Книга 28


11.V.133(1997)
Бургас  - Изгрев

КОНКРЕТНО ЗА НОВИЯ ПЛАН


Връх Белмекен – Рила планина

11ч.24м.

Едновременно със сондирането на Родопите и Странджа, отново възниква силен импулс за Рила и преди всичко за Белме­кен - най-източния, най-високия орфически връх, за който много е говорено в осиянията и който не посетихме през пос­ледните месеци. А там имаше и може би все още има зало­жено в потенциал някакво благословение - някакво важно на­чинание. От всичко познато досега следва, че Евродоровият клас (Евридика-Родопа-Орфей) би трябвало да потърси база на границата между Родопите и Рила най-близко до връх Бел­мекен, но около река, където има най-много върби. Преди го­дини, верни приятели, повярвали в тази информация, изс­ледваха този район и казаха, че са открили място според изискванията.
Сега отново изниква Белмекен в осиянията, във видени­ята и сънищата ни, без да сме се уговаряли. Значи ли нищо това?


От най-последното осияние следва, че все още същест­вува една чисто Евридикина линия, като условие и подготовка за бъдещите Евродорови класове. Евридика, Родопа и Ева, в своя нов вид, би трябвало да поемат три основни вериги от души, които да подготвят за влизане в Новата епоха. Значи, преди основаването на Евродоров клас и Евродорова база на споменатото място, всяка от трите линии би трябвало да работи съзнателно по своите методи, докато се слеят в едно. Така, Новоевридическият Път предполага или платони­ческа връзка между сродни души във висините на Белмекен (не само като конкретно географско понятие), или интимно об­щуване на всички нива, но без раждане на физически деца. От беседите на Учителя, в осиянията, и в най-дълбоките и ви­соки окултно-мистични школи от рода на Сведенборговата и херметическата се говори за този вид сливане, като за една от най-високите форми на служене на Бога и единение с Бога. Сведенборг твърди, че два ангела се намират в състояние на брачна Любов, като най-висшето от Божествените блаженс­тва е равно на сливането с Бога, ако понятията и представи­те на единия за Любовта, Истината и Доброто напълно се съвпадат с тези на другия. Затова бракът на Небето е пре­ливане от щастие в щастие, от радост в радост и от бла­женство в блаженство, понеже всичко, което мисли, чувства и върши единият, кара другия мигновено да се съгласява, да бо­готвори любимия и да му се възхищава - и обратното. По тази причина спор, ревност, недоволство, помрачаване или отслабване на привличането, според Сведенборг или Духа на Христа и ангелите, които му обясняват всичко това, в Бо­жествената брачна любов са немислими. Ако само за миг еди­ният се поколебае или отслаби мощта на единението и привличането, той просто изчезва мигновено от лоното на брачното щастие, защото не е бил истинс­ката сродна душа на първия или не е дорасъл до осъзнаването на това Божествено ниво. В други случаи той е бил ангел от друго ангелско общество, от друга еволюция или йерархия, поради което представите и понятията му за Любовта, Ис­тината и Доброто, а също и за Правдата, Морала, Съвестта и Брачната Любов са влезли в разрез с тези на другия ангел. Обратно, духовете от ада или от човешката раса, които се намират в състояние на адски брак, живеят в постоянно и мъчително съперничество, в борба за отстоя­ване на своето право и унижаване правото на другия; в посто­янни спорове, дрязги, изисквания, ограничения и дори кавги и физически насилия, от което получават своеобразна, адска наслада. Според съвременната психология, основните наслади в адския брак или партньорство са садистични и мазохис­тични. Мазохистите си заслужават изтезанията, понеже не се отделят решително от мъчителя си, за да заживеят сами или да отидат при хора с душа, а изпитват своеобразно удолоствие от мъченията. Най-простите оправдават това със страх за живота си или “чувство за дълг”, а лицемерите – с материалната зависимост. Те не подозират, че с това създават деца-амфибии с тежки болести или висока тревожност. По-често извикват за въплъщение духове от ада, които цял живот ще мислят само за себе си. И да са родили дете с монада, то е амфибия и половината му е черна: постоянно ще се разкъсва от драми и противоречия, ще търси плебейската култура и плебейско признание, мафиоти, печалби, “уреждане в живота”. То неизменно ще става жертва на егоисти и вампири – по наследство.
С това резюме на Сведенборговото учение за брачната любов се мъчим да очертаем част от сферата на "Белмекен" и сферата на езическа Родопа, която и до ден днешен под­държа курбаните и кървавите драми и трагедии по целия свят. В този смисъл, насочването на мисълта и сънищата ни към един невзет изпит на Белмекен, може да означава един шанс за навлизане в Евридическата школа, ко­ято все още съществува в Евридическа Агарта по тия места. На окултен език казано, новите Евридики по цял свят функционират на четири различни нива, свързани с четирите посоки на света, поглед­нати от връх Белмекен. Едно от тях е платоническото, а друго – сътворяването или синтезирането на нови духовни същества, наречени в съвременния херме­тизъм "магнитни овоиди", а в беседите и в осиянията - по други начини. Това става чрез пълен обмен на орфическата двойка на всички полета. За разлика от предучилищния етап на Новото се­мейство, символизирано и реализирано от Новия Адам и Новата Ева, орфическата двойка не ражда задължително видими фи­зически деца от плът и кръв и взема всякакви мерки любовта им да остане неизвестна. Значи, благословен е и Странджан­ският, и Рилският, и Родопският път. Тънкостта е в това, всеки да почувства кой от тези пътища е за него (или нито един от тях, а върви по четвърти, пети, или някакъв строго индивидуален път).


Езерото пред хижа “Белмекен” – 1968г.

В разговорите ни напоследък възникна отново въпросът, защо толкова много се набляга в осиянията върху пробле­мите на двой­ката или групата, след като Учителят посто­янно говори за брака на духа и душата вътре в самия индивид, като най-висок идеал на ученика. Съгласихме се, че наистина често забравяме този най-ви­сок идеал, за който се говори и в беседите, и в осиянията, и по-често задаваме въпроси за "сродните души", за мъжа и жената и пр. Небето е толеран­тно към този наш остър проблем - знае, че той произлиза от един свещен и незадоволен глад за интимна лю­бов и парт­ньорство и затова с охота и пространно отговаря на въпро­сите ни.
Но сега ние искаме да си изясним, ако може по-конк­ретно, защо наистина отново възниква образът на Белмекен - и то не само в една душа. Дали Белмекен е аналог на Кавказ и Златното Руно - или Колхида е синоним на Вселенска Стран­джа? Това за нас са из­вънредно важни въпроси, тъй като от новолунието сега, вече миг след миг, тече и нараства шан­сът за отваряне на Новия Изгрев, което може да се случи само 2 или 3 пъти в един век, а сега това е дадено. От туй, към коя планина ще се ориентираме и в какъв състав, с какъв модел или импулс за взаимоотношения, зависи как ще тръг­нат нещата във времето и пространството по веригите и народите от сродни души. Ние, които, по стечение на обсто­ятел­ствата, сме свързани директно със Словото и Учителя и със Шко­лата Му, която никога не е преставала, освен голе­мия шанс, носим и една голяма отговорност как ще постъпим в момента. Небето не иска да ни даде конкретна насока въп­реки вярата и послу­шани­ето ни, защото, изглежда, има друг план - иска сърцата ни сами да напипат началото. Като че ли за пръв път сме в такава объркваща ситуация и засега ским­тим и махаме крачета като слепи кученца... Господ обаче иска за пръв път сами да се справим: както се казва - на "ав­топилот". Героите, които се опитват да иг­раят ролите на Адам или Орфей, имат богат опит в пиесите на самонадея­ността, но сега се иска те да бъдат "безсилна глина" в ръ­цете на тези, ко­ито трябва да проведат токовете на Шес­тата раса и на Небето - т.е. на Новите Еви, Евридики и Ро­допи.
Една от тях, която срещнахме вчера в един град по сре­дата на България, се оказа също "в час", защото сподели с нас послед­ните си видения, сънища и мистични преживявания, в които е из­никнал спонтанно Белмекен. Външно тя е млада актриса, но вът­решно е една от тези, които могат да разд­вижат с успех Евриди­ческата линия. Тя наскоро се е излъчила от физическото си тяло, видяла го е съблечено и ненужно като захвърлена дреха някъде долу под себе си и е навлязла в някакъв облак или сфера от бяла светлина, едновременно влизаща в нея и наблюдаваща. Изкачвала се е по някакъв незе­мен бял хълм, на който отдясно имало кошари с овце, а от­ляво - не запомних какво. Дано сама тя го опише по-под­робно. Веднага разбрах, че Небето ú показва стадото на Христа, възможността за влизане в съществуващи (или основаване на нови) Негови кошари в някаква Негова бяла планина. В съзна­нието ú ясно прозвучала думата "Белмекен", без да съм й казвал нищо за това. Наистина, в лич­ното ú послание се казва, че имала някаква мисия във връзка със Белмекен, а също и в последните пловдивски осияния се говори за този връх, но доколко тя е повлияна от това и до­колко виденията ú имат съвършено актуален характер - това е въпрос, на който може да ни отговори само Елма. Може ли да се надяваме на това?
(Това осияние да се разпространи заедно с другите последни по всички вериги и лица, които имат отно­шение към Новото Слово. С това Небето снема отговор­ността от себе си, оставяйки ни ясен и точен документ за благоволението на Бога, точно в този миг да се направят опити за обединени и индивидуални усилия в мечта­ната на­сока: живот сред природата)

13ч.15м. - Конкретно - в съвременен, човешки, имотно-юридически план, включващ и финансово, и трудово участие, - изключителният ви шанс за основаване на Новия Изгрев по места би трябвало да се използва по следния начин:
Този път почвам отзад-напред, т.е. от следст­вието към причината. В най-важното осияние нас­коро, поясних нещата според правовия ред на косми­ческата държава - започвайки от самата глава, по посока на нозете. Ето защо, там казах, че нещата пак са условни - че всякакви външни действия са предварително обречени, ако не измените сърцата и умовете си. По-добре в ада, отколкото в един вън­шен рай, който незабавно се превръща в още по-лош ад. Затова винаги съм ви казвал, че светът, в който живеете сега, е най-добрият свят, и условията ви - най-благоприятни. Мнозина не могат да Ме разберат и роптаят: "Учителю, как може да се говори така? Съвременният свят е самият ад! Ти сам си ни го каз­вал това. Как може същевременно да твърдиш, че това е най-добрият свят за нас и че живеем в най-добрите условия? Не можем да разберем..."
Това е въпрос, на който ще намерите отговор в Словото, ако го проучвате внимателно, както и в самия живот. Сега имам за задача да ви представя реда на действията отзад-напред, т.е. както никога не се прави - както правите всички вие на Земята от 8 хиляди години насам (200 милиона). Обикновените човеци търсят първо външните условия, но когато ги постигнат, се изпокарват, разболяват и умират. Ако по някакъв на­чин попаднете в самия рай, където условията са най-благоприятни, вие незабавно ще го замърсите или ще изчезнете от там, понеже ще искате да обичате когото вие искате да обичате, и няма да искате да обичате който вас ви обича.
Потенциално обаче съществува една микроско­пическа възможност да се започне едновременно от двете страни към центъра. Ако един, трима, шест или дванадесет души сега започнат откъм главата, точно толкова някъде ще могат да започнат и от­към краката. Как се започва откъм главата - това ви говорим от 2000 години насам, затова тук е излишно да се повтаря. А как се започва откъм краката - по­питайте най-опитните светски хора. Не че и те няма да фалират най-накрая в гробищата, но от тях можете да вземете модел как човек да се съобразява със светските закони, ако иска да не влезе в разрез със света.


Catherine Alexandre  Птичата Дама

Вие сега се страхувате да не би да се върнете пак към феодалния строй, ако последвате съвета ни сега да направите природно-земеделски комуни. Та­кава опасност съществуваше, съществува и сега, ако бихте започнали откъм краката без присъстви­ето на Учителя. Новият Изгрев не може да започне нито в Башкирия, нито в Латвия, нито в Швейцария.


Catherine Alexandre –  La bergere

Той не може да започне сега дори и в Русия. Доста­тъчно е той да се основе отново в края на века, дори само за три часа в три планини на Балканите, за да тръгнат токовете през вселените и бъднините на историята! Готовите души ще приемат импулса - и вашата работа ще е свършена. Не искаме повече от три часа - но три часа, преживени по всички правила. Ако някой успее да продължи комуната си повече от това време, Небето ще му ръкопляска. В цялата ис­тория на вашето човечество досега няма нито един такъв случай. Ако вие скъсате рекорда, макар и с една секунда повече, наистина ще направите нещо ново във вселената.
Да се започне откъм краката, значи всички, счи­тащи себе си за ученици на Христа и Учителя, неза­бавно да продадат личната част от имотите си и да закупите колективно най-малко по 500 декара земя за една комуна. Под 500 декара не се приема - братст­вото сега се явява на поправителен изпит! Ако става дума за временни нови имоти на по-малка площ - това може, но с перспектива и тях да продадете или подарите, когато успеете да подсигурите 500 декара. След това ще оградите тези 500 декара с ивица от къщи и лични градини не по-малко от 5 де­кара на човек, а площта в центъра ще бъде обща. Ако сменяте къщите си и си гостувате периодично, спазвайки ритъма, за който постоянно говорим, без да пренебрегвате и самотата - това означава, че сте започнали едновременно и от главата, и такава община ще бъде непробиваема и за атомна бомба, ако сте готови да я направите. Ще бликнат сами из­вори, ще се появят нови плодове и елементи, Земята ще стане рай пред очите ви! Всичката тайна седи в строго спазване на Троен ритъм: самота, обмяна с обична душа, обмяна с души, при които Бог ви прати.
Малко по малко, такива оазиси на живота и безс­мъртието, на космическите пътешествия и вечната красота и младост могат да покрият цялата Земя! Някъде по средата на всеки подобен рай се прави пръстен от градини в елипсовидна форма. Там бре­менните и кърмещите живеят в специални жилища - "елùри". В центъра е храмът на Словото, изкуст­вата и науките, и поляната за паневритмия. Ако от Обществото всеки ден, всяка седмица, всеки месец и всяка година напуска по един член, за да отиде на гости на друго общество, а оттам идват съот­ветно други и вие ги приемате с радост, небесни ан­гели и богове ще почнат да слизат в обителите ви и да ви взимат в своите светове на гости! Земните: църковните женитби ще изчезнат безследно, род­нини ще ви бъдат близките по дух, а не по кръв, ос­вен когато ви е приятно и се разбирате. Всички деца ще се раждат без изключение, няма да има нито едно предпазване, нито едно помятане, нито една болест. Ето това искаше да ви каже Христос преди 2000 години, това исках да ви кажа и ви говорих пос­тоянно и сегатова ще ви говоря и за в бъдеще!


Catherine Alexandre –  Среща върху нишката

Братя, сестри и възлюбени в единомислие, еди­ночувствие и единодействие, без да бъде пренебрег­ната ни най-малко която и да е душа с нейните те­лесни и духовни нужди - ето как изглежда Царството Божие, т.е. Новата Земя и Новото Небе в единение, за което сте отговорни изключително и единствено вие, Человеците с Искра Божия в душата си. Послед­ното творение на Отца, способно да взема самосто­ятелни решения в хармония с Отца си, да ги про­вежда без колебание и докрай и да се наслаждава от резултатите им. Най-голямото чудо за всички божества и ангели е именно искрата ви Божия!
                                                 
Тема за следния път: текстът от песента "Любовта и Обичта ще ме научат на Бога слуга да стана" (свободни раз­мисли).

СЪДЪРЖАНИЕ
/