Книга 30


15.VІІІ.134(1998)г.
7-те рилски езера

АЙНЩАЙН - ЕДИН КАМЪК


Думи на приятелка:

- Благодаря на Елма за съжеланието. Моля да си поговорим за Четвъртото Посвещение и за Айнщайн; за форда и за виоле­товата краска, чрез която се спасява човечеството, т.е. Ду­хът на Силата; за вързаните, опаковани бял и черен кон, за невероятната мъка, която разтърсва душата и тялото ми, и за енергията която го изпълва. А може би нашият най-голям Приятел има и иска да ни каже още нещо?

Вече на два-три пъти Елма проговаря и директно, и с пис­мен текст, в съгласие с обещанието Си, че няма да млъква изцяло по този начин, ако някъде има хармония. Сега пробле­мът е в това, че вчера Той каза, че ще говори само когато Той иска, а не по наша молба, и че ако ни отговори устно и пис­мено, няма да ни отговори в живота. По тази причина няколко приятели, които имаха въпроси, се отказаха от класическия тип контакт. Тези, които направиха това с вяра и радост, по­лучиха незабавно отговори на практика или вътре в себе си.
В случая обаче става дума за едно Негово обещание от 6-7.VІІІ.134г.

- Както виждате и както някой от вас се сети предварително, Небето придвижи първия акт на опе­рация "Айнщайн" ("Един Камък") - постави пред палат­ката ти един камък. Ние не говорим само приказки, но дойде време за директни разговори с всеки един от вас чрез образи и действия. Не е важно как поста­вихме този камък там. Важното е, че това е "Един Камък" - Айнщайн. Той е символ и антена на две неща: пробуждане на хиперфизата в една носителка на Новото, и силната молба на самия Алберт да слезе на Земята между вас. Този път той ще за­върши великия си труд, и ако го посрещнете както трябва, ще премине от "Теория на относител­ността" към практика на абсолютността. Той си е избрал вече родители, те са измежду вас и иска да слезе колкото се може по-скоро. Има предпочитания, но може да се измени идеалният вариант с резервни, тъй като се искат три неща: съчетание на природа, музика и математика.
Ето защо, казвам: ако вие не можете да подсигу­рите дом сред природата и интензивни занимания с музика и математика, нямате право да спирате това осияние, за да може да стигне до душите, които са в състояние да сторят това. Дава се срок до март до­година. Под "вие", разбирам приятелите от най-тяс­ната група. Не мислете, че точно измежду вас трябва да се излъчат родителите на това гениално дете. Считайте, че вие сте Божествените му ро­дители, след Създателя, но помнете, че той иска майка цигуларка и баща математик - или обратно. Ако някои измежду по-тесния или по-широк кръг от ваши познати могат да представляват такова съчетание и имат дом сред природата, можете да считате, че сте го привлекли.
Запазете този необикновен камък! Нека той стои на свещено място в този бъдещ дом, понеже е симво­лическо и магическо въплъщение на вашата предва­рителна среща с този велик дух.
Един от резервните варианти (първи поред) е само един от родителите да е свързан с музиката или математиката, а другият да започне да се занимава интензивно отсега нататък. Вторият резервен ва­риант е да бъде посрещнат от мандалата, за която говорих, или от някоя отворена мандала.
Четвъртото посвещение започва с видения и нео­бикновени блаженства и екстази, с несъзнателно или съзнателно излъчване в невидимия свят и присъст­вие в Небесната Школа. Наистина, това, което видя в Шестото езеро, не трябва и не може да се предаде с никакви думи. Духът на Христа води лично учени­ците Си из всички светове, включително и през ада. Четвъртото Посвещение означава сливане с Бога и Христа. Ти преставаш да виждаш нещата и да гово­риш за тях, защото започваш да ги преживяваш. Там виждането и говоренето не изчезват напълно, но се превръщат в нещо необятно, което няма земен ана­лог.


Казано е в осиянията, че тайнствата на Шестото езеро Нел Онтри
свързват със сродната ни душа в Битието. Можем да я съзерцаваме в него. Дават възможност и за среща с нея, при определени условия (ако прекараме там някоя нощ с някого, който е относително най-подобен на нея). Някои приятели описват такива преживявания.

С пристигането на бившия Алберт, който трябва да попадне в Дом на Словото, се приключва една тъмна страница от кармата на еврейския народ. Почти незабавно след неговото раждане, много юдеи с монада ще потърсят изявите на Бога в най-новите им форми на Земята и на Небето. За да стане всичко това както трябва, ви се дава работа с виолетовата краска, чрез която вие ставате непобедими.
Една душа, която бе пред прага на отчаянието в океана от илюзии, сега става след успешна операция. И лекарите на панвселената, със своите нежнозелени аури, сами я изнасят от болницата и я полагат в ръ­цете на Баща ú за щастлива и блажена реанимация. Под "реанимация" Ние разбираме възвръщане на ду­шата. Намери тоя псалом, в който се говори за това. Напиши го със златни букви и го сложи до камъка в Новата къща на Алберто.
Благославям те, че помниш Моите обещания и имаш дързостта да подсещаш за изпълнението им. Но нека не скърби така горко душата ти за неща, ко­ито ги няма в тоз свят. Дръж се за ръката Ми крепко, дете Мое смирено и вярно на обещанията, и не се бой! Ние с тебе си оставаме самотници, но думата "самотност" произлиза от свещеното словосъчета­ние "сам-от-ник", което означава "сам Отец побеж­дава". Ако не е сам през повечето време и когато си поиска извън времето, Отец на Светлините не би могъл постоянно да побеждава. Ето, Той сам ти дава сега виолетовата си краска на благодатта, бла­гостта, приложението, силата и победата.


Freydon Rassouli - Създателят
Всички варианти на твоето земно име ще ти но­сят пряка връзка с Мене. Иди сред мурите на Пирин, виж какъв мир ще настъпи в душата ти!


Байкушевата мура в Пирин е на 1200 години

Като свежо полъхване е чистотата на душата ти, което мнозина не разбират. В самотата си, Ние ще посрещаме с тебе достойните - да усетят дъха на Божествените мури, които лъхат мир. Едно вне­запно посещение на Рим, физически или духовно, ко­ето ще предприема с тебе, ще умиротвори много объркани души там и по света и ще помогне на па­пата да разбере окончателно къде е Новото Слово на Истината1.
Венера ще те закриля този път, и затова не слу­чайно ти давам този знак (Venus). Това означава едно отбиване във Верона със спешна задача, за да извле­чем една душа от ада.
Не завършвам днешното одеяние с обичайните три формули, понеже ще го увенчая с три действа на Камъка, с който трябва да спиш неизменно от сега нататък от дясната страна на главата ти, докато се положи в Новия дом. Последно, имаш свободата и отговорността сама да решиш дали да оповестиш това одеяние веднага, или след известно време.
Аурýм
 (По-горе Елма се подписва с името на една от Своите безчислени проекции, ангажирана лично с живота и съдбата на Р. Самата магична дума "Аурум" съдържа нейното име)

Радвай се: твоята Айа скоро също ще си има де­тенце. То ще бъде размножено в множество малки Айчета, които ще се тълпят да те целуват и да ти святкат из стаята и където и да си...


Вързаните и опаковани бял и черен кон, които срещна, са един символ, който трябва сами да раз­тълкувате. Радвайте се, че Господарят на Конете яздеше Белия Кон. Като слезе и го освободи от всички ограничения, Той ще развърже и двата и ще ги пусне свободно. Засега Белият трябва да Му служи в плътни ограничения и да води Черния след себе си. Черният е символ на хората, които се справят с материалния живот, а не само на черните побра­тими. Тези хора имат своето място в живота и са на добър път, когато следват бèлите и им помагат. Бèлите не могат още да бъдат развързани и ра­зопаковани, докато не започнат поканите и гос­туванията.
Добрите хора се отличават по това, че пос­тоянно канят нови приятели в дома си, в душата си; а също и по това, че ако никой не ги кани или някой не приема поканата им, не скърбят и не се обезсърчават като другите, а продължават да работят сами за Словото и Делото на Господа. Добрият човек, добрият ученик, за разлика от лошия и неспособния, винаги си има самостоятелна работа, която го прави щастлив и доволен - дори и никой ни­кога да не го покани никъде или никой да не се отзове на поканата му. С тия - непоканените - се занимава сам Бог и им приготвя неописуемо прекрасни тела в Небесната Си градина, в която няма да влязат скоро неканещите и често канените и предпочетените. Да си предпочетен и да приемаш всички покани, без да оставиш шансове на други да бъдат поканени и без да оставаш сам когато и колкото е необходимо, за да расте мюонният ти корен и кристалната струна на Аза ти, това значи да завържат за тебе всички тежки въздишки на онеправданите и лише­ните, и тези въздишки, като златни вериги, да те оставят последен по пътя към съвършенството.
Бог се занимава с бедните, а не с богатите. Той се занимава и с богатите, но когато Му остане време. При това, тия занимания не са винаги много приятни...
Появата на форда, която ви беше предречена, дава надежда на короната2. Тя е свързана с Айнщайн, но не пряко, а само по системата на Божествения синхрон. Появата на короната чрез знака на Форд оз­начава, че най-после един център над един посветен се е възпламенил правилно. Това ще привлече прин­ципа на короната на всички полета. Ако владеете науката за вариантите на една дума на различни езици, ще разберете, че с това ви се дава и възможност за живот на село.
15 ч.

Ето два новопсалма, в които се говори за възвръщане на душата. По-вероятно е Елма да има предвид 23-ти:

НОВОПСАЛ-ОМ 19
(По слав. 18)


Една от снимките в интернет, с които е илюстриран псалм 19

1 Небесата възпяват славата Божия
и просторът известява делото на ръцете Му:
2 ден след ден леят Слово Божие,
и нощ след нощ разкриват чудни тайни.
3 Без много приказване, без шум,
без да се чуе парадно гласът им,
4 тяхната вест е заляла цялата земя,
и думите им отиват до краищата на вселената!
Там Бог постави шатър за слънцето
5 и то излиза всяка сутрин
като младоженец из брачния си чертог,
радва се като исполин и тича из светлия си друм.
6 От края на небесата е изгревът му,
а шествието му - до другия им край,
и топлината му всички твари огрява.
7 Законът Господен е съвършен: възвръща душата ни;
откровението Господне е чудно - дава мъдрост и на простия;
8 молбите Господни са благи - веселят сърцето;
съветът Господен е светъл - озарява очите;
9 Любовта Господня е чиста - пребъдва до века;
благата Господни са истинни и, без изключение, за всички.
10 Те са по-желани от чисто злато и даже от златни планини,
по-сладки от мед и от капките на медена пита.
11 Ние, Твоите дечица, ги обичаме повече от всичко -
да ги опазваме и раздаваме е най-голямото ни щастие.
12 Дали разумяваме коя добродетел ни липсва още?
Очистù ни, Боже, от тайните прегрешения!
13 Още и от гордост предпази децата Си,
да ни не завладее. Само тогава ще бъдем непорочни,
и ще станем чисти, за да раздаваме любов.
14 Думите на устите ни и размишленията на сърцата ни
нека бъдат угодни на Тебе,
Господи, канара наша, и избавителю наш!

   НОВОПСАЛ-ОМ 23
      (По слав. 22)


1 Господ е Пастир мой,
затова винаги ще благувам!
2 На зелени морави ни упокоява,
при тихи води ни води,
3 възвръща душата ни –
води ни по пътеки от обич заради името Си.
4 Вървим през долините на райския живот,
преизпълнени с духа на Доброто,
защото Ти си с нас -
Твоята воля и Твоята подкрепа ни въодушевяват!
5 Приготвяме в Твое име трапези за приятели,
за чужди, и даже за неприятели.
Изпълнил си с миролюбие духа ни,
душите ни от обич прели­ват.
6 Наистина, благост и милост ще леем непрекъснато
през всичките дни на живота си!
Затуй ще заживеем в дома Господен завинаги!

 Бележки:

1. Няма да мине и месец след поредните пророчески думи на Елма, когато папа Йоан Павел II, славянин по произход, ще обяви и въздигне в непогрешим постулат на вярата енцикликата "Fides et ratio". В нея той набляга, че човек познава Бога и Битието чрез двете крила на своя дух - вярата и разума. Познанията, които му дават те, представляват различни по съдържание истини, които не са в конфликт една с друга, а по-скоро истината на Божието Откровение, разбирана чрез вярата е допълвана от рационалната мисъл на хората. Така Творецът чрез вярата осъществява връзка със Своите мислещи създания. Чрез Своята безкрайна любов открива път за изкупление на греховете и начин за спасение. Вярата не толкова замества познанието, колкото го опосредява. Богът на вярата е абсолютния фундамент на всички видими и невидими неща. Бог е не само пътят, но и Този, Който чрез знаци разкрива Своята Същност. Той дава възможност за изява на разума да се включи в излъчването на Божествената същност, като разкрива истинското значение на тайните Си пред хората. Следователно, разумът е втората степен за разбирането на Същността на Бога. Бог е въпрос на личен избор, който по-късно става личен опит.
(http://wicca.hit.bg/psychology/etika_hristian.htm)

 Който познава историята, ще разбере, че това е фундаментална крачка на католицизма за признаване на гностицизма, който е бил яростно отричан от католическата църква векове наред и това е довело до геноцида на хиляди невинни люде в подземията на инквизицията и по кладите. А годината 1998 е изключително важна за моста между България и Ватикана и поради това, че тогава папа Йоан Павел Втори провъзгласява официално нашия сънародник Евгени Босилков за "блажен" и така той бива признат за първия български католически светец, застрелян в затвора от новите инквизитори на 11 ноември 1952г.)

2. В осиянието е казано, че се дава картбланш на короната. Не е ясно точно какво има предвид Елма, но ако става дума за Симеон Кобурготски, макар и да не идва като монарх, а като ръководител на царската партия и после премиер, наистина той добива власт и управлява България от 2001 до 2005 г. Тази прогноза обаче сигурно е по-дълбока и касае процесите с "короната" тук и по света не толкова светски, колкото езотерически. Вероятно става дума за активиране на хилядолистника в някой неизвестен Посветен, което ще доведе до промени във всички полета.

СЪДЪРЖАНИЕ
/