Книга 30


27.VІІІ.134(1998)г.
Бургас - Изгрев

МЮОННИЯТ УЧИТЕЛ
ЖЛО / АИК - Москва


Въпроси на А. от Москва:

1. За мен България е раят и адът на Земята. Раят в Бъл­гария за нас – това е Рила; това са, разбира се, 7-те Рилски езера. Ние бяхме там и усетихме това, въпреки че в голяма степен то бе предпоставено от предварителната информа­ция, която имахме, и от чувствата, които тя бе възбудила. Много силно ми въздействаха Урдините езера. Възхитен съм от тях! Там преживях необикновени състояния.  И  за всичко,  ко­ето видях и усетих там, благодаря на Съществата, които са създали това чудо – прелест и очарование незабравими! Би било много интересно да научим нещо за Урдините езера, макар и в резюме – поне няколко думи от Елма. Това е първата ми молба.


Урдино езеро с Мальовица и част от Рупите. Всички снимки и тук са автентични - от времето и мястото, за което се говори.

2. Тъй като обичам (...), мога ли да помоля да ни се помогне да запазим необикновената чистота и красота на нашите вза­имоотношения? Може ли Елма да коментира това, което стана през последното денонощие в Бургас; и за нашите погрешки в любовта?
3. Какво бихте посъветвали своите руски приятели?
4. Къде и как да живеем днес? Нещо за родителите ни – мо­ите и на Г.?


- Че България е вход и изход, свързани с рая, и вход и изход, свързани с ада, това е отдавна извес­тно. Тук всичко става свръхконцентрирано, всичко се преживява "анблок" – и свръхщастието, и свръхот-кровенията, и посвещенията, и свръхстраданията. Тук е брегът на най-твърдата и ясна скалá в Бити­ето в момента, където се разбиват най-отчайващо и величествено всички човешки, ангелски и адски илюзии на боговете. Брегът на Елма, направен от най-твърд камък – това са законите на Реалността, на Действителното Положение на Нещата, в ко­ето се разбиват на прах и пръски всички вълни и бури на личните и колективните чувства; Божествен бряг, от който отстъпват и най-красивите и фан­тастични илюзии и представи, колкото и неуморно да се хвърлят върху него и да се самоубиват без пре­късване, възраждайки се отново навътре в морето, в Океана на Любовта.


Океанът на Любовта не е илюзия. Жаждата за постоянно сливане и екстаз, за обединение със срод­ните души и сродната душа е първият страстен и отчаян вик на душата, нейното естествено дишане, нейните дълбоки и вечни въздишки, нейната дълбока и тъмна бездънност. Психическият, най-финият пя­сък, който се получава по бреговете на Вселената, подобни на България, е най-голямото чудо преди Последната Кристализация – раздробяването на Аза на най-фини частици, на песъчинки и прашинки от елмаз.
Докато вие сте планини, върхове и скалú от са­мосъжаление и себелюбие, колкото и да сте прин­ципни и истинолюбиви, на Брега на Любовта, където самочувствието е на нулево равнище и самомнени­ето почва да потъва във водата, вие ще бъдете ми­лиарди години подложени на прибоите на подсъзна­нието и съзнанието, които ви раздробяват на еле­ментарни частици.


Докато човек е височина и твър­дост, неотстъпчивост, принципност, той е добре дошъл в Царството на Космичните Закони, които образуват огромни планини и кристали, вещества, същества и вселени. Без самоопазване на формата няма структура, няма съвест, правда и твърдина на живота. Ала чувството за собствена правота и неп­равота на другия налага още един закон на Божест­вения пейзаж – закона за наклона надолу и снишава­нето на върховете в склонове, поли на планината, полета, долини; и накрая – морски и океански брегове. Превръщането на монадата в полиада изисква разби­ването на само-мнението и самочувствието, на соб­ствените представи за света, истината и природ­ните процеси на безброй песъчинки – превръщането на върха в пясъчен плаж от най-фина пудра, където божества и хора и ангели отново се събличат от предразсъдъците си и се връщат в рая - започват да ходят голи. Голотата при Божествените полудиви и диви плажове става възможна и напълно щастлива само при напълно раздробено самомнение и самосъ­жаление. Да бъдеш гол, означава да престанеш да се обличаш в предразсъдъци, страхове и суета. Да си готов да погледнеш себе си и ближния, човечест­вото, такива каквито са в действителност - не само в девствената ви красота и хубост, но и с всичките ви природни и психически недостатъци.


 Монадното самочувствие и самомнение на пла­нинския връх, на кристала, на острия камък, не може да не пореже всеки, който е стъпил върху него бос – освободен от условностите на обществото. Поли­ад-ното съзнание обаче е съставено от безброй пе­съчинки, всяка от които може да е твърда като ел­маз, но в своята общност, като пясък на брега или на дъното на морето, то се поддава с готовност и дълбоко щастие на всяка стъпка, на всеки крак или тяло, и приема тяхната форма. Ако някое кристално божество стъпи в застиващата лава, стъпката му ще остане отпечатана за множество векове и това означава паметта ви за ония, които са преминали през вас, верността на вашия спомен и вашето чув­ство. Но когато се срещнете със същества с поли­адно съзнание, подобни на морския пясък, не искайте от тях да съхраняват вашите стъпки по-дълго време от времето до следващата вълнà или прилив. Вашата стъпка ще остане в паметта на Океана, разлята докрай в него, но не и в пясъка на морския бряг.


Докато сте върхове, самолюбия, самосъжаления и остри камъни, вие не можете да не порязвате и да не разранявате съществата, които се опитват да ходят боси по вас. Тогава те ще страдат, понеже продължават да ходят боси, когато свърши меката ви трева – вашето добро разположение – и стигнат отново до вашите остроти и несъвършенства, до вашите "изисквания". Планинският терен, планинс­кият климат изискват от добрия турист навреме да обува обувките си и да се облича дебело, ако иска да издържи на резките промени във вашето настрое­ние, на неотстъпчивия ви и твърд характер. И това става, и то се случва постоянно с всички ония, които обичат чистия въздух и планините, но тогава вие ще ги видите голи и душевно, сърдечно разголени, само когато сте добри и нежни с тях. Обърнете ли се със студ, с лошо, с мрачна или нещастна физио­номия към тях, те незабавно се обуват и обличат и вие ги виждате отчуждени, мислещи за други хора и места, стягащи си багажа, за да ви напуснат.


Не желайте някой да ходи гол и бос през вашите бури и камънаци, през ледените реки на вашето су­бективно чувство за правда и истина – това е твърде много! Ако сте студени и принципни или пе­чални от мисъл за себе си, не очаквайте някой да ви покаже нещо повече от лицето си, да разголи ду­шата и сърцето си пред вас. А да показваш само ли­цето си – това е общуване с лунното начало у чо­века - онова, което мами поради илюзиите ни за него или понеже иска да се спаси от клещите на някого. Не изисквайте от хостонни божества и ангели да стоят като йоги и факири по чукарите ви или ва­шите остри гвоздеи, без да изпитват болка. Не очаквайте водата да не изтече между камъните и пироните ви, щом като вие сте същество под наклон – същество, вярно на себе си или на своята собст­вена правда и истина.
Единственият начин да задържите водата до себе си, ако не сте океан, море и езеро, е да я смразúте. Вие ще проявите ледения си, принципен харак­тер, ще създадете зима във взаимоотношенията, но ще имате само лед или ледник в пазвата си. Ще се чудите защо любимият ви само спи и не пее, не се смее като ручея, който тича лете по склоновете. Ако това ви устройва, смразете ближния и живейте високо в Кавказ или Хималаите с него, щом като ис­кате студът да ви свързва, а не щастието.


И това е любов. И това е мъдрост и духовно познание - ня­кои възвишени двойки и общества живеят точно по такъв начин, защото снеговете и ледовете могат да кондензират Слово и Истина с необикновена дъл­бочина и качество. Вечните ледове са неоценима съкровищница на Битието. Който си е избрал да бъде полярен кръг или ледник в Битието, трябва да чака само полярници и свръхалпинисти, екипирани до зъби. Те ще получат своите удивителни преживява­ния и познания от вас и ще покажат на човечест­вото, че и във вечните ледове се крие Бог и Любов.
Намирам за нужно да отложа конкретната част на ЖЛО-то за теб за по-нататък. Когато се съобщи вечното име на човека, предназначението на мона­дата му и пр., започват пътуванията на вашите чо­вечества едно към друго, но почват и масовите им погребения. Тези, на които съм разкрил вече най-сък­ровените им тайни, създадоха много психически ями в Битието, но ние сме предвидили това. При осо­бено дълбоки и кондензирани духове като теб, пъту­ва-нето е много по-опасно, тъй като височината на истините и дълбочината на мъдростта, които пос­тигаш, са съизмерими със силата на страданието ти. Подобна сила на страданието познават само Христовите ученици и побратими, но те са приклю­чили окончателно с огорчението и осъждането. Само тогава страданието е градивно. Инак може да уни­щожи цели вселени.


Който си мисли, че на Рила няма пирамиди и че там не тече интензивен невидим живот, от който са взели модел египтяните още в древността, явно няма никакво понятие за ролята на Урдината област. И тази снимка е точно от времето, в което е дошло това осияние. Вече е изяснено, че чрез автентичните фотографии става проникване в дадено време и място.

Тайните на Урдините езера ще останат за след­ващия път, ако се изпълни условието за самота. Нека оставим идеала на Тройния Ритъм за по-да­лечно бъдеще. "Сродна душа", "сродни души" - това са уравнения и неравенства с множество неизвестни. Сам Христовият Дух, сам Учителят още не е решил това уравнение и неравенство. Това, което остава на наше разположение, е дарът на великата самота, в която не очакваме нищо от никого, не изискваме нищо от никого и не създаваме предпоставки да ни съжаляват. Самотата е качество на Бога - първо качество във всяко отношение, по ред и съвършенс­тво. Тя е извор на най-необятното щастие и бла­женство, при което не си отговорен пред никого, не се съобразяваш с никого, не изискваш от никого да се съобразява с твоите представи, понятия и потреб­ности.


Мъдрецът се лишава от самотата си съзна­телно, временно, за да помогне на някого или да се обмени с него, но постоянно се възвръща в нея като в свой бащин дом.
Бащиният дом на духа ни е самотата, а майчи­ният скут на душата ни – милосърдието. Самотата е центърът на сферата и цялата сфера до безкрай­ност, а любовта и милосърдието, нуждата от об­мяна – нейните радиуси. Никога не запълвайте сфе­рата с по-чести и по-гъсти радиуси, отколкото е не­обходимо, защото ще се разболеете от очакване. Това е най-страшната душевна болест от грехопа­дението насам, от която са болни почти всички илу­хими в момента. Видите ли симптомите на очаква­нето – да очакваш някой друг извън себе си, освен Бога и самотата – бягайте през глава и се спася­вайте! Тази болест е силно заразна и причинява най-големите нещастия. Всеки човек с искра Божия има право на надежда, но не и на очакване. Надеждата да се запази чистотата и красотата в нечии взаимо­отношения е Божествен импулс, но тук опираме до въпроса за периметъра.


Да видиш множество светли кръгчета или ме­хурчета при изгрев слънце – това не са само резер­воарите от прана в пространството, то е символ и действо. Те ти се дават лично от Учителя, за да стигнеш до идеята за самодостатъчността и пери­метъра, многовалентността. Има същества - цели ангелски и Божествени йерархии и класове, - които се отличават от илухимите с необикновена многова­лентност. Духът и душата са многовалентни като Създателя си. Всяка валенция в такива същества има свой периметър.


Сърцето и умът на грешния човек, на падналия илухим, се стремят да завладеят чужди периметри. Да говорим тепърва за това сега, значи да правим резюме на Евангелието, беседите и осиянията. Бо­жественият човек се отличава с това, че намира своя периметър в молекулата на една душевна група и не се стреми да замести със себе си други атоми. Той се примирява с периметъра, който му е отреден, без да изпитва друго, освен безкрайна радост и бла­годарност. За да съществува стабилно един атом, една молекула, едно съединение, всеки трябва да е верен на естеството си и на Закона за Периметъра.
Към Русия сега са се обърнали очите на всички любещи същества в Битието! Ето какъв съвет дава днес Елма на децата и приятелите Си в Русия: пра­вете упражнения да се вмествате в законите на времето. Повечето от вас живеят още извън вре­мето – в сферата на Божествения и небожествения хаос. За да кондензира мюонния атом, руският дух трябва да угаси окончателно в себе си старите ог­нища на многобожието и тесногръдието. Хаосът на многобожието диктува днес постоянно прескачане от школа в школа, от вяра във вяра, постоянно пре­пускане по най-различни лекции. Навлизането от ха­оса в мюонното време се отличава с избор на мюо­нен Учител.
Един велик Учител е мюонен или почва мюонната си дейност, когато се спре на едно място за повече от 28 години. Хостонни адепти, проповедници и учи­тели колкото щеш, но мюонният Учител в един мо­мент престава да обикаля света и вселените и за­почва да съгражда община с лично и неотклонно при­съствие. Той отсъства от общността само духом или с телата си, които го дублират. Щом констати­рате едновременно присъствие на Учителя си - фи­зически, а не само като дух - първо в общината, а после и на други места, ще знаете, че това е Божес­твен, а не духовен Учител. Той счита жената, май­ката, за по-съвършени от мъжа.


Freydon Rassouli: Жената – Абсолютният Лидер!

 Ученик на мюонен Учител е онзи, който никога, при никакви обстоя­телства не може да помисли или да каже нещо отри­цателно за жена. Щом осъдиш жена, независимо какво прави тя, ти не си ученик на мюонен Учител, а си ученик на илухимите, на поповете или на някои други пропаднали духове. (Освен това, мюонен Учител никога не благославя единични или масови бракосъчетания. Единични – много рядко, само по волята на Бога - б.п.)
Сега в Русия вече има 40 милиона въплътени души, готови да бъдат предани на Словото, Делото и Любовта. За да дойдат при нас, е необходимо ние да бъдем съвършени като тях, а не да се излагаме, да се огорчаваме.
Местожителството се определя от самоопре­делението. Затова няма нищо строго определено. Който живее сам с всички, може да се установи и в ада, и пак да бъде щастлив и свободен. Който живее с някой друг и постоянно му трепери сърцето да не го изгуби - може да бъде външно и в рая, той е загу­бен - отива си от там.
На родителите си може да разчитате дотол­кова, доколкото сте верни на Божественото в себе си. Не само родителите, но и най-големите врагове дават всичко, когато престанете да живеете и да осъждате околните, както другите хора.


Общ живот на българи и руснаци, на приятели от различни страни е не само възможен, но той е и крайно необходим. Това обаче ще бъде под крилото на Учителя, на Бога, само при изпълнение на основ­ното условие – всеки в самостоятелен дом, не по двойки. Трябва най-сетне да защитите тази дисер­тация и Небето да види, че можете да се справяте сами; да не ходите на гости по-често или по-рядко, отколкото е необходимо.


По астрологичните въпроси, подобно на изискванията за монадните тайни, се очертават обяснения при следващи срещи.

Оúн, оáн, оóн !

Зарадвай се без отливи !
Тази лична формула да ти служи за защита, постижения и блаженство.
11,10 ч.

Има още много фотографии от Урдините езера,
правени точно тогава.

Малцина знаят, че ако прекарваме при Урдините езера в Рила в пълно мълчание с хора, които са ни определени от Бога, има шанс да излезем в едни смарагдени вселени, в които не може да се попадне по никой друг начин.

СЪДЪРЖАНИЕ
/