Книга 30


12.VІІІ.134(1998)г.
Рила

ПЪРВИ ДАЙТЕ ПРИМЕР!


Спомен от рая
 Урдино езеро, август'98
Всички снимки в този текст са от Рила по същото време

Сутрин

От няколко дни се насъбраха случки и преживявания, които заслужава да бъдат описани. Когато дойдохме, в един от нас - и не само в един - отново се появи силното желание да се осъществи законът за ритъма в общуванията и индивидуал­ния жизнен радиус (И.Ж.Р.), а не само да четем и слушаме за тези неща. Въпреки големите колебания, той изпълни еднок­ратно този импулс, и тук може да се отбележат положител­ните страни от него. Констатира се пълният синхрон на мисли, чувства и събития в продължение на цяла една година между членовете на една синархическа верига. Изпита се нео­бяснимо блаженство и връзка с Небето, може би поради попа­дането на една свещена територия в Рила, така да се каже - запазено място. Яви се желанието да се оповести на прияте­лите настоящият космичен момент, от който нататък става опасно само да се теоретизира. От мига на преминава­нето на Словото на трето място след Живота и Делото и съответния гейзер от Божествени явления, случки и актове на ярко Присъствие на Учителя, Небето започва да съдейс­тва с всички сили всеки от нас да започне да търси и реали­зира този висок идеал за ритмична самота, пребиваване с 

най-близка душа и живот в по-голяма група.
Така нареченото "запазено място" се намира над един из­вор за подмладяване и блаженство, и такива етерни извори има много по Рила. От това следва, че никой няма право да обявява такова свещено място за свое и да бъде постоянно там, дори и в рамките на едно летуване. Този въпрос би трябвало да се разреши по любов и свобода.
Разбирайки в известна степен драматично и алтерна­тивно този проблем - общия проблем за Тройния Ритъм, спо­менат по-горе, - един от нас бе решил доста рязко да се от­дели и дори да отиде на друго място в Рила, където има при­ятели от чужбина, склонни да живеят по този начин. Небето обаче явно е било преценило, че храмът, който се гради до­сега, е също свещен и че не е този начинът с един замах да се срутва построеното с Божественото благословение. За да внуши това на някого, една вечер То нарисува от облаци в чистото небе един огромен молбателен знак (преди няколко години Елма въведе този знак като нещо средно между уди­вителната и въпросителната, от което разбрахме още вед­нъж, че Бог не може да заповядва, а само ни моли).
На следващия ден след обяд, разговаряйки с най-близки приятели от Русия за огромната необходимост най-после да намерим начин да работим за Словото максимално интен­зивно и плътно, на един приятел му дойде идея как би могло да се осъществи това. Идеята изглежда интересна и реална за изпълнение, ако се погледне на нея по-общо. Заедно с това обаче незабавно възникнаха и вътрешни възражения, душевен дискомфорт, тъй като предлаганата идея е в остро проти­воречие с основни духовни закони и някои субективни позиции. Ето защо, отложихме решаването на този въпрос до мо­

мента, в който се изясни няма ли по-безболезнени и благопри­ятни методи за неговото решаване. При отварянето на том беседи от Учителя по този въпрос пак се отговори ясно, но условно и противоречиво. Учителят винаги казва истината, но очертава трудностите и препятствията, които бихме имали, ако силно желаем да изпълним нещо само по един начин.
Изведнъж в Небето на запад облаците образуваха точен кръг като начертан с пергел, в който 3/4 беше ясно небе, а 1/4 - тъмна част от облака. В началото изтълкувахме това неп­равилно, но по-късно някои от нас разбраха, че това е прог­ноза за 25% тежки кармични последствия за всички, ако прие­мем предложения вариант. А това не е никак малко, така че тук не става дума за пропорцията съгласни-несъгласни.
 Веднага след това същият кръг се раздели на две части, като ясно образува нещо като луна с осветена и тъмна част. По същия начин в началото някои си помислиха, че се дава знак, че само двама могат да изпълнят този план, но по-веро­ятно е това пак да означава светла и тъмна страна на ини­циативата, при което тъмната е още по-голяма от преди (1/2 е по-голямо от 1/4). Ясни фигури в Небето не ни се дават за пръв път и това не може в никой случай да става при слу­чайно движение на облаците. Затова този път се убедихме колко сериозни проблеми и опасности възникват при субек­тивното тълкуване на символите.
А тази сутрин - 12 август - заслужава да се отбележат още няколко интересни факта, които могат да бъдат основа на нови размисли, уроци и действия. Божествено красивият и приятен изгрев на Молитвения връх бе посрещнат от някои от нас от второто му връхче, където посрещаме Слънцето вече няколко години. Молитвеният връх отдавна вече не може 

да поеме хилядите хора от Братството, които се увелича­ват с всяка изминала година. Оказва се, че от това връхче в тихи дни може да се чуе цялата беседа и да се взима участие в песните, по-рядко в молитвите. Това е много по-добро, от­колкото да се връщаме както десетките хора, за които няма място на челния връх. Нещо повече - това, че Молитвеният връх е триглав, има своето символическо и магично значение, и рано или късно тези, които разбират и усещат това, ще се научат да ползват тази тайна според проблемите и зада­чите, които има да се разрешават, дори и да не чуят нищо от беседата, която се чете. На средната част се развива ясно­видството и яснослушането и затова по-чувствителните могат там да чуят цялата беседа с вътрешния си слух, а и да изострят физическия си слух и зрение значително.
Задният дял на Молитвения връх е свързан с телепорта­циите и посещенията на далечни светове, както и приема­нето на гости от там. Дори и за неясновидци, тяхното при­съствие там е по-осезаемо и общуването с тях по-възможно, но в строго определени часове на денонощието и дни от ме­сеца. Но тези дарби и явления, преживявания, станаха и ста­ват възможни единствено сред истинските ученици на Учи­теля, които познават Словото Му добре и не се съпротивля­ват на думите Му отпреди 2000 години. Тази сутрин, в бесе­дата Си "Трите свята", Той ни подсеща на два пъти за едни Свои думи в Евангелието: "Който пази Учението Ми, и него­вото ще пазят" и "Който държи Словото Ми, и неговото ще държат". От това следва, че Учителят още тогава е обявил, че истинските Му ученици имат способността и правото сами да създават учения, различни от Неговото, и да пропо­вядват ново Слово, ако не се отклоняват от основните прин­

ципи на Неговото Учение и Слово. Сега, в края на века, ние сме свидетели на изпълнението на това обещание, тъй като Учението, Словото и Делото на Христа е бликнало вече на много места по Земята и канониците нямат право да обявя­ват множествеността на Христовото Присъствие за ерес или дело на тъмни сили. Не че няма и такива извращения, но техните автори се познават по класическата формула: "По делата им ще ги познаете"; или, както се шегувахме вчера: "По белята им ще ги познаете"...
 Самоназначилите се каноници и "проповедници" също се разпознават от кой баща идват по злите им погледи и думи и постоянното осъдителство и критикарство. За един от тях, който се осмелява да определя кой има и кой няма връзка с Учителя, тази сутрин се каза, че ако продължава да взема ду­мата и да осъжда, да си измисля вини и недостатъци на дру­гите, от догодина вече няма да има условия повече да идва на Рила в това си преражданеТъй като съществува закон за ка­нализациите, който засега не може да се отмени, когато този човек престане да идва вече, други ще поемат неговата роля, но ще бъдат повече от един, тъй като никой от тях по­отделно няма неговия дебит на зломислие и злословие, на ко­мандаджийство... Те обаче ще бъдат елиминирани от Небето един по един за много по-кратки срокове и ще бъдат заменяни от други много по-често, тъй като от догодина нещата се променят коренно и злото в Братството ще бъде неутрали­зирано много по-бързо и качествено.
Тия дни и особено тази сутрин се оформи още една мисъл, която вече е засягана в осиянията. Ние знаем още от Учи­теля, а и в холизациите се обяснява, че ако човек иска да бъде ученик, а не оглашен, би трябвало доброволно и ненасилст­

вено да използва условията, които дава програмата на Шко­лата, съобразена с космическите периоди и ритми. Така, ко­гато Слънцето е в знака Лъв (от 22 юли до 22 август) е вре­мето за пребиваване на високопланинските братски лагери сред възможно най-много хора. Мнозина от нас са имали изку­шението точно в този период да се уединяват по двойки или по-малки групи. Дори и да четат беседи, да пеят песните, да участват в някои форми на братския живот, такива двойки и групички не се считат от Небето за ученици, а за оглашени. Това, разбира се, не е за строго осъждане, а е просто една констатация. Има някои индивидуалистично устроени лич­ности или крайно изморени или чувствителни към брожени­ето на повече хора на едно място, за които лятната отпуска е единственото време, когато могат да си вземат дъх. За­това август за тях е време за уединение, почивка и отпускане сред тишината на природата. Инак те не биха могли да из­държат през останалото време в градовете. Небето много добре ги разбира и дори им помага в това, тъй като същест­вата, които се грижат за нас, имат предвид кое е най-доб­рото за всеки в даден момент. При все това, такива приятели или познати не се считат от Небето за окултни ученици в братския смисъл на думата, независимо от това, колко са верни на Словото и Учителя в своите самостоятелни, се­мейни и тесно-групови занимания. За тях влизането в Общия и Младежкия клас е бъдеще - може би в някое друго прераж­дане.
Оглашените могат да бъдат най-много в Неделния клас, но за Небето ученик от Общия и Специалния клас е онзи, който прекарва в планината с голямото Братство най-малко от 22 юли до 22 август. Отделните упражнения, които се да­


ват понякога на малки групи от Младежкия и Орфическия клас - да се прекарва по цели седмици на други места по Рила в на­чалото на този период, - не противоречат на този закон, тъй като това е лабораторна работа на Школата. Дори и в този случай обаче, по времето но събора всички трябва да са в общото Братство - там, където има най-много хора. Ако ня­кой има отпуска и материална възможност да бъде на Рила през целия този период именно в най-големия лагер, но се от­клони, независимо от причините и съображенията му той се изключва за една година от Общия и Специалния клас. Както знаем вече, абсолютно никакви причини извън строго профе­сионалните не оправдават ученика, ако той си запланува ан­гажимен-ти или удоволствия до 16, 17 или 18 август и дойде тук само за трите съборни дни. Казано е, че това е една аб­солютна нула и даже нещо по-лошо. Ако е за атракцията - добре дошъл, но ако е за ученичество и посвещения - да не си прави никакви илюзии. В тайната програма на Школата има космично-психологически закони и механизми, според които подпалването на всяка следваща чакра зависи от пламтенето на предишната. Човек с искра Божия от епохата на Водолея и Школата на Учителя има 33 Божествени олтари, престоли и двери (чакри), които могат да се пробуждат последователно, само докато Слънцето пътува през знака Лъв, ако се нами­раме над 2000 м. височина сред много хора и съзнателно учас­тваме във всички общи форми на братския живот. Грубо ка­зано, 33-та, "лъвска" чакра, която се подпалва на 21-22 август, свети 33 пъти по-слабо от определеното, ако човек се е качил на Рила само за последния съборен ден. Това число е условно, тъй като за всеки индивид и всяка група то се изчислява по специални формули и може да бъде от ранга на единиците или 

хилядите. Това е така, защото всичките останали 32 чакри са останали мъртви поради това, че човек си е намерил ня­каква друга работа по време на лятната Рилска Школа. Ка­зано е и това, че даже близък на смъртно легло не е по-важен за ученика от присъствието на Рила в определените за пос­вещения и космически полети дни. Ако човек е ученик от Спе­циалния или още по-висок клас и най-близкия му умре по време на школните планински дни, кармата не го счита за виновен, ако не е бил долу при него през това време. Има ученици от последните три посвещения и Учители от центъра на пен­таграма, които не слизат от планината през това време дори и за погребение, защото ако слязат, за починалия ще е по-лошо и ще погребат много повече хора от веригата си сродни души, с които участват в момента в някоя космическа мисия. Ето защо окултното ученичество не е за всеки, а ог­лашените са свободни да правят каквото си искат.
 Дори и след физическата имитация на погребение на Учителя през 1944 год. негови опитни инструктори от то­гава до ден днешен, които си предават щафетата или фа­кела на отговорността за Школата тайно, устно и от ръка на ръка, присъстват неизменно всяко лято на Рила и коорди­нират и провеждат упражненията и дейностите на Школата. Те са длъжни да бъдат тука поне 10 дни преди влизането на Слънцето в Лъва, а в особени случаи - цял месец. Прониква­нето в светилищата и университетите, в лабораториите и космодрумите на Агарта става изключително под тяхното наблюдение и ръководство. Те държат под зорко око всеки пристигащ от 22 юли нататък, колкото и да се правят на разсеяни. Така включват мълчаливите и смирените в небесните полети, в тайнствата и посвещенията или космичните 

годежи и сватби със сродни души, в зависимост от броя и интензивността на подпалените чакри. Когато 33-та чакра запламти като слънце през третото денонощие на Събора (21 август), посветеният вижда, че това се дължи на последователното подпалване на всички останали 32 Божес­твени чакри, ежедневно, начиная от 22 юли. Във вътрешната Школа се допускат само ученици и ученички, на които светят както трябва всички 33 двери с техните подпрестоли и подолтари. Едно отсъствие от изгрев, беседа, общо пеене, па­невритмия, общ обяд, културна среща и лекция след обяд и обща вечерна молитва елиминира една от тези 32 чакри и тогава надеждата за 33-то посвещение отпада.
Външното и вътрешното ученичество на Рила и в дру­гите свещени планини на Братството по света през юли и август всяка година включва в програмата си и индивидуални и групови екскурзии, при които посрещането на изгрева и сутрешната духовна програма се провеждат на път, и Панев­ритмията не е задължителна. Местата, през които се ми­нава, предизвикват преживявания и ефекти, които понякога надминават и едно изиграване на паневритмия.
Школата не изключва и екскурзии по двойки в този период, стига тези двойки да са определени лично от Учителя и да не отсъстват от Братството за повече от три денонощия. Ра­ботата, която вършат подобни двойки в една такава езоте­рична екскурзия, понякога се равнява на целокупната работа на цялото Братство на Рила и на Изгрева за няколко години. Двойка, която изпълнява волята Божия, е по-силна от всички белезникави или шарени братства по цялата вселена, взети вкупом, ако като те не изпълняват волята Божия, осъждат се и се критикуват или участват в истинската Школа и Братс­

тво само от дъжд на вятър. Ето защо, никой няма право да осъжда двойки или малки орфически групи, когато се откъс­ват от общия лагер при възникване на дисхармония или по­ради пряка задача, поставена от Учителя, или по вътрешен импулс. Все пак, такива двойки и групи, които работят по-ефективно от цялото външно Братство, когато отсъстват, са напълно благословени от Учителя само тогава, когато се 

връщат в общия лагер не по-късно от 12 август и прекарват с всички до края.
Задаваме си класическия въпрос: а как ще разберем коя двойка е благословена от Бога? - Отговорът е даден във всички беседи и осияния досега. Конкретно, двойка, благосло­вена от Бога е тази, в която никога не се е появявала и най-малка сенчица във взаимоотношенията и всеки един от два­мата спазва 

Малко преди излитане, всички цветове се изменят,
Тогава Нашите се явяват и ни взимат.

за себе си, по вътрешен импулс и по програма Тройния Ритъм.

- Всички тия сведения и още много, които са даде-

Хубавото на обителта Олон е, че е подсигурила  живота и заниманията ни на етерен план и затова лошите хора по никой начин не могат да се сетят с какво се занимаваме там.

ни в Словото и възникват в общия ни живот спонтанно, са елемент от вътрешния живот на Братство-

то и Школата, и вие нямате абсолютно никакво право да ги изнасяте пред хора с мрачен поглед, критичен манталитет и отсъствие на понятие за Ново Слово и Ново Дело. Даже приемащите Учителя и осиянията, които обичат да стават център на внимание и първи взимат думата или репликата без да ги питат или първи подават песен или молитва, трябва да бъ­дат изключени от възможността за практическо участие в истинското Братство и Школа. Нагонът за противоречене, унизяване на чуждата истина или нейното отричане се разпознава по съответните форми и цветове в аурата, съчетаващи черно и мръсно-оранжево. На черни и жълти ивици е аурата на "осите" и "змиите" в Братството, които не мо­гат да си озаптят езика. Ето защо, ясновидците не могат да бъдат никога излъгани от някого, ако ау­рата му не е изцяло просветлена от светлосинята багра на Истината или бяло-сиво-сребристата аура на Правдата и съвършенството. Който и да претен­дира, че изяснява истината, въдворява правда и ред или предпазва другите от "злото", щом видите в ау­рата му черни ивици и точки и мръсни, тъмни, мътни цветове, ще знаете, че той не е от нашия Баща.

Както виждате, описанието на събитията се превърна в директно осияние. За това бе даден картбланш в един от пре-

дишните ни контакти: че осияния чрез диктуване и запис­ване не се изключват, ако някъде е постигната обич и хармо­ния, каквито са присъщи на Школата.

12,15 ч.
Прави силно впечатление, че току-що изказаните думи на Елма за бяло-сиво-сребристата аура на Правдата се съвпа­дат напълно с твърдението на Учителя от днешната беседа, че изгревът на физическото Слънце е Правдата; а два дни преди осиянието и беседите, един от нас видя именно среб­ристо-бели и сиво-сребристи аурите на хората на Молитве­ния връх при посрещането на Слънцето. По-подробно, това може да се прочете в одеянието за този случай от 10 август 134г. (Забележка: такова "одеяние" не се открива в ръко­писите – б.п.)

"Тогава ще излезнем да работим за нашите по-малки братя и сестри, и те да се научат на изкуството да придобият богатството на този Божествен живот.(т. "Сила и живот", стр.134, б."Необходимостта да познаваме Бога" от 21.ІХ.1914 г.)

..."В окултната Школа е забранено да се го­вори за недъзите на учениците..." (т. "Условия за разумния човек", стр.8, б. "Условия за обикновения и разумния човек" от 5.V.1926 г.)
..."Питам: как се познава, че някой човек се обърнал към Бога? - Един от признаците, по които се познава, че човек се е обърнал към Бога, е неговата готовност да пожертва за Бога всичко, каквото има (Под "всичко" не се разби­рат само пари, вещи, ценности или имоти, нито периферни сътрудничества, услуги и жертви - б.п.)Каже ли той, че дава само 10 хиляди лева от цялото си богат­ство, този човек още не се е обърнал към Бога. Това показва, че този човек иска да влезе в Царството Божие по лесния път. По същия начин и много от учениците искат да влязат в Школата по най-лесен начин. Едно трябва да знаете: който иска да влезе в Царството Бо­жие, той трябва да мине непременно през тясната врата. Дойде ли пред тази врата, той трябва да каже: "Господи, всичко каквото съм придобил от вековете, полагам пред Тво­ите нозе и съм готов да извърша Твоята Воля". Този човек се е обърнал към Бога! Каже ли той, че дава само половината богатство за Бога - и Бог толкова ще му даде. Значи, рече ли човек да пожертва живота, богатст­вото си и всичко, каквото е придобил, за Бога, той вече се е обърнал към Него не на думи, но дълбоко вътре в себе си. Човек не трябва да убеждава хората да вярват в Бога, но себе си трябва да убеди. Не убеди ли себе си, той никога не може да убеди хората. Ко­гато някой ви говори истината, възвишеното "Аз" казва – "Така е!" То абсолютно се съгла­сява с тази истина. (пак там - стр. 9)

"... Вие първи дайте образец на света..." (том "Сила и живот", стр. 23, б. "Житното зърно" от 23.03.14 г.)

 Зададохме и въпрос, защо Христос иска да илюстрираме осиянията с повече голи хора, особено жени. Няма ли някои да негодуват заради тия "голотии"?... Отговорът бе, че който употребява тая дума с този тон, е обречен да остане тук, да не мине в Новата Вселена – в Новата Земя и Новото Небе. Че ние трябва отсега да се подготвяме да влезем там. Първо се минава през Шестата зона, където са Майките Божии, Сестрите, Светиците, Невестите и Любимите Божии. Никъде по вселената те не се обличат, не си слагат и едно мънисто даже, освен в преходните зони, защото иначе биха изпаднали моментално в дефектните светове и биха почнали да остаряват и умират като нас.

СЪДЪРЖАНИЕ
/