но и "черен" е нещо прекрасно:  "всеки, който приема  Любовта и я прилага 100%".

ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 31
anhira@abv.bg

СЪДЪРЖАНИЕ
/