Книга 30


7.Х.134(1998)
Бургас – Изгрев

НАЧАЛО НА НОВИЯ ИЗГРЕВТози материал е бил засекретен още в самото начало и е бил предназначен само за най-вътрешните изпълнители на тази инициатива, спусната от Елма. Преписва се електронно и се оповестява едва сега – повече от 12 години след появявата му. В него има много специфични астрологически и мистически подробности и затова е труден за разбиране без такива познания. Хората с най-обща духовна култура, даже и повечето последователи на Б.Дуно и Елма, могат да го прочетат само заради основните идеи в него.

Днес, след 14.30 ч. на 7.Х.134г., с един приятел получихме потвърждение и се изясниха подробности относно инициати­вата на Елма за едно важно начинание от новолунието нататък през октомври тази година. Точното му време е 20 октомври, в 10,09 ч. сутринта по Гринвич (12,09 ч. наше време – ЕЕТ - или 13,09 мин. лятно). От езотеричната астрология знаем, че ви­дът на дадено събитие или начинание може да се моделира в зависимост от мястото на провеждането му. В цялата зона на изток от 24 градус, новолунието се пада в края на ІХ дом и би оцветило начинанието с неговите значения. Ние трябва да си изясним или направо да попитаме как биха тръгнали не­щата при съвпад Слънце-Луна в ІХ дом, и как – ако е на запад от този меридиан - в Х дом. Посочените градуси и минути са източната дължина за България, при която предстоящото новолуние ще се падне точно на зенита. Тя е 23°58'. Най-големите височини у нас, през които минава, са в Родопите - над 1760 м., а в Балкана – над 1000 м.
Значи, имаме три основни възможности: да работим на изток от 23°58' с методите и целите на ІХ дом (духовна ели­тарност, подбор на участниците по еволюционно-аристок­ратични критерии, затворени общества, допускане на бла­готворители, благодетели и спонсори и пр.) На запад от тази линия, и без да го осъзнават и програмират нарочно, участ­ниците в това начинание ще имат успехи чрез държавна ре­гистрация на Обществото и установяване на официални пра­вила за участие на всички, които отговарят на изискванията за обща дейност, без да се акцентира върху висшите антро­пологични качества. Когато ни бе дадена тази дата, ние не сме знаели, че новолунието ще се падне точно по обед за на­шата зона, и още веднъж виждаме, че както винаги Нашият Приятел знае какво върши. Това, че въпросната източна дъл­жина минава точно тук, може да говори не само за различието между двата основни метода, но и за шанса те да бъдат обе­динени. Желателно е да се установи къде минава тази линия точно по пладне и да се избере най-подходящото селище или място на възможно най-голяма надморска височина. Това би дало максимален размах на преживяването и на съвършената форма, а последното изисква  положителен аспект и към Са­турн.
Астролозите могат да вземат предвид не само мину­тата, но и секундата на новолунието, и по този начин да ус­тановят съвсем прецизно търсените географски координати. Окултната наука в духа на Учителя и Елма разширява по­добни възможности с включването на хора, чието Слънце, Луна, Венера, AscMС или Юпитер се намира на същото място, както и текущото новолуние. Това означава да имаме добър апарат за изчисляване на достатъчно количество хо­роскопи. Но тази перспектива на сегашния етап е нереална без излъчването на главен организатор и достатъчно специ­ализирани сътрудници. В момента е важна спонтанната го­товност на най-верните приятели да положат основите на Новата Епоха както могат и където могат. Ако своевре­менно успеем да установим оптималното място най-нави­соко в България с географска дължина 23о58', но с точност до секунда, шансът да се обединят духовните общества и наци­ите е най-голям. А в третия случай – при новолуние точно на МС, ще важат значенията на IX дом, но ще преобладават значенията и методите на Х дом: строго спазване на държавните закони и официално признание, с помощ от държавни структури. Чрез протекции – по рядко; основно чрез упорит труд, постоянство и борба. Наистина, може и не само чрез вече установени дър­жавни институции. Може да се извоюва и нещо с борба, но в резултат на това то добива признание или защита, става обществен и международен прецедент. За всичко това може да се говори по-подробно, ако имаме шанс да се появи орга­низатор. Сегашната инициатива на приятелите да отидат в П. се приближава чувствително към тези координати и е похвална, но без главен организатор и широко информиране на обществеността тя не би имала такива последствия, как­вито би желал Учителят.
  Днес се потвърди и изясни, че се намираме в един от ред­ките исторически моменти, когато светски и духовен елит и държавни институции биха съдействали с широка ръка, ако има кой да застане в центъра. Самият Елма, т.е. Христос, Учителят, не би изпълнил това без да излъчим  ор­ганизатор и съработници, тъй като това е наша задача.
Изясни се още, че всеки, който изпита импулс да се за­еме с организацията, е добре дошъл, и че повече от един ор­ганизатор ще е от полза, но все пак един координатор на евентуалните организатори е необходим. Допуска се той да бъде временен, за да тръгне инициативата, докато се яви ос­новният. Основен организатор е необходим поради нуждата от единоначалие, централизъм и недублиране на дейностите.
В мига, когато се появи конкретна надежда за излъчване на такъв предварителен, работен координатор, токът в квартала дойде. Това ни кара да мислим, че пак всичко е в син­хрон и че Нашият Приятел отново се проявява в стила на "одеянията".
  Пак отворихме напосоки 3 тома с беседи на Учителя и падналите се мисли отговарят напълно на проблемите, ко­ито ни занимават. Те ще бъдат цитирани накрая.
            Тук трябва да се сподели още едно интересно откри­тие, допълващо и уточняващо въпроса за слънчевото затъм­нение на 11 август 1999г. в 11,09 GMT(13,09 наше лятно време). Множеството опозиции и квадратури тогава могат да бъдат овладени за мощно реформаторско действие, ако хора с рож­дени, дирекционни и прогресивни позиции (но и транзитни) в личния си небомиг имат "добротворци" (Слънце, Венера, Юпитер) или Луна, Asc, МС, Северен възел и пр. върху граду­сите на Венера, Юпитер и Нептун по това време. Тъй като Венера е близко до МС и във Везните, може да се предвиди и най-подходящата форма на работа в този период и миг (тип "гръмоотвод"). Пък ако някой има и Венера в тригон с Юпитер и квинконция с Нептун, както е на споменатата дата, той ще извърши главната работа. Добре е да е група, използваща виртуозно ръцете си в музициране или друга емоционална сфера. Може да се уточни кой пръст и част на дланта ще проявят най-силно енергиите тогава. Същото важи и за чер­вата. Венера в Дева е свързана с етапа на чревното хранос­милане на сладките храни. След като Венера се пада в Х дом, изявата може да бъде обявена официално и ще завърши с обществено призна­ние (напр. инструментален концерт на женски състав – каме­рен и струнен. Но има астрологически условия и за духови въ­обще (Юпитер), и по-специално за обой (Нептун). Според оригинала на настоящия текст, би било добре да се намери място на 27°52' из­точна дължина в България – пада се по линията  Варна – Елените североизточно от Несебър и нестинарското с.Бродилово в Странджа. Хороскопът е направен за началото на затъмнението по местно време за Варна, но имаме основания в бъдеще да проверим основно логиката на изчисленията и да използваме по-добра програма и по-точни географски координати.

Един по-късен анализ показва, че поради неизпълнение на положителната препоръка да се поставят “гръмоотводи” за предстоящото затъмнение на подходящи места, Съдбата отново е включила  жертвени ангели. В този период от няколко дни и след това пострадаха си отидоха от Земята много повече хора, откол­кото средностатистически. Станаха природни и други бедс­твия, които отнеха живота на стотици хиляди човеци. Ин­формирани предварително за това, някои наши най-близки души са взели решение да поемат част от удара – и го поеха. Синастрията между хороскопите им и хороскопа на затъмне­нието е крайно впечатляваща.
Така се работи съзнателно за овладяване и на най-теж­ките ситуации. Но по този въпрос се подготвя отделен ма­териал; сега е важно да се върнем на 20 октомври 134(1998)г., 10,04 ч. по Гринвич (или 13,09 Източноевропейско, тоест наше лятно време.
  Както бе казано, пожеланието да посрещнем този миг сред природата не се ограничава само за България и само на посочената географска дължина. То е отправено към цялото човечество, а триизмерните координати имат ред съответ­ствия в по-високите измерения. Всеки на своето място би постигнал по-големи резултати от намиращите се по точ­ната линия (меридиан) или в точния фокус, ако попадне инту­итивно на дълбокото вътрешно значение на физическите координати. Но какво точно е то, вече не може да се изяснява с предварителни осияния. Словото днес може да идва само като обяснително следствие – "между две щастия", както обясни напоследък Елма.
  Интересно е да се разсъждава и пита какво може да е зна­чението на факта, че меридианът на обявеното новолуние за възстановяване на Изгрева и Изгревите на 20 октомври 134(1998)г. в 13,10 ч. наше време минава точно през България. Гео­дези, астрономи и астролози трябва да локализират прецизно в коя дъгова секунда се пада този меридиан, като използват по-точни данни или програма от тази, с която разполагаме в момента (оригиналните изчисления са с “Уранус-5”).
  Тази дължина навежда на някои размисли: много близка е по принцип до 23°27'(средно) - наклона на земната ос. Въпреки че това са различни ъгли в пространството, те би трябвало да имат някакъв резонанс помежду си. Не би ли могло едно сполучливо започване и поддържане на Новия Изгрев да пов­лияе по някакъв начин и на земната ос?... Нали всичко зависи от субекта и от кабалистическите аспекти (числово ед­наквите, а не само в дадена пространствена система?) Спо­ред Математическата аспектология обаче, това са дължини, принадлежащи към различни аспекти: 23°58 е в орбиса на ас­пекта Н15' (24° - квиндецил), а Е(23°27') - наклонът на оста на Земята към оста на Слънцето, т.е. ъгълът между еклипти­ката и екватора - днес  е в орбиса на аспекта Т46 (46-върха четна центробежна звезда - "сексквартèла"), т.е. θ46 с точ­ност "е"=30% и бал или мощност "В"=20 аспектона. Значи, числото 46, като делител, свързва в момента земното чове­чество с наклона на земната ос. А като се раздели цялото (360°) на 23°27', се получава със закръгление числото 15 – сим­вол и двигател на човешкото падение в Петата раса, на рух­ването на старовселенските ценности, но и на гмурването на човека от духовния в Божествения свят, възкресението от серафимност в илухимност или от херувимност в алохим­ност. Може би затова Учителят говори, че единствено на планетата Земя днес има условия за най-бърза еволюция и поправяне на греховете и грешките – това важи дори за ан­гели и божества. С хиляди години те чакали на "на опашка" да се родят като хора на Земята. Между другото, числата от 10 до 100 са свързани с духовния свят или ангелските йерархии, а 15 – по-точно с ангелите, родени в човешка форма: паднали или предстоящи да минат в "десетката" (Божествения свят). Това е символ и на "низвергването" на "женския дявол" – на обърнатата черна пентаграма; т.е. на окончателното прик­лючване с дефектиралата илухимност – вторачването в обекта и зависимостта от обстоятелствата, компроми­сите. Но при сполучлива мутация (възкресение), падналите илухими и херувимите минават в истинско илухимно състоя­ние: Космичното Майчинство, Служенето на Сродната душа, Разпознаването на най-достойния и беззаветната Преданост към него на практика (петицата в 15). Това става чрез об­мяна и служене, пряко контактуване и взаимодействие ("об­мяна на съществата"). Числото 15, по-точно, е обмяна на ангели, т.е. на духовни същества с искра Божия. Дори и пад­налите ангели са с монада, докато творенията или тварите, "същностите", не могат да се открият в диапазона между 10 и 100. Но това е друга тема.
 360° с делител 46 дава аспекта 7°49'33''.91, тоест Н46 или "сексквартила" – правилен 46-ъгълник, а не преплетена звезда, каквато е θ46. Това обаче също се свързва с наклона на земната ос и има отношение към многоъгълниците (-иловете или –илите), които са същ­ности, а не същества. Те произхождат или от Татван (света на Абсолютния Дух), или от ада, в зависимост от ориентаци­ята си към зенита. Само че адски са само ония, които злобно и съзна­телно не изпълняват Шепота на Абсолюта или му се проти­вопоставят. Значи, Абсолютният ни шепне, Бог-Отец е им­пулсът в сърцето ни, а Божият Дух иска да изпълним волята Му.
Хол всъщност е "Гол": иска да се съблечем напълно от всички воали на Майя - Великата Илюзия, – от всички дрехи, с които ни обличат експертите и самодейците от Трите Вселени. Емоцията, с която запалянковците викат "Гооол!", ги свързва пряко с Бога, колкото и абсурдно да звучи това... Същото става и при възторженото "Ехоо! " или "Еооо" на планинарите.  "Гол" във футбола произлиза от английското "goal" – "цел": целта на играта е да се уцели вратата. Българската, славянската дума "цел" означава две неща:  това, към което се стремим (астрологически Юпитер, Стрелеца, Х дом); и "цялостен" (Нептун, Риби, XII дом). Макар и различни по семантика, те не случайно са изразени с един омоним. Дълбоко философски и езотерически, целта на Битието е да ни направи цялостни. Така че управлението на Рибите от Юпитер и Нептун, а не само от Нептун, не е непременно "стара система" - то си има своето основание и въздействие.
 Ако формалната етимология и семантика не позволявт волни прехвърляния на значения, кабалата доказва на практика, че това действа - даже и при думи от различни езици (всички езици на Битието се намират в Божественото Съзнание). Из­ходната форма на "глагол" е "гологол" – означава ли нещо това? На английски "Божичко!" е "gollly", а на чешки "гол" е "holy", на горнолужишки - "hoły": тези народи ще разберат най-добре как се живее в холивселената...Осъзнаваме ли връзката или не, дори физическата голота свързва незабавно и директно с Цялостния Бог - с Бога в най-обемния смисъл на думата. За­това антихолистичните религии и морал ненавиждат голо­тата и я ограничават и преследват. Но понеже Словото е диа­лектика, в него голотата има и отрицателно значение – виж­даме на много места това и в Библията, и дори в беседите на Б.Дуно. Трябва обаче строго да се разграничи в кои случаи важи тезата, в кои антитезата; а са изказани и синтези. Спо­ред Сведенборг, ангелите от най-вътрешното небе са голи, понеже са в състояние на невинност. Те са в състояние на Божествена голота. Бог пита Адама кой му е обяснил, че е гол, че голотата била грях, нещо срамно. По-късно обаче се явя­ват и адската, и духовната антитеза на голотата. Сата­ната внушава на Адам да се облече -  да слезе в материята, в плътта, да излезе от Рая. Друг е въпросът, че Сатанаил става Сатана по молба на Бога и брат му Христос и с пъл­ното тяхно участие: съставили са сценарий. По някаква при­чина, недостъпна за нашия ум, има "дефектна" продукция: хора и ангели без монада, без искра Божия, даже и божества та­кива. Дали е точно дефектност, знаят само те. "Дяволът" трябва да изпита надежността на последния модел истински същества, надарени със дух, душа, свободна воля и право на избор. И в човешкия свят има служба КК – "Качествен конт­рол". Актьорите сатани, луцифери и мамони ще ги смъкват в материята и ще им предлагат облеклата на себизма, егоизма и илюзиите, давайки им личен пример, а създанията Божии в ам­незия ще трябва да правят своите избори. Досега не е отк­рит по-ефективен метод; ако някой негодува - нека предложи. След края на всяко въплъщение гледаме филма на живота си в пълно съзнание и се тюхкаме колко сме били "тъпи" и слепи...
Между другото, досега не е тълкувано по-дълбокото значение на Мамон – демонът на материализма, алчността, сребролюбието, измамата, користолюбието. Буклавно означава "нечестна печалба", "нечестни придобивки". Етимологията му произлиза от "богатство". Но езотеричният произход на думата е от пъкленото майчинство. Това са майките, които зачеват от хора без душа или хора, заразени от такива. Майките, които израждат човечеството, влошават наследствеността поради разчитане на материална база и партньори-ма-териалисти. Самата дума "материализъм" има същия произход. Този въпрос е детайлно разгледан в главата за маточната проституция ["Осияния за мира",11.Х.122(1986)г.]
Като слизаме от Божествения в духовния свят, ние се обличаме в надеждни духовни облекла. Именно загубата на ду­ховното тяло или неговото увреждане се нарича "оголяване" - и то е срамно, може да бъде фатално. Това, именно, е продава­нето на първородството за паница леща. Всяка дума тук е точно на мястото си. "Паница леща" е точен образ на Ста­рата Вселена на грехопадението – вселена с лещообразни га­лактики. От Словото знаем, че когато се яви Третият и ко­ригира двуизмерното съзнание (живота по двойки), съответ­ната сплескана галактика или вселена става мигновено сфе­рична. Ева (сърцето в амнезия) е приело ябълката и я пред­ложило и на Адам: двусемеделен, ангелски плод – личните чувства. Макар и прекрасна, тя не е едносемеделна, не е от Божествения свят. Предлага му монофиксацията, любовта с обект, живот по двама и по семейства, а не в "зърнейства", както е в Най-Вътрешното Небе. Появява се родът, родовото съзнание, родово-общинният строй. Днес се опитват да го възстановят в "родовите имения"... Древната Змия (малкият и гръбначният мозък) знае какво прави: тя предлага този екс­перимент на човешката душа, за да опита как се живее и  възможно ли е да се живее без Бога - без Главния Мозък. Който познава интеграционната му и холографска същност, разбира за какво става дума. Божественото съзнание живее за всички и с всички - всяка отделна клетчица е способна на това. Страданията, нещастията, мъката започват след отмята­нето от това. Смъртта е урок, какво значи да се отпадне от това.
"Хипервселена" значи "живовселена" – царство на Проя­вения Бог или Елма, Христос. Знаем, че Христос е там, къ­дето се създава, развива, опазва и приласкава живота чрез милост и абсурд. Следователно, Антихрист е всеки, който унищожава живота или не желае да създава живот; всеки, който го ограничава, немари за изявите му, отблъсква ги или е пасивен, проявявайки немилост, жестокост или традицио­нализъм. А в сферата на Цялостния Бог (Благия Дух, Хол) нещата са по-различни: Младенците - богоравните същес­тва - се вълнуват от друг вид равновесие, което не е локален синтез или интеграция, но пълно сливане, холистично единство, възстановяване на цялостта. То е "целование" - целуване и в конкретния смисъл, и в сливането на две или по­вече същества в едно по-голямо, докато стане синоним на Бога – "едно с Бога и мощен като Бога". Това е дейност на духа, но не на атмическия дух, а на Божествения.
  Та това, което вълнува "най-вътрешните ангели", ко­ито са голи според Сведенборг и Учителя, е изливането, пос­рещането и обмяната на Любовта заради самата Любов, не­зависимо дали е с предпочетен обект и дали ражда живот. Това е много сложен философски въпрос и трудно може да се предаде със земни думи. Проблемът на Младенците е слива­нето на Любовта с Чистотата, понеже на даден етап те са  разделени. Ко­гато се освободят от ангелските и човешките трактовки на понятия като "чистота", "девственост" или "целомъдрие", елохимите стават Младенци и разбират, че чистотата оз­начава чистота откъм нелюбов. Тогава тази истинска, Бо­жествена Чистота престава да бъде антипод на Любовта в холивселената и се влива в Любовта изцяло, превръщайки я в Бог. По-точно, първо я превръща в Дух, а накрая в Бог – това е правилното събиране на Пъзела.
След това малко отклонение от конкретната тема (по-скоро "приклонение"...) искам да се върна на въпроса за коорди­натите на новия Изгрев - Новия Витлеем, Новия Йерусалим. Очевидно, влъхвите – Мъдреците от Изтока - са имали ог­ромни астрологически и други познания, за да индентифици­рат абсолютно точно Витлеем и даже яслите, където се е родил Исус. "Витлеем" буквално значи "къща на хляба";  в пре­вод – "съграждане чрез Словото"; а в духа на Новото Слово -  "хипервселена". Както знаем от "Колоните", хиперфизата е "град" – проекция и въплъщение на "Новия Йерусалим", т.е. Но­вата Вселена. Затова формата на епифизата е шишарко­видна, елховидна, повтаряйки принципите и структурата на живовселената да бъде "град", т.е. нещо градено съзнателно, тухла по тухла. И по план, и по вдъхновение, но със Сатурнова доминанта: архитектоника. Флуидите са диалектичният симбиотант на конструкцията и формата, но те идват от ясновселената, от "водата", от "селото" или "селвата" – джунглата на свободната природа, в която още не се е явило Христовото Начало. Не че Христос не е свобода, но Той е и временно самоограничение и самоотчуждение на Абсолютния Дух и Отца от пълната свобода, за да се образуват стени и клетки, оградени пространства за зараждане на нов живот и отглеждане на нови същества в "кухините". Тук вече родовите гнезда са благословени, понеже са по волята Божия – напра­вили сме правилния избор. А влъхвите умеят да откриват точните координати на това въплътено Слово Божие, когато се ражда като човек. Не зная дали езиковедите и астролозите съобразяват какво точно значи това, че влъхвите са видели звез­дата Му на изток и са я последвали, докато се спре над Вит­леем.
  И така, по онова време строежът на хипервселената от Христовия Дух може да е бил наистина на етап "къща" - градът е по-късен етап. Но "къща на хляба" значи още и "тяло на Словото" – а какъв по-точен синоним на "Иисус Христос"?
  Проблемът в Матея е в това, че казва: "Ето, мъдреците от изток пристигнаха в Ерусалим (2:1). И казаха: Де е Юдейс­кия цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним” (2:2-3)". Какво означава това? Хем видели звездата му на изток, хем са мъдреци от Изток...Тук са възможни следните логични разсъждения: или влъхвите са видели звездата на Исус откъм изток, където са се намирали, но в текста е преведено "на изток" (че са видели там звездата Му), или че самите са се намирали на запад от Витлеем по някаква причина и са били заедно с друга мисия по на запад. Има версия, че макар и "мъдреци от Из­тока", те са дошли от три места, но тези места би тряб­вало да са на запад от Йерусалим и Назарет и Витлеем, ако възприемем звездата като неподвижна. Странното е, че в са­мото Евангелие е казано, че звездата се е движела: "И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях,  до­като дойде и спря над мястото, дето беше детето. Като ви­дяха звездата, зарадваха се твърде много." (М2:9). Първото, което е дошло на ум на тълкувателите, е че това е някаква вълшебна същност, различна от звездите на небето, щом може да си движи като живо същество и да се спира където си иска – какво ли не може да стори Отец, за да ознаменува раж­дането на Сина Си!... Съвременните фантасти и уфолози решиха, че това е бил космически кораб, който е идвал от Из­ток, и именно него са видели влъхвите: Исус бил "извънземен" и са го стоварили във Витлеем, като са подменили някое земно бебе... Откъде тогава мъдреците са знаели в каква точно посока да вървят – не може тъй прецизно да стигнат точно до Витлеем, ако някакъв светещ обект е полетял, общо взето, на запад, преминавайки над главите им? Това може да се обясни само с евентуален пряк контакт с УФО–то, като пришълците са им казали: вървете на запад по еди кой си ази­мут, докато ни видите спрели в небето: там ще се е родил току-що Помазаникът"... И това е възможно – какво ли не става в този свят, след като и ние сме се убеждавали в действителността на НЛО? Контактували сме с "летящи чинии" – изменяли са си курса мигновено на 90 градуса от се­вер на изток, по наша молба.
  Знаем също, че цяла армия астролози и астрономи пре­тендират, че всеки от тях е открил най-точно рождения ден на Исус - по най-различни критерии. Исторически, цар Ирод е идентифициран някъде между 8 и 4 г. преди Новата ера по се­гашния, т.е. сгрешения календар, а Хуан Хосе Бенитес  дава раждането на Исус на 21 август -7г., в 12 ч. на обед. Според него, НАСА била проникнала с хронолет 2000 години назад в миналото, наблюдавайки и заснемайки събитията лично. До­сега сме чели, че е установен съвпад в предполагаемото време на раждането на Христос: на Марс и Юпитер или на Сатурн и Юпитер в Риби. И да е било така, как може този съвпад да се движи по небето, освен бавно сред звездите? Други считат, че точно тогава е избухнала на два пъти нова или свръхнова звезда в небесата и мъдреците са я видели на изток, а като са стигнали до Витлеем (значи са знаели някак точния азимут), тя изведнъж е избухнала за втори път точно над главите им...
 Днес понятието "неподвижна звезда" отпада от астро­номическата логика – всички звезди се движат. "Подвижни звезди" се оказват планетите – някога са ги нарекли така, понеже са били подвижни на фона на "неподвижните". Напълно е реално влъхвите да са видели и комета, но по-възможно е да е бил споменатият съвпад на Юпитер със Сатурн или Марс в източното небе (които са видими с просто око), когато От­кровението или Мъдростта са им разкрили, че трябва да вър­вят точно по еди кой си паралел, докато "звездата" спре. А планетите понякога наистина спират замалко (от геоцент­рична гледна точка): една от тези три планети в мига на Исусовото раждане може да е станала стационарна точно на зенита, когато влъхвите са пристигнали във Витлеем. Ако са били и астролози от Агарта, те сами са могли да изчислят координатите с абсолютна точност. Значи, тър­сят се всички стационарни положения на Марс, Юпитер или Сатурн между 4 и 8 година преди Христа по сегашното ле­тоброене – ако въобще става дума за планети. Въпреки че има много историци, медиуми,  ясновидци, астролози и пр., даващи различни години и дати на раждането Му, тук ще проверим само Бенитес.
В 12 ч. на 21.VІІІ.-7г., според руската програма на ЦАИ "Уранус-5", има три ретроградни планети: Юпитер, Сатурн и Уран. Последният е невидим с просто око. Юпитер обаче става стационарен чак на 5-7 октомври същата година, а Сатурн - на 7-8 ноември. Координатите на Витлеем са 31°43N и 35°12'Е = 2,346666 ч. изт. от Гринуич. Разбира се, анализът на този момент има смисъл, само ако Бенитес е прав. Сега въпросът е коя точно е "звездата на Младенеца" в този слу­чай – Юпитер или Сатурн? Младенците са най-висш клас бо­жества – даже над елохимите и зелохимите! И двете пла­нети са кандидати: Юпитер е "Синът Божий" а Сатурн – "Старецът", Страдалецът, Разпнатият, "Градът Божий". Кой от тях е бил конкретно, зависи от свръхновата звезда, която може да е избухнала в една от споменатите нощи:  Де­неб или Фомалхаут, които са в съвпад с Юпитер точно то­гава от двете му страни, или Алтаир в съвпад със Сатурн (звездата на Божес-твените бунтовници, какъвто е Иисус). Естествено, може да е избухнала и по-слаба, обикновено невидима звезда. Може и да се е взривила планета между Юпитер и Сатурн. Твърди се, че светлината е била необикно­вено силна. По същата логика може да се изчисли и кога "звез­дата" Юпитер или Сатурн е била "на изток", когато Мъдре­ците са я видели.
Някои твърдят, че Влъхвите идват от различни места и временно са се срещнали в Юдея, като всеки е свързан с една от "звездите", които е трябвало да се съберат при ражда­нето на Исус. Това "временно" може да е продължило по-дълго време, ако се вярва, че влъхвите са безсмъртни адепти от Шамбала – има и такива твърдения. Една от версиите е, че Мъдреците от изток са били четирима, но единият не е стигнал. Имаме причини да твърдим, че са били даже петима. Астрономически, може да те са представители на Денеб, Юпитер и Фамалхаут в съвпад, а близо до тях – на Сатурн и Алтаир. Първите три може да са символ на тримата, които са успели да стигнат до Витлеем, а на Сатурн и Алтаир – на другите двама.
 Тук мога да спомена за едно интересно "съвпадение" от хилядите напоследък, откакто са зачестили и преобладават явленията, действата, деянията. Още не сме го записали. Преди няколко дни, когато говорехме на тази тема (колко и кои може да са били влъхвите), в небето над брега преминаха 4 жерава като ромб, а един ги гонеше далече зад тях. Ре­шихме, че Нашият Човек пак илюстрира отговора Си чрез това невероятно действо. Четвъртият жерав може да е онзи мъдрец, който е тръгнал, но не е достигнал, защото е бил знахар, народен врач или целител, който от милост лекувал всички по пътя си и така закъснял или въобще не е дошъл до Витлеем. На смъртния му одър Учителят му се е явил или до­шъл физически лично и утешил заминаващия, че и той е успял с влъхството си, понеже, спасявайки и лекувайки всеки по пътя си, всъщност той се е срещнал с Христос. Така е и според Словото Му. Петият в ариегарда може да е "необ­ходимият грешник" или "неудачникът", като съзнателен или несъзнателен съработник на Христа, комуто трябва някак да не му върви в живота на Земята, за да поеме върху себе си кармата на грешни и изоставащи. Той също е стигнал до Витлеем, но в други измерения: не се оплаква от съдбата си, служи на Христа от дистанция чрез страдание. Отрицател­ният символ и пример в случая е недостигането до Христо­вото съзнание  или до ІІ-то Посвещение (лична среща с Христа и разпознаване, апостолство, физическо влъхство) поради психичес­ка разложеност и безсилие да се надмогнат малшансовете, отклоненията, егрегорите. И днес е пълно с хора, които не стигат до Христа по тези причини.
  Сега някой би казал (и често се случва): "Защо не си пи­таш и Елма да каже ясно и точно кога се е родил преди 2000 години, вместо тия десетки "ако", "възможно е", "може би" и т.н.?..." – Ами по две причини: 1.Има случаи, когато Контак-тът е прекъснат по някакви причини или Елма не иска да отго­вори. 2.Ако човек в такъв момент не прави опити да проучва живота със собствения си мозък по логически и обективни пътища, то логическият и предметният му ум и съответ­ните центрове, органи и висши тела ще си останат недораз­вити. Така е у всички крайни и едностранчиви религиозни, мистици, идеалисти, субективисти, агностици и вярващи с неоформени чела и носове. Дори и чрез осияния, Господ не може да свърши нашата работа. Своето си чело и нос Той е развил именно по тези начини – като упорит изследовател, учен и експериментатор, гностик. Не случайно Учителят е учил в светски училища и университети и 11 години е измер­вал черепите на българите.
  Всички тия "отклонения и вклонения" приличат на бук­вите "р" и "ф" – да излезеш от стеблото и да се върнеш в него с нова опитност, обогатяваща Цялото. Може би затова "р"-то го има в името на Рама, Кришна, Хермес Трисмегист, Заратустра, Христос, Петър и пр. Те са способни да се отк­лоняват и силно желаят това, но за да се завърнат в Бога обогатени и обогатяващи. Такава е енергетиката на тия звуци и букви - поне в славянската кабала. При латинското малко "r" отклонилият се не се завръща, а се самозавърта в точка или вихър близо до себе си – индивидуализацията или себич­ността на залязващата Пета раса. Обаче за тях има едно спасение, ако изписват "r"-то - и ръкописно, и в душата, и в поведението си, - започвайки от точката. Тогава те пак тръгват от себе си, но се връщат до корените на Дървото и се изстрелват, както соковете на растенията, до върха. Може да се изпише или изживее и с прекъсване: първо верти­калата надолу, а после точката отдясно с дъгичката, които да се влеят в стеблото и да отидат като индивидуален творчески принос към "съшествието" (слизането) на Косми­ческия Огън. Това най-добрите синове на Запада са го постиг­нали и го могат. Както знаем, малките ръкописни букви са из­раз на Божественото начало в съществата с монада, а глав­ните - на духовното. Употребата на чужди шрифтове и пъл­ното пренебрегване на собствения почерк днес е страшен удар върху монадата на човека, апогей на тъмните сили. За­това Елма ни посъветва някога да започнем да пишем глав­ните букви като уголемени малки – за да засилим Божестве­ното и да елиминираме поне временно духовното (желание да бъдем велики, известни и големи), тъй като в Божественото се цени неизвестното, малкото, микроскопичното. "R" латин­ско е специално движение на кундалини в западните народи, което има своите плюсове в пътя на индивидуализацията; но огледалното му отражение – българо-славянската буква "Я" – е опасно, според Учителя. Върху това има да се мисли: когато е духовен, запад­ният човек не започва първо от себе си, но започва от вертикалния стремеж към Бога, и след ред за­въртулки се затваря зад себе си -  в монадата си. Защо на­шето "я" се "недолюбва" от Учителя, ще остане за размисъл. Всеки от нас, българите и славяните, иска да се изкаже преди Бога и другите - и затова всички се прекъсваме един-друг или говорим едновременно. Такова нещо на Запад няма, освен в по-темпераментните народи като италианците, испанците и французите, но то там то има друг произход, който също може да се открие в техните етнопсихологически доминанти.
Да се върнем на темата за астрологичното опре­деляне географските координати на дадено важно събитие. Намерихме вертикалата на източната географска дължина за 13,10ч. ЕЕТ на 20.Х.134(1998)г.: 23°58'. В оригинала на този текст резултатът е друг поради използване на по-не­съвършена програма. Много по-късно, когато се сдобихме с Janus-3 и Google Earth, открихме че с тази дължина най-висо­кото място у нас e в Родопите (около 1760 м. надморска височина) - някъде между Велинград и Сатовча, с географска ширина 41°43'57".
 По тази вертикала през цялата Земя в този миг, плюс-минус някакъв орбис във времето и от двете страни на мери­диана, ще бъде възможно установяването на Новия Изгрев и Новите Изгреви и "Новия Йерусалим" по принцип – без задъл­жителното изискване за съвършена форма на усилията, пре­живяванията, участниците и космичните (духовни и Божест­вени) деца и неща, които биха се заченали или родили тогава там. Любопитен е и сабианският символ на 27 градус от Вез­ните за Слънцето и Луната на тази дата: "Светлинка в чис­тото небе - самолет, летящ нависоко, плува в пълна тишина". Дейн Ръдиар тълкува: "Живот над обикновените житейски стресове. Висши духовни откровения. Тихо съзерцание, бла­жено отпускане". – Какво по-добро за един Нов Изгрев?...   Ас­ценденът тук е 24 градус от Козирог: "Жена на път към райс­ката обител на един женски манастир". Тълкуване: "Защит­ната благодат на живота за съкрушените сърца. Тихото под­водно  течение на истинския живот. Подкупваща помощ. Вре­менно спасение". – Ако в основата на Новия Изгрев легне гри­жата на Новите Еви и Евридики и ако женските манастири и комуни станат райски гнезда за Бременните и Кърмещите, за Новите Свободни Майки, но в периодично съжителство и с мъже, то и този символ е до немай къде подходящ...

Обаче основаването на такава мистична обител не оз­начава винаги "първа копка", "рязане на лента", вдигане на па­латки и къщи и пр. Не.  Достатъчно е "двама или трима" в Не­чие име да се намират там в нужната минута и да бъдат в Божествена хармония. След тях в момента може да не остане и следа, но там вече е посадено Божествено Зърно. Такива места по света и в България е лесно да се установят – има в Родопите, има и в Стара Планина и другаде. В нашия случай, за тази дата отправни селища със същата дължина могат да бъдат Ве­линград и Сатовча, може и по на юг от с.Боголин; а в Балкана – Ябланица.
Под "там" обаче не се разбира непременно така изчислената географска дължина и най-голямата надморска височина. Както бе казано, основателството може да бъде извършено навсякъде, стига двойката или групата да попад­нат на същите вибрации, каквито се отключват в земната, географската точка и линия. Психологически, меридианите отприщ­ват поривите, импулсите, вярата, желанието, решението, плана, намеренията; а паралелите – тяхната материализа­ция. Надморската височина определя йерархиите и световете, с които се свързваме. Координатите по цял паралел, без за­сечка от меридиан, говорят за безидейна и безимпулсна, не­разумна и непланирана материализация – без участие на духа и ума, а само инстинктивно, интуитивно или чувствено. Така живеят животните и демосът, плебеите – ден за ден, както падне, без творчество и духовен принос за поколенията. На по-високо ниво тук са вярващите, религиозните, мистиците, медиумите, хората с интуиция. Правоъгълната координатна система (която всъщност не е правоъгълна, а  сферично-три­гонометрична - по земния глобус и в небесната сфера) говори вече за обемно засичане на вертикала с хоризонтала, за реа­лизация – диалектично единство между идеацията (импулса) и материализацията (преживяването). Там вече мистикът е същевременно и гностик (окултист, мъдрец, учен). Максимал­ната надморска височина превръща такива основатели в бèли маги – Син и Дъщеря Божия, Брат и Сестра на човечеството. Мистикът ще открие точното място по вътрешен усет или защото му е посочено; астрологът ще го изчисли. Но за да се превърне някой в маг - за да се стигне до Дело, Победа на Доброто, Райска Обител, Чудо, Действо, Възкресение, - трябва да е работил векове наред и по двете линии – да е из­градил в себе си и тялото на мистика, и тялото на мъдреца, учения, окултиста.
  В актуалния случай, който предстои, можем да се спрем на който и да е асцендент в рамките на тази дължина – т.е. на всяко място на земята на север или на юг импулсът или решението ще могат да се реализират, но по различни на­чини, в зависимост от градуса и знака на конкретния асцен­дент и надморската височина. Може да се приемат за опорни точките "биндху" (аспектиращите точки), правещи аспекти към всяка от планетите и звездите в този момент, от гледна точка на конкретния азиент (асцендент). Тук ще ме разберат само добрите астролози. На различна ширина, раз­личен асцендент ще реализира аспект към различна планета или звезда и това ще определи каква точно дейност или пре­живяване ще са най-силни в дадената географска точка по меридиана на 23°58'. Това е цяла наука, и някои влъхви именно така откриват къде и как ще се роди "Младенецът" или Но­вото (или кога, къде и как самите ние да го заченем и родим, понеже това е творческата позиция на съработничество с Бога, а не само откривателската).
 В случая ще дам само един пример.  Един от най-сил­ните или най-силния за 20 октомври 134(1998)г. - МС в  съвпад с Луната и Слънцето - идва от меридиана с дължина 23°58'Е. Ако искаме да открием точното място до квадратен метър на Сатур­новата реализация на прогнозата и импулса да положим осно­вите на Новия Изгрев (а сегашният момент е уникален, за­щото е даден от Елма), трябва да открием къде точно ас­цендентът ще направи точен тригон към Сатурн, който по това време е в 0°26' от знака Телец. Може да се падне и ня­къде между селищата. Това е ситуация, много подобна на фе­номена "Витлеем", понеже "вит" значи "къща на", (Сатурн е специалист по къщите...), докато 0°26' от Телец означава "самостоятелна къща в градина" ("самостоятелна" или "инди­видуална" иде от 1°, закръглено от 0°26' по системата на Дейн Ръдиар, а не аритметично). Че трябва да е в  градина или сред цветята в природата, иде от Телеца, а "къща" – от Сатурн. По-точно би било да тълкуваме  числото на мину­тите като 25 (стойността на минутите е именно такава, с някакви секунди след нея), тъй като  нямаме по-добра програма. Ако беше точно 0°26' или го закръглим така компромисно, щеше да е ангелски (духовен) тип къща сред природата (ако е в село, тя е самостоятелна, отдалечена - 1°), а 26 говори за къща на майка от илухимен тип (цифрите 2 и 6). Но 25' и някакви секунди е вече майка и дом от братски тип, като архитектурата ù, пак общо във форма на "елира" (овоид) е стилизирана кабалистично в петоъгълна форма – петоъ­гълен овоид. А може и петсекторен – като пъпеш, но с 5 сектора. Секундите вече ще бъдат материалите, от които трябва да бъде направена.
 По друга система е точно обратното: материалите се диктуват от минутите, а архитектониката – от секундите. В този случай "елирата" трябва да бъде от сребро (класи­че-ски тип) с примес на мед (26 = Луна + Венера) – като сплав или разграничени. Типът разграничение и общият дизайн и външ-на архитектура тогава ще бъдат определени от секун­дите. Вътрешната архитектура се управлява от единиците на се-кундите, а външната - от десетиците им. Може да има и драстична разлика между външна и вътрешна архитектура на една и съща сграда, но те трябва да са в хармония и единс­тво. Например, числото 1 в десетиците на секундите (11''-19'') управлява готическия стил във външната форма на зданието – тип католическа или протестантска катедрала, а в съвре­мието – тип небостъргач, многоетажно високо здание. Двой­ката (20"-29") дава "елирите", “елипсоидите”, “овоидите” в архитектурата и е подходяща за бременни, кърмещи и майки въобще; тройката (30"-39") дава алпийския тип архитек­тура: триъгълна, типична за Юпитерианското съзнание – по­добието на планински върхове, задължителните триъгълни покриви. Четворката отдавна управлява квартирите, в ко­ито всички живеем - или по-скоро паралелепипедите (40"-49"), - защото "квартира" значи четириъгълно пространство и се управлява от единиците в секундите. Така 44" ще означава класическа кубична или паралелепипедна стая в съответна къща или здание със съответни прозорци – това, с което сега ни обработват "кромозомите" (интервентите от черната галактика, които все още управляват Земята и продължават да проектират и строят блокове-казарми с "квартири", за да ни унищожават).
Така можем да  продължим до безкрайност, но могат да се установят поне основните типове комбинации на екстери­ори и интериори, в зависимост от градусите, минутите и се­кундите, в които се намира Сатурн. Градусите управляват предназначението на сградата, т.е. кой за какво я обитава и как. Желателно личната къща да с архитектоника, която въплъщава рождения хороскоп на индивида. Но има и по-висша архитектоника – програмно изменящи се багри, свет­лини и елементи на архитектурния ансамбъл, подобно куб­чето на Рубик, според движението на дирекциите, прогреси­ите, транзитите и пр.
И обратно: в кармични или екстрени ситуации разпола­гат някой "дървен" философ в елира...  Или пък крайно отпус­ната и мързелива жена - в квартира или кристалоид ("кристира"). Така не­достатъците им донякъде се компенсират чрез противопо­ложния стереометричен принцип. По същата логика самата Карма съобразява, че за една комплексирана, монофиксирана и "задръстена" илухимка  или херувимка ще е най-добре да влезе в затвора или да се ожени за пияница–бияч в плебейски жилищен блок, за да почне инатът ù да се разгражда чрез хи­лядите квадрати наоколо. Това важи и за някои фанатични религиозни, за монаси и монахини, за много вторачени влю­бени или съпруги. Блоковете и квартирите атакуват моно­фиксацията и нарцисизма, упоритата невъзможност да се обменяме с други, освен с избраната химера - с поробителя, църковния или домашния дракон, хипнотизатора, зомбиращия фактор. Може да се окаже, че за един садист, бияч или супер­мен, за един рокер или културист тип "свръхчовек" и въ­обще тиранин  ще е най-добре да бъде лекуван във "флорира" – цветна или многоцветна стая, с външна и вътрешна архи­тектура под формата на цвете... Но не в мак или бодил, а в роза, лале, кокиче, теменужка или момина сълза... Разбира се – с много цветя и цъфнали дървета наоколо.
 На всяка цена проектът е съобразен и с физико-хими­ческите съответствия - с естеството и произхода на  стро­ителния материал. Това се прави в напредналите културации (не цивилизации!) и има грамадни резултати.
Крайно саможивите, интровертните и аутиците се ле­куват в общежития (Уран опозиция Слънце), Водолей опозиция Лъв, ХІ дом опозиция V дом. Също и чрез аспекта полуквадрат, който има силата да предизвиква разтърсване и коренен пре­лом у хората, който са тръгнали към  бездната на крайния субективизъм и индивидуализъм. Често такива хора имат съвпад на две или повече планети с най-ниско КПД – (Кое­фициентът на полезно действие се изчислява по усъвършен­стваната системата на Морен – Петър Манев – Венно). Зна­кът на този вид съвпад е като обърнат съвпад - чертичката е отдолу и наклонена наляво, но навлиза в кръгчето, без да достига до центъра. Знакът за духовен съвпад е познатото на всички астрономи и астролози кръгче с чер­тичка нагоре, наклонена малко надясно (при планети с КПД от 51 до 75%). При Божествения съвпад, чертичката излиза от центъра на кръгчето и го пресича – излиза от Бога, от мона­дата. Това бележи съединение на планети с КПД от 75 до 100%. Човешкият съвпад се бележи с обърнат надолу обикно­вен съвпад (на планети с КПД до от 25 до 50%). 
Ъгълът на излизане на чертичката (радиус–вектора) е обект на микроаспектологията или кабалистичната аспек­тология и говори за естеството на съвпада. Аутикът е нещо различно от горделивеца и тщеславния и се лекува в общежития, хотели, комунални жилища, хижи, затвори, лагери и пр. Ранените соларни типове извън Татван, които са под влияни­ето на алохимите или заразената тотвселена, са болни от горделивост, себизъм, тщеславие, своеглавие, маниакалност и всякакви още видове ексцентричности и нагони да изпъкват, да се намесват, да прекъсват, да пресичат и да стават "звезди". Това се лекува в кръгли и сферични здания и помещения, където се вземат допълнителни мерки такива болни да са лишени от възможността да вземат първи думата и да се показват при много хора, да ги надвикват и "не бръснат никого за слива"... Обратно, Урановите болни трябва да пребивават в катедрали и небостъргачи. Колкото и нездравословно и нее­кологично да е, Америка и готическите страни могат да по­могнат в това отношение. Урановият болен обича да ходи по семинари, конгреси, събрания, лекции, школи, колективни ме­дитации, симпозиуми; да седи на компютъра или пред видеото и телевизора, да разлага монадата си в Интернет и чрез масмедиите въобще. За него е подходящо да бъде изолиран в кула, катедрала, небостъргач, висока и тясна пещера, или да живее на изключително висок връх с пропасти наоколо, и то в пълно отшелничество и усамотение. Но тава са картинки от звездната наука и практика, която е бъдеще за Земята.
 Така десетиците на Сатурновите градуси наистина уп­равляват предназначението на жилището, но единиците уп­равляват цвета му, светимостта или осветеността, а също и вида прозорци, но не като материал и форма, а като голе­мина, а също и осветителните тела и принципи.
 Както вече казах, според една от системите минутите отговарят на материала, от който е построено жилището (материалите): десетиците дават химическите елементи (в зависимост от зодиакалния знак – те дават точно броя им по  Менделеевата таблица), а единиците - съединенията и сплавите. Последните се управляват от 19', 29', 39', 49' и 59'. Деветката е Нептунова и тя управлява смесите, съеди­ненията, разтворите и сплавите.
Всички тия методи и още много подобни, включително и модела и естеството на дрехите,  важат за цивилизациите, които все още строят жилища и се обличат. Нормалните човечества използват естествени природни феномени.
Проблемът е в това, че илухимната система ° ' " (h-m-s) (числото 666 или 60 60 60) не може да предаде точно седмор­ните, октавните и деветорните принципи и цикли в ясновсе­лената (в математиката) и природата, поради което в досе­гашната система на астрономията и астрологията от ало­химен тип истинските класификации са невъзможни или твърде условни. Знаем, че има мерна система в гради, ради­ани и пр. Ангелите и божествата на Логоса, на Карма и Дхарма например оперират със седморни "градуси" или гради­енти, на земен език наречени "септи". Така една "септа" има 70 септини, 1 септина има 70 септиди, 1 септида – 70 сеп­тили, 1 септил – 70 септими и т.н., чак до седмата подстепен на числовата система на Логоса. Тези термини тук са условни – те са само една идея и не отговарят на ис­тинските, които се ползват от Върховните Господари на Логоса и затова са в безотказен кабалистичен резонанс с основните същ­ности.
Шестокрилите класове (илухимите, Дъгите Небесни, Космичните Жени, Любимите Божии и пр.) и 66-крилите ду­ховни йерархии от типа на херувимите ползват 6-ичната и 60-ичната системи, когато делят Битието. Най-иманент­ното делене в духовния свят е не на 60, а на 66 или на 666 и пр., при което се реализира в оптимална степен естеството и мисията на съответните йерархии. Така всяко число, като се раздели на 6 (с изключение на цифрата 3 и кратните ù) дава без-крайна непериодична дроб – с една и същи цифра. Това се нарича "илухимен клин" или "илухимен нож". Такова нещо няма нито в петичната, нито в десетичната система (тя пък е сис­темата на Адам Кадмон, на Бялото Братство в Битието. Не действа и в останалите, но го има отново в деветичната – пак една от най-строгите йерархии. А с един шестичен, илухимен нож, дори да е съвсем тъпоъгълен, но с остър ръб-резец,  както и с клиновете и ножовете си, илухимите цепят и делят Битието с някаква велика цел: невинните илухими – по волята на Бога,  падналите – по системата "разделяй и вла­дей". Този нож може да е натурален, може да е и езикът, може да е погледът, може да е и сърцето – при всички случаи падналият илухим ще те порази с убождане, рязане или удар (илухимна кама, рапира, брадва, топор, тесла, мотика и пр. – все режещи сечива с непериодично острие.)
 Херувимите делят и разчленяват Битието с числото 66, при което в духовния свят се получават двойнопериодични дроби ("херувимен трион"). А една друга херувимна йерархия, която днес е най-падналата и е причинила локалното грехопа­дение в Старата вселена, дели света на 666 и така се полу­чават тройнопериодичните херувимни дроби. Това се нарича "херувимна пила" (шмиргел, гласпапир и пр.) – все методи на най-падналите херувими. Защо точно 666 дава най-фаталния "херувимен шмиргел", има тепърва да се изяснява. Във всеки случай, жертвите предпочитат острието на палача (на илу­хима) – то действа еднократно, - пред трионите и пилите на мъчителя, инквизитора (херувима)... Затова падналите илу­хими се превръщат в убийци и палачи, а падналите херувими изискват мъчително затворничество, участие, присъствие, "вярност" и "преданост" за продължително време...
             Ясновселенската числова система е двоична – тя произ­вежда духове и души (цели и половини числа). Днес на Земята и на други места я използват в компютрите.
И така, казаното дотук е далечен отблясък от цяла огромна наука в Небесната Школа и в Агарта, на Изгрева, която се изучава за един миг или за хилядолетия. За нас е интересно да преоткриваме и изучаваме постигнатото досега от математиците във философията на аритмети­ката (аритмософията), кабалата и пр. А може и сами да отк­рием нови закони и зависимости – всъщност, стари като Бога... Любопитно е например да се разсъждава, защо като се събират и умножават числата, дори и еднаквите, дават раз­лични поколения (прогресии), а когато две еднакви числа се разделят, се получава единица? И в живота, ако два еднакви илухима, алохима, елохима, серафима и пр. се разделят, се по­лучава единица, а ако са от разлчни йерархии, се получава де­ление? Знаем, че нисшите същества и същности се размно­жават чрез деление, а висшите – полово. Въобще, задачките са много. Значи, ако се разделиш на самия себе си или на ед­наквия с тебе; ако се разделиш с вида и класа, йерархията си, ти ставаш едно цяло, едно с Бога. Това е най-висша филосо­фия на математиката, мистична аритметика. "Да се разде­лиш на самия себе си" звучи абстрактно и неразбираемо; но става ясно, ако кажем "да се разделиш със самия себе си", т.е. с природата си, с естеството си - с факта, че си само част от Цялото и живееш с нейните навици и стереотипи. Значи, най-висшият и цялостен акт на превръщане в единица ("едно с Бога и мощен като Бога") е отказването от особеностите ни като част от Цялото, саморазделянето на или със самия себе си. Това обикновено се нарича самоотречение, саможертва, само­отверженост – най-прекия път да станем богоравни неза­бавно или за много по-кратко време в сравнение с другите, без това да ни възгордява.
 Да се отречеш от опаковките и програмите, които ти е наложила Майя (Природата) и ти е натресло обществото – това е по-разбираемо; но как да се отречеш от аза си, от мо­надата си? Нали именно различието поддържа Битието - уни­калността, абсурдът у всеки индивид, като диалектичен ан­типод на милостта? Това е въпрос, на който Учителят дава много отговори и затова тук ще бъде оставен без по-ната­тъшни разисквания. Изглежда, изпитът е в готовността да се откажем от своята индивидуална уникалност и изтъква­нето. Това става чрез всички актове на самоотречение, служене, добро, саможертва и себеотрицание - безусловно и продължително време. Но всичко това, в крайна сметка, не унищожава еднù­ната ни при възвръщането при Бога, а я запазва и доразвива в друг вид – в "полиада" и "холиада", както казва Елма. Капката се разтваря в Океана, но му предава ново качество. Обаче чо­век трябва да е минал през пълното отказване от себе си, ко­гато това е изпит за проверка на себичността, самомнението, гордостта, честолюбието и пр. – и особено отказване от своеглавието, своеволието, своенравието, ко­гато Бог или Божественото в другия искат от нас помощ и подкрепа или равностойно партньорство, а понякога и подчи­нение. Съзнателното и доброволно подчиняване на Бога и на по-напредналите от нас, а в отделни случаи и на несъзна­телните същества, на егоистите,  на инквизитора, се нарича "божествено послушание и примирение" и се изразява в служене. В приказ­ките е пълно с такива примери. То е Божествено, само ако в това време изпитваме непринудена радост и щастие и на ли­цето ни има усмивка, изпитваме блаженство.  Тук се кове милостта, грижата смирението, примирението, благоговението, обожанието, като най-висши качества на душата. Тя, за разлика от духа, жадува и има качествата да бъде спътник, сателит, служител, жертвоготовна и жертвоспособна Майка – не само на своите си, но и на "чужди".
Съществува и твърдение, че в най-последното сливане с Океана ние отдаваме и разтваряме в Него напълно дори и ед­нината си, монадата си, която е кристална по линия на хи­первселената (има Божествено его); и огнена, творческа и съ-зидателка - по линия на тотвселената и нейните подобни (има себе). Значи, пъл­ното възвръщане към Абсолюта угасява дори и огъня, иск­рата ни Божия, за да не дразним "очите" на ноаите и другите татванни същности, които обитават там в пълен мир и по­кой, в бездействие и мълчание, в пълна  Божествена Тъмнина и нежелание да се показват и проявяват. Искрата ни пак става на зърно или семка и после се превръща в капка, която накрая се разтваря. Тя е вече едно с  една най-последна и най-всепроникваща Същност – Мировия Океан, Ця­лостния Бог, Хол, Благия Дух, т.е. Бог. В Него се вливаме като капчици дъжд или разтопяващи се снежинки зиме, ако вече не сме станали океаниди в потенциал – изворни, езерни, ру­чейни, речни същества, разтворени в груповия дух на съот­ветната река, йерархия или клас. Това не е животински или племенен групов дух, нито йерархичен ангелски, нито даже на клас богове. То е нещо много по-високо – реки от напълно разт­ворени и узрели монади, - затова естеството на индивида и самата йерархия или клас там е еволюирало и синволюирало неимоверно високо. Това прилича на Юнговия процес на индивидуация, но процесът е само преддверието: агрегация на сдружени кристалчета или клетки, поликристал или висш космичен организъм. Той вече не е едноклетъчно, какъвто е неколективният индивид, отшелникът, аутикът, геният, ав­торът, защитаващ и търсещ само своето проявление. До­като още не са разтворени, тези колективни течения от души в Битието са като реки из вселената, същества от хостонен тип. Мистици като Микеланджело и Гюстав Доре ги съзерцават и ги рисуват.
  Все не мога да затворя кранчето, защото реката е нес­вършваема, но сега приятелите чакат да се изясни какво ще се прави на 20 октомври и след това и какъв ще бъде текс­тът на обявата и все по-разширените ù вари­анти, които да се разпространят последователно. Досега имаше няколко етапа на такива спонтанни и необходими син­тези, понякога полуодобрявани или напълно одобрявани от Елма. Всяка конкретизация и програма е само сонда или срез на Школата и Истината, напречно сечение, и затова е вярна само в едно или две измерения. Живото Учение и живото Учи­лище и Школа, както и Животът въобще, не са срез, а струя, поток, река.  Все пак, дори и  сеченията на Школата във  всеки миг са мощно значими, тъй като настоящето може да кори­гира бъдещето и даже миналото. При обикновените хора, об­щоприети или наложени  принципи, правила и програми лесно преминават в устав, а после в законодателство, обществен морал, традиция, контрол, санкция и понякога инквизиция. Ето защо Учителят никога не е обичал уставите. Оттам – и вътрешната съпротива да се стига до обяви, декларации и правила в общината. Всяка истинска община "Изг­рев" е спонтанна синархия, а не казарма, манастир или инс­титуция.
 Тук, все пак, исках да изредя изискванията на Новия Изг­рев: въздържателство; вегетарианство или веганство, недопус­кане на техника, освен максимално екологична, и то само в периферията на общината. Липса на животновъдство и ку­чета, за да няма лай като в селата и градовете. Самоизд­ръжка без купуване и продаване (излишъкът се разпределя по бременни, кърмещи и майки по картотека извън конкретното ново селище. Раздалеченост на къщичките на голямо разстоя-ние една от друга. Недопускане на женени или двойки, ос­вен в периферията на колонията. Предимство за самостоя­телните бременни, кърмещи и майки, които не обявяват кой е биологическият баща на детето и не живеят с него посто­янно на територията на новото селище, но приемат гости и ходят на гости по вътрешна свобода и импулс. Между тях може да идва периодично и бащата на детето, но не само то, а даже и майката не е длъжна да знае кой е той – имат го за един от най-добрите приятели. Отсъствие от собственото жилище на всеки обитател на Новите Изгреви най-малко по една седмица в месеца (а според високия идеал – три седмици), през което време той отдава жилището си на други, по списък или жребий или по вътрешен импулс, без следващия път или скоро да се появи същият гос­тенин. Пълна затвореност за адска информация и култура в рамките на селището; но натрупване, съхранение, разпрост­ранение, обмяна и сътворяване на култура от Божествен тип – и пр., и пр., и пр.
Задача на приятелите е да извадят малко по малко всичко, което е казал Учите­лят по въпросите за братството и Изгрева и за Но­вото Човечество, както и всичко от осиянията на Елма и опита на сродни автори и общества. Тази ин-формация да се предоставя на всеки, който си направи труда да си я презапише или копира; да се разпространи и в печата, в ефира, Интернет и пр. Да се направят първите комуни от такъв тип незабавно, начиная от новолунието през октомври – т.е. сега, независимо от всичко. Лично за нас важи поне трима души да бъдем на поста си, а множественото число зависи от Онзи, който сам Си про­вежда нещата.
Важно е да се даде първият импулс, да се по­сади семето, да се зачене или роди физически един нов Исус, една нова Исула на тази дата и в този час в Новия Витлеем (в точката на изчислените координати, но може и навсякъде по света, ако някой е в резонанс с нея). Да се заченат и родят всичките Му (Й) събратя и сестри по света, чиито родители прихванат идеята и дру­гоизмерните значения на тези координати. Да се заченат и родят всички възможни космични деца в невидимия свят от съединяването на двойки по географския меридиан с 23°58'  източна дължина, както и всичките им братя и сестри по изомеридианите му в етерния, астралния, ментал­ния, причинния, будическия и атмическия светове и тези над тях.
 Физическият представител на посочените координати и неговите братя и сестри по резонанс, както и духовните и Бо­жествените му събратя и сестри, родени от любовта и спонтанността на 20 октомври 1998г. и след това, ще се по­явят неизбежно и без някой да знае съдържанието на настоя­щото изяснение и предупреждение, тъй като това е предопределено. Те самите няма да знаят кои са, но ще живеят по нов начин. Нищо вече не може да спре този процес! Те се явя­ват като алтернатива на Антихриста и неговата армия, ко­ято ще мине в настъпление на 11.VІІІ.1999 година в 11ч.9мин. Гринвичко време, но много скоро след това – само за броени дни, Доброто и Любовта ще почнат да вземат надмощие още от 19 август същата година, когато ще се повторят пла­нетни положения както на същата дата през 1939г. и които е предвидил Учителят. Ние ще се присъединим към този про­цес, само ако сме ученици – истинските учениците успяват при всички случаи и във всяко отношение.

Справка от по-късна дата, по повод прогнозата по-горе, че Антихрист и неговата армия ще минат в настъпление на 11.VІІІ.1999 година:

11.08.1999 - Торнадо над Солт Лейк Сити;
17.08.1999 - Измитското земетресение в Турция, взело живота на 17 000 и ранило 44 000 души;
18-19.08.1999 - Огромни вълни от турското земетресение причиняват човешки жертви по черноморските крайбрежия;
 7.09.1999 - Земетресение в Атина: 143 убити и 2000 ранени;
          21.09.1999 - Земетресение в Тайван с 2400 жертви
          
           Доколко духовните хора тук и по света са схванали зада­чата си и са успели да парират евентуални още по-големи бедствия; или пък успехът е малък и затова са произтекли  тези и други бедствия, остава да се изяснява на по-високи нива.

 Продължение на текста от 7.10.134(1998)г.:
  Главният координатор, ако се появи такъв, би трябвало да организира публикуване на кратки безплатни обяви във всички възможни медии тук и по света, в смисъл, че почита­тели на Христа, Беинса Дуно и Елма обединяват усили­ята си за общи територии и индивидуални домове, с ритмично присъствие и отсъствие и смяна на обитате­лите по списък и жребий или по споразумение. Че органи­заторите не приемат и не въртят лични средства на участ­ници и благодетели, но координират и насочват желаещите сами да реализират средствата и имотите си, в духа на Но­вата Култура. Едни ще запазят имотното си право въобще, което ще премине в наследниците им по кръвна линия, ако же­лаят това. Но в рамките на регламентирания договор, недви­жимите имоти се ползват от обществото ни по цял свят и в страната. Участниците образу­ват универсално общество за пътуване и гостуване без пари, по методи на Движението. Лични средства на канещия или собс­твени начини за транспорт - само ако има такава възмож­ност.
Пълно предимство за самостоятелни микрожилища и безплатно пътуване и гостуване навсякъде имат жените над 28 и мъжете над 30-годишна възраст, които имат относително най-високи здравни и социални показатели. Това се определя чрез провеждане на доброволни тестове и изследва­ния и по субективен критерий на организаторите, който не подлежи на обсъждане. Целта е да се срещнат и запознаят и да влязат в обмен най-прекрасните, етични, разумни, спон­танни и качествени представители на човечеството, за да станат родители на нова вълна от души, които в момента започват да идват от Свободната Вселена, с излизането на Слънчевата система иззад тъмния облак от разбитата га­лактика, и с изправянето на Земната ос. Някои от тези роди­тели и деца ще бъдат изпратени в други координати на все­лената за живот, учение и работа, каквато е тайната прак­тика на Агарта и Изгрева от най-древни времена и особено от началото и средата на 20 век. Правителствата сами изп­ращат специалисти и цели семейства и приемат пришълци под човешко прикритие, но строго мълчат за това. Сега настъпи мигът на разкрепостяване на Контакта с космоса и пълното му преминаване под властта и контрола на Бялата Ложа на Земята, с нови критерии и средства.
  По въпроса за изометодите за резонанс с посочените ко­ординати на Новия Витлеем и неговия меридиан и паралели, могат да се дадат много препоръки. Една от тях е следната: жени с числа от хоризонталната координата, по всички жи-тейски мерки и показатели (нумерологични, астрологични, френоло­гични, антропологични, битови, граждански и пр. – телефон, адрес, числа или части от числа от документи, рождена дата и пр. и пр. и пр.) да се съчетаят с мъже с числата по вертика­лата. Нещата се усилват и по всички адреси, телефони, се­лищни пощенски и телефонни кодове и пр., които резонират на матриците (базалните координати, след уточняване). Желаещите да заченат и родят нови физически или духовни деца от Новата Вселена могат да използ­ват и всички резонансни правоъгълни или линейни координати в точките и по изолиниите на посочените в този материал координати на един от Новите Витлееми (това е само Са­турновият за България) към дата 20 октомври 1998г., в 10ч.10 мин. GMT - или 13ч.10 мин. лятно ЕЕТ. Вертикалните преживявания и действия на тази дата и след това могат да са оптимални на надморска височина, изчислена по формулата Hme=10x23°58' (с точност до 1 кв.км), където Hme e височината на най-високата национална или локална планина в км., умно­жена по 1.609344 (1 английска или статутна миля). На тази виртуална височина, на всяко място от избраната планина или възвишение и даже малък хълм в равнината, ако нямате друга въз-можност, вие влизате в резонанс с меридиана на Сатурновия Нов Витлеем – т.е. там могат да се зачеват или раждат физически деца от Новата Вселена на 20.Х.1998г и след това, в орбиса на действие на аспекта МС съвпад Луна-Слънце. По Посвещение, тези деца могат да станат ученици от "Евродоровия клас" – класа на Орфей, Родопа и Евридика от Школата на Елма, Господаря на Проявеното Битие или хипер­вселената. За раждане на ученици от Извънредния, Специалния, Общия и Не­делния клас на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов, България, -1864–1944г.-) трябва да се вземат координатите на мес­тата, където Той е получил физическо, духовно и Божествено раждане и на хороскопите им по време. Физически, Той се е ро­дил на 11.VІІ.1864г. в с.Хадърча, Варненско, с асцендент 2°42' от Овен. Сега това село се нарича Николаевка и трябва да се намерят съвсем точно координатите му за да се изчисли пре­цизно времето Му на раждане. Сега излиза приблизителното време 20:55:15 за ширина и дължина, взети закръглено, но асцен­дентът е съвсем верен, защото е даден от Елма. Има специален ма­териал на тази тема от 9.Х.1998г., където се дава и аргу­ментира асцендентът Му: точно 2°41'25" от Овена. За отбе­лязване е, че никой не може да стане ученик в Евродоровия клас, ако не е бил и не продължава да бъде същевременно уче­ник от всички класове на Беинса Дуно: взима участие и в двата неделни, и в общия, и в специалния клас, ако има данни за това и е допуснат от Учителя. Тези, които посещават събранията с тези наименования, даже и да са с много добродетели постижения, но не отговарят на изискванията, не са дейст­вителни ученици в съответните истински класове. А в Шко­лата на Учителя Беинса Дуно, Който е елохимът на българс­кия народ, на сла-вяните, на бялата раса (хората с бяла аура, независимо от цвета на кожата) и на Новото човечество в Епохата на Водолея, започнала през 1926г., може да попадне истински, а не само като любопитен или оглашен, само онзи, който е по­лучил съответните Пентагрални Посвещения. Първото от тях е  Посвещението  на праведниците от Братството и Школата на Учителя преди 1000 години – Боян Мага или княз Бениамин, действителният създател на богомилството и европейския официален и апокрифен (окул­тен) ренесанс – водачът на "ересите". Праведен (с 1 лъч над главата – І посвещение) е всеки, който е приел Неговото Уче­ние и е загивал най-малко три пъти досега на клада, от гилотина или по друг насилствен начин, за да се откъсне от егрегора и чудовищата на Църквата, която е станала "блудница" почти веднага след разпятието и възкресението на Христа. За по­падане на Преславски вълни и техните изоточки, линии, площи и пространства е необходима вярна историческа дата и място с точни координати, които се знаят. И до днес Учи­телят изпълнява функциите Си и в тялото на Боян Мага, ко­гато  трябва да посвети някой праведник. И днес има насил­ствена смърт или смърт и мъченичество от природни и тех­нотронни катастрофи и бедствия и болести, където мина­ват посвещенията си Праведниците, за да се надяват на среща с Учителя като Беинса Дуно и на духовния ранг "апос­тол", който е над ранговете на учения, гения, светеца и праведника. Правилата и законите са строги, и в пътя на Праведника може да влезе само онзи, който преди това е взел с "отличен" посвещени­ята си като новозаветен. Астрологически и кабалистически, за новозаветния важат географските координати на Вит­леем и на още няколко места, където Исус е получил съот­ветните Си новораждания – река Йордан, Тавор, Голгота и др. Ето защо "хаджийството" не е случаен импулс (поломничес­тво, pilgrimagepelerinagepilgerung).
Това са новозаветните Христови посвещения - и да не се мине през тях и до днес е немислимо. И най-напредналият адепт или гуру в Хималаите трябва да получи Христово пос­вещение, ако иска да бъде допуснат в Агарта. Инак обсегът му е само в Шамбала и нейните вселени. От Агарта се влиза в една друга тайна държава и вселена под властта на Боян Мага – во­дача на богомили, катари, албигойци, патарени, лютерани, протестанти и евангелисти от всякакъв род, доколкото са чисти и предани и са пробудили Олтара на Преда­ността (особена чакра, която още липсва в езичници и на клери­кални християни от друг тип). Днес много бивши праведници угасяват тази си чакра, подпалена с много подвизаване в средните векове или днес с редица мъче­нически смърти, понеже ги мори нагонът за "благовестване" и вербуване на нови души, без да приемат останалите и по-гор­ните школи и класове на Христа.
Който настоява, че само неговата църква е от Бога и от Христа, а всички останали са от дявола, унищожава Пра­ведната си чакра за броени месеци, дори да я е действала с  векове! Което е още по-лошо - с мисионерската си и колонизаторска дейност такива бивши праведници гасят и унищожават днес поголовно  подобните, по-долните и по-гор­ните чакри и центрове не само в себе си, но и в "овцете", които са обърнали. Но дори и източните и западноправославните църковни християни, които приемат и употребяват кръста, тайнствата, кръще­нието, причастието и пр., притежават една чакра на свя­тостта, липсваща даже в най-напредналите западни и източни магове, адепти, посветени и гурувци, които са още староза­ветни или езичници. Не случайно народът ни казва иронично – "Кога си дойдат евреите от хаджилък..." или "Кога се върнат чифутите от Божи гроб...". Ако един старозаветен още не признава и не приема Христа, той наистина е с един еволюци­онен чин по-долу от новозаветните, но и той има поне една чакра в повече и по-горна от който и да е йоги или суфи, пос­тигнал най-високите върхове на нирвакалпа самадхи, сатори и пр., защото не приема истинския Йехова, още няма отноше­ние към Саваот и Адонай.

Ето мислите от трите тома беседи, които се паднаха по повод на сегашния космически момент:

Любовта на човека, който живее в при­чинния свят, е твърда, неизменна. За такъв човек важи поговорката: “Казана дума – хвър­лен камък". Жертвата е в причинния свят. Може да се жертва само онзи, който живее или поне който от време на време прониква в при­чинния свят. Може да жертва само онзи, който има какво да жертва. Докато живее само на физическия свят, човек нищо не може да жер­тва. Той не разполага още с нищо. Богатст­вото на човека е в причинния свят, затова там има какво да се жертва […] Обърнете внимание върху следното нещо: ако вашето ограничено съзнание преобладава над всичко във вас, то ще спъне вашия прогрес, ще спъне цялото ви развитие. Това лесно може да про­верите. Как? – Ако наблюдавате развитието на детето, ще видите, че то расте и се раз­вива правилно поради това, че съзнанието му не е заето с мисълта дали расте, как расте и т.н. Обаче ако успеете да обхванете съзнани­ето му, че то трябва да расте и да се развива бързо, неговото растене ще спре. Следова­телно, ако и вие като малкото дете започ­нете да живеете с мисълта за вашето растене, ще се спънете. Едно се иска от вас: да по­желаете да растете - и след това да преста­нете вече да мислите за растенето. Защо? – защото растенето е Божествен процес, който не зависи от вас. Искате ли да рас­тете, отстранете далеч от себе си времен­ното, ограниченото си съзнание, и оставете душата си свободно да се развива […]
Преди всичко, вие трябва да се стремите към свобода – да бъдете свободни по дух, по душа, по ум и по сърце! (т. “Противоречия в живота” стр.84-86. л. “Прояви на съзнанието” от 28 юни 1922г.)

Следователно, като мисли добре, човек се намира в Божествения свят; като чувства добре, той е в духовния свят; като постъпва добре, той е във физическия свят […] Когато влезе в университета на живота, за да придо­бие онова знание, с което да съгради новите основи на своя живот, човек трябва да се от­каже от онези неестествени черти, унасле­дени от деди и прадеди. Божественото знание не се координира с човешките погрешки, с унаследени лоши, неестествени черти. Про­фесорите във великия университет на жи­вота не се интересуват от погрешните схващания и тълкования, от старите, пог­решни разбирания за право, морал и пр. […] За да дойде до изпълнение на волята Божия, човек трябва съзнателно да учи и да прилага науче­ното. (Том “Новият дом” стр.18-20, беседа “Нови насоки в съз­нателния живот на природата” от 20.ІІІ.1937г ?)

Ще се превърнете в млад, 21-годишен мо­мък! Очите, косите, бръчките по лицето ви – всичко ще се измени. Пред вас ще стои млад човек с мек, приятен глас. Вие ще го попи­тате:
- Де отиде старецът?
-Замина си.
-Де замина?
-Не зная.
-Ще се върне ли?
-Няма да се върне. Той ме остави наслед­ник на всичкото си имане, остави ме да уреж­дам всичките му работи.
-Бог да го благослови! (Том “Пътят на ученика” стр.132-133, съборна беседа от 22 август 1927г.)


Писмена тема: “Заглавията на цитираните томове и беседи - и Новото Начинание” (само до една страница).

  В резултат на всичко, което се изяснява в горния текст, в най-близките приятели възникна поредното безпо­койство (имаше и други подобни случаи досега) как бихме могли да се справим с тази свръхзадача за няколко дни - до 20 октомври тази година. Имахме наскоро случай, когато в една задача от световно значение (акция “Мандала”) се прояви съ­щият феномен в още по-остра форма, граничеща с пълен аб­сурд: Източникът диктува писмо или устно послание до гла­вен член и двигател на евентуалната мандала в 21 часа ве­черта от един град в друг по телефона, а на следващия ден операцията трябва да започне с четирима души, двама от ко­ито са още неизвестни... Естествено, че на определената дата, от наша гледна точка мисията се провали. Човешко бе да си зададем въпроса: защо Генералът не си подготвя рабо­тата отдалече, за да бъдат всички по местата си, и при това да се знае точно кои са? На този въпрос получихме вече яснота: “Генералът” е достатъчно умен и голям, за да не раз­чита на нас, и при всички случаи ще си свърши работата сам или чрез Свои верни хора, а на нас е благоволил да даде шанс да се опитаме, ако сме верни и готови. Под “верен и готов” се разбира “офицер” или “войник”, който по някаква причина е за­губил връзката си с Центъра, но знае или усеща, че бомбата под града вече цъка и той иска да даде живота си, но да спаси ня­колко милиона души. Гледали сме толкова много подобни филми за разузнавачи в такъв цайтнот! Който не е от “нашите” или е запъртък, си има свои интереси и работи, свои привърза­ности и егрегор, и никога няма да наостри уши и да остави всичко друго, когато го вика Центърът.

Наскоро гледахме филм: единият герой е под водата без въздух, затиснат от бетонен блок, а партньорът му е в безсъзнание горе, пребит от бой и ранен. Той идва на себе си, а другият вече изпуща мехурчетата... Нямат никаква радиовръзка – всичко е “аут”. Тогава на негъра му идва импулсът да вика другаря си телепатически – и успява. Бухва се точно в координатите и го измъква – полужив, но жив.

  Учителят не приема друга преданост, друга обич.


Както всички безсмъртни човечества по вселената...

СЪДЪРЖАНИЕ
/