Книга 28


8.VІІІ.133(1997)г.
Рила – Равни чал

ОЩЕ ЗА ЦИГУЛКАТА
ЖЛО / Уралоний


Пак върху снимка от този момент и това място...

20,30 ч.
- Подобно на някои дългогодишни затворници - му­зиканти-инструменталисти, - в случая може да се препоръча известния метод на вътрешното сви­рене и слушане. Може да се отложи конкретното учене до подходящ момент, в който духът ти ще из­пита нуждата от това. В същото време обаче е по­лезно да слушаш много цигулкови изпълнения - на живо или записи, - така че цигулката окончателно да запее сама вътре в душата ти. Това не става с на­пъване, то ще си стане естествено. Дори и да не стане, не се притеснявай, понеже при тебе всички неща до едно безотказно стават, но на други по­лета, и те си работят прецизно и прекрасно. Мъ­ката на душата ти понякога идва оттам, че в обик­новеното човешко съзнание не можеш да почувст­ваш, че фактически нещата вървят, независимо от това какво правиш или какво не правиш. Ти си един 

David Silva - Vuelo mecanico

достатъчно съвършен инструмент на Бога на почти всички полета, но трябва да се доремонтира връз­ката между тях и съзнанието и самосъзнанието. Подсъзнанието и свръхсъзнанието ти работят пълно и с всичките си регистри, и ти самият засега нямаш представа колко полезен си на Бога по време на сън или когато ти е тежко в будно състояние. Ра­ботата извън страданието наистина е необходима, но само когато има сили, условия и желание за това. Просто поради смирение, малко трудно осъзнаваш колко неизмеримо свободен си, в сравнение с пове­

David Silva – Малка серенада

чето хора на Земята и на Небето. Чувството за съ­вест и стремежът към съвършенство и изпълнение на волята Божия са рядко богатство у такива ду­хове, но те не трябва да заливат съзнанието с чув­ство за безпомощност и тормоз поради принуди­телно бездействие понякога.


David Silva – Autoconcierto

Така и за цигулката. Зазвучаването ú в душата  като говор на Бога и фон от прослушването на много изпълнения, ще създаде щит срещу връщането на старата кристализация и така ще се начене бла­гоприятно кристализация от съвършено нов тип, във флуида на безмерното щастие и любов. В стра­данието на бивши първенци все още се усеща поня­кога примес от мисъл за себе си. Когато мисълта за себе си - дори и най-свята, понеже произтича от чув­ство за отговорност към Бога, - бъде заместена с мисъл за проблемите на ближния на Делото Божие, тогава пък Бог се заема с нашите лични проблеми.

- С какво е свързана загубата на слуха и вцепеняването в мозъка при възпроизвеждане на тоновете - със самата ци­гулка или при процеса на промяна, който тече в момента?

- Това се дължи предимно на високата ти музикал­ност, която се самозащитава от несъвършенст­вото на извличаните тонове в този учебен етап. В момента, в който усвоиш вибратото и напевността на тона с пълно изчезване на шумовете и фалши­вите звуци, както и силовото форте, проблемът ще изчезне. Много малко са дори професионалистите цигулари, които постигат пееща цигулка като пеещ глас. Металът трябва да изчезне окончателно, ос­вен в определени произведения и пасажи, и цигулката трябва да се превърне в сърце, което пее за лю­бовта. Предварително се вижда, че ти ще разбираш много дълбоко Брамсовата и Баховата цигулка, за­щото си философ с Божествено-драматично съзна­ние и усет към полифония на духа. Но що се отнася до лечебност и психокатарзис, първо, на самия твой собствен дух, който се измъква с кански усилия от недрата на гранита, в който се е забил, препоръчвам неизменно мажорните произведения на Моцарт и Ви­валди. На първо време, научù добре Паневритмията и песните. В тях се съдържат всички постижения и методи. Повтарям, постигни съвършено вибрато и напевност на тона.

- Техники за постигане на вибрато?

- "Невъзможното за човека е възможно за Бога". Съобразяване с Нептуновите, Меркуриевите и Лун­ните астрологически дни и часове, когато гъвка­востта се увеличава. Използване на минутите и ча­совете, когато човек е влюбен, сантиментален или разчувстван; когато сърцето и душата плаче. Из­викване с Ценната формула духа на Цигулковото майсторство да се всели в мозъка, сърцето и пръс­тите. Може да се призовава с името Чайáн Ром, Ча­йан. Това е едно от имената на този велик дух, с ко­ето той може да се призовава от ученици и вирту­ози, които няма да взимат пари и да излизат по чо­вешки сцени, освен с прякото разрешение на Духа. Духът на цигулковото вибрато се призовава с ду­мата лонорúн, а на напевността - с името олáрио.

- По въпроса за заминаването в Л. -  важи ли и за двамата?

- Предопределено е.

                                         *
                        
Едно допълнение към темата (от 2010г.):

Eто малко Божù деца цигуларчета. Ако не пророниш сълза даже на Виенявски с 9-годишната Лейла Джозефофич или на Лало с 12-годишния Аарон (дали не е прероденият Давид Ойстрах?...) и не разбе­реш, че сега така сам Бог слиза на Земята, помислù си добре какво е станало с душата ти:

ОЩЕ ЕДИН ТЕСТ ЗА АНДРОИДИ

А по-долу погледни един екс­перимент на вестник Уошингтън По­уст и знаменития, све­товно из­вестен ци­гулар-виртуоз Джошуа Бел. В за­лите, където той свири, има места по 100$ и повече. Документалното филмче в ин­тер­нет за този случай е от 15.10.2009 г. и за 10 месеца до­сега са го гледали близо 2 милиона души. В един от сайтовете, то е кръстено “Притча за нечу­тия Бог”. В едно телевизионно предаване, ко­ментаторът на­рича всичката тая гмеж от мъртви души, които са минали в това време оттам без да спрат или даже да извият глава, “тотални инвалиди”.
 Виртуозът застанал в една от метростанциите в Уошинг­тън и почнал да свири Бах с цигулка за 3.5 милиона до­лара! Свирил без прекъс­ване 45 минути. Минали хиляди хора, но докрая почти ни­кой не забавил ход, не му обърнал внима­ние. Първият, който се заслушал и му пуснал стотинки, било едно тригодишно дете. То застанало като хипнотизирано, оча­ро­вано от музиката, но майка му го бутнала грубо да върви, защото бър­зала. Точно същото се случило с още няколко малки деца. От възраст­ните, които минали, за тия 45 минути се поспрели или спрели  да го слушат само 7 души, а 27 му пус­нали пари, без да се заслушат и за миг. Спечелил цели 32 $!
Ето документалния видеозапис:
Въпрос за домашно: ще се случи ли същото в Питерското, Киевското или Московското метро?

СЪДЪРЖАНИЕ
/